Strategisk plan

I 2015 startet en ny strategiplanperiode i Anno museum. Der den gamle planen i stor grad hadde fokus på struktur og rutiner i det da nyetablerte museet, er den nye planen enda mer fokusert på hvordan vi sammen kan lage bedre museum.

Alle avdelinger og Anno museum som helhet skal, basert på et felles verdigrunnlag, øke, videreutvikle og benytte vår kunnskap om fortiden, til å være en troverdig, relevant og engasjert samfunnsaktør. Dette skal vi oppnå gjennom å bli organisasjon med en høy grad av samhandling som utnytter felles ressurser til alles nytte.

Føringene fra Stortinget, nedfelt i St.mld nr. 49 Framtidas museum, gir sterkt fokus til de fire F’ene forvaltning, forskning, formidling og fornying. Dette bygger basisen for utarbeidelsen av strategiplanen. I tillegg har vi innført en femte F i form av forretning. I det legger vi organisatoriske og økonomiske tiltak som er nødvendig for å oppnå framtidige målsetninger. F’ene skal ligge som en grunnmur i all vår virksomhet, og gjennomsyre våre innsatsområder på alle plan. Ikke alle fem alltid, men alltid mer enn en. For eksempel skal forskning alltid følges av en eller annen form for formidling, og både i forskning, formidling og forvaltning bør det alltid gjøres en vurdering av mulighetene innen både fornying og forretning.

Hovedmålsetting for perioden 2015-2019:
Anno museum skaper et sterkt samlet museumsfaglig miljø som markerer seg og setter et tydelig fotavtrykk som en samfunnsrelevant aktør, og blir anerkjent som det beste konsoliderte museum i Norge.

For å nå vår hovedmålsetting skal vi fokusere på følgende fire innsatsområder: samfunnsrollen, museumsfag, økonomi og egen organisasjon. Innen hvert område skal det ut fra delmålsettinger utarbeides handlings- eller tiltaksplaner for å definere milepæler, målemetoder og rapporteringsrutiner.

Her kan du lese hele strategiplanen: