Dokumentasjonsenheten 2016

Dokumentasjonsenheten i Anno museum bestod i 2016 av seksjonsleder, to stillinger innen bevaring, tre 50% stillinger på foto (dokumentasjon og arkiv), og en 50% stilling på bibliotektjeneste, i tillegg en 80% prosjektstilling på foto fra mars.

Vi søkte Nasjonale kulturbygg på vårt prosjekt Dokumentasjonssenter med fellesmagasin, dessverre uten å nå helt opp. Søknaden gjentas i 2017.

Våre digitale forvaltningssystemer er viktige arbeidsområder for seksjonen, overordnet og for de ulike tjenestene. Det er stort fokus på å øke kvalitet og kvantitet på det vi publiserer på særlig Digitalt Museum, sammen med avdelingene.

Seksjonsleder har i 2016 jobbet mye med bla forberedelser til etablering av Digitaliseringsenhet og dens virke på Tynset. Avdelingssamlingene i Primus har blitt oppdelt i undersamlinger knyttet til juridisk eierskap og lokalitet, dette gjør det tydeligere også på Digitalt Museum når det publiseres objekter. Kvalitetssikring av museumsnummer i Primusdatabasen har tatt mye tid i 2016 da dette er viktig for å unngå mer dobbeltarbeid i etterkant av digitaliseringen. Her har det vært tett samarbeid med KulturIT som har utført datavasken i basen vår.

I løpet av 2016 har det også blitt konvertert en gammel dataflex-gjenstandsbase på ca 3000 gjenstander inn i Primus for Glomdalsmuseet.

Digitalt Museum har blitt fornyet i 2016, med lansering av DM4 før jul og bedre presentasjon av museumsavdelingene/samlingene. Det har også blitt jobbet med å få flere avdelinger ut og øke synligheten. Kongsvinger har nå blitt synligere med sine underavdelinger, hvor Kvinnemuseet, Odalstunet og Kongsvinger har fått hver sin inngang.

Enheten organiserer for øvrig tre viktige prosjekter som fikk programmidler fra Kulturrådet for 2015-2016, Digital håndbok for samlingsforvaltning, Prioritering i praksis og 4,9 mill. bilder – hva nå? Hvor det siste nærmer seg fullført.

  •  (Foto/Photo)
    1/1

Bevaringstjenesten 2016

Bevaringstjenesten utfører oppdrag for alle museene i Anno, og har utført konserverings- og rådgivningsoppdrag for avdelingene i forbindelse med utstillingene ved de enkelte museer som Kongens Nei og Solørhijab. Har bidratt med rådgivning i forhold til IPM, integrert skadedyrkontroll, og deltatt i muggsaneringsprosjekter.

Bevaringstjenesten deltar i forum for samlingsforvaltning og har bidratt til fagdag med tema brann, vann og restverdiredning (RVR) på Gyldenborg, også med foredrag om hvordan lage redningsplan, demonstrasjon av beredskapskasse og utarbeiding av redningskort til alle museene i Anno.

I regi av Forum for samlingsforvaltning har Bevaringstjenesten planlagt og gjennomført et prioriteringsprosjekt for hestetrukne personvogner i Anno museum. Dette kommer til å bli et viktig kunnskapsgrunnlag, kompetansebyggende og samarbeidsutviklende for hele museet. I den prosessen har den nye Konserveringsfunksjonaliteten i Primus blitt tatt i bruk og videreutviklet.

Bevaringstjenesten er med i prosjektet Digital håndbok i samlingsforvaltning i samarbeid med Nasjonalmuseet, MiSt og MiA, og har deltatt på Samlingsforum arrangert av den svenske Riksantikvaren.

Bevaringstjenesten er faglig aktive på nasjonalt plan i NKF-N og Norges museumsforbunds seksjon for samlingsforvaltning, bl. a. faglig e innspill og foredrag på seminar i regi av Norges museumsforbund og NKF-N om bevaring av plast i Oslo.

Bevaringstjenesten er hatt fokus på beredskap og restverdiredning og deltar på Riksantikvarens seminarer om dette tema og har holdt foredrag på seminaret Alarmen går (Oslo museum), om RVR-kort for beredskapskassene.

  • Gjenreising av samisk gamme nord for gården Kjerran på Valdalsfjellet i Engerdal.  Daniel Mortenssons boplass. (Foto/Photo)
    1/1
    Gjenreising av samisk gamme nord for gården Kjerran på Valdalsfjellet i Engerdal. Daniel Mortenssons boplass. Bård Løken/ Anno museum

Fototjenesten 2016

Det er investert i oppbygging av nødvendig utrustning også i 2016. Tjenesten har vært tilgjengelig for alle avdelinger, og har blitt brukt både i samlingsforvaltning, egendokumentasjon og øvrig dokumentasjon. Et viktig element er fotografering av rekonstruksjon av samegamme i Engerdal. Bildeproduksjon mot nye hjemmesider har også tatt mye tid.

Prioriteringsprosjekt for foto, «4,9 millioner bilder –Hva nå?» i samarbeid med Mjøsmuseet har vært et viktig fokusområde gjennom 2016. Det har også blitt jobbet med kontrakter i forbindelse med inntak av nytt fotomateriale i flere avdelinger.

Bibliotektjenesten 2016

I 2016 har Bibliotektjenesten i samarbeid med avdelingene fått på plass rutiner rundt felles innkjøp av bøker og tidsskrifter. Det er etablert et innkjøpsutvalg og utarbeidet mandat for dette, samt retningslinjer for innkjøp. Abonnementer på tidsskrifter og årbøker er gjennomgått og vurdert, og de fleste gjenværende abonnementer er overført til tidsskriftagent. Dette vil forenkle arbeidet med abonnementer betydelig, og spare oss for faktureringskostnader. Utvalget ledes av bibliotekar og har hatt fire møter i 2016.

Bibliotekene har etablert ordninger for større sambruk av tidsskrifter og årbøker gjennom informasjon og innholdsfortegnelser på intranettet. En stadig større andel av tidsskriftene utgis digitalt og blir dermed tilgjengelig for alle.

Arbeidet med ny felles nettside for bibliotektjenesten er påbegynt, og videreføres i 2017.

Bibliotekar har bistått Domkirkeodden med rydding og ordning av boksamlingen. Det er gjort en enkel registrering av tidsskrifter og årbøker.

Bibliotekar har deltatt i arbeidsgruppen for skrivekurs i regi av Forum for forskning og kunnskapsproduksjon, og har bl.a. bidratt med opplæring i referansesystemet EndNote. Det er avholdt tre skrivekurssamlinger i 2016.