Hopp til hovedinnhold

Strategisk plan

I 2020 starter en ny strategiplanperiode i Anno museum. Den nye planen bærer preg av Annos store prosjekt knyttet til nytt Dokumentasjonssenter med fellesmagasin, som skal bygges i perioden.

Strategisk plan for Anno museum inneholder formål, visjon, kjerneverdier og hovedmål for virksomheten samt de viktigste tiltak for utvikling av museene. Planen tar utgangspunkt i stiftelsesdokumentet og konsolideringsavtalene med museumseierne.

Annos strategiske plan er forankret i relevante deler av FNs bærekraftmål og utføres i tråd med ICOMs etiske regelverk og de til enhver tid gjeldende nasjonale lover og retningslinjer.

Ny museumslov vil i løpet av strategiperioden vedtas i Stortinget med utgangspunkt i Kulturmeldingens varslede museumsmelding. Sammen med regionreformens oppgaveoverføring fra Staten vil dette medføre betydelige endringer i det nasjonale museumslandskapet.

Som et av landets største museer står Anno sterkt i møte med en slik utvikling og har mye erfaring å bidra med i hvordan dette bør formes, både regionalt og nasjonalt. Vi skal derfor fortsette fokuset på utvikling av gode museumsfaglige miljø. Gjennom utvalgte strategiske satsinger står vi sterkere som samfunnsrelevant aktør i samspill med relevante nasjonale og internasjonale nettverk, og henter ut betydelig større effekter av vår organisering. 

Visjon
Kunnskap om fortid – engasjement i samtid 


Gjennom fellesskap og samhandling skal vi styrke avdelingenes arbeid med nyskaping, formidling og bevaringen av kultur-, natur- og kunsthistorien. Gjennom vår virksomhet skal vi vise at fortiden har betydning for dagens og framtidens samfunn. Vi skal være en møteplass for alle, og utmerke oss ved å la kjønnsbalanse og mangfoldperspektiver gjennomsyre alt vårt arbeid med formidling og samlinger. Museet skal være en synlig aktør på lokalt så vel som nasjonalt og internasjonalt plan.

Verdigrunnlag

Fire grunnleggende kjerneverdier skal gjenspeiles i all vår virksomhet. Disse er:

Åpenhet - troverdighet - engasjement - profesjonalitet

Hovedmålsetting for perioden 2020-2024

Hovedmålsetting for perioden 2020-2024:     

Anno museum fortsetter utviklingen mot et samlet museumsfaglig miljø som markerer seg som en samfunnsrelevant aktør.

For å nå vår hovedmålsetting skal vi fokusere på følgende fire innsatsområder: samfunnsrollen, museumsfag, økonomi og egen organisasjon. Innen hvert område skal det ut fra delmålsettinger utarbeides handlings- eller tiltaksplaner for å definere milepæler, målemetoder og rapporteringsrutiner.

Her kan du lese hele strategiplanen:

Tidligere strategiplaner

Museum24:Portal - 2024.05.28
Grunnstilsett-versjon: 2