Hopp til hovedinnhold

Anno Kongsvingerregionen 2020

2020 ble et spesielt år for oss alle. Mens det museumsfaglige arbeidet med forvaltning av samlinger og bygninger ble lite påvirket av pandemien, så var formidlingsaktivitetene preget av koronaen i særlig høy grad i Kongsvingerregionen. Det illustreres blant annet med en besøksnedgang på over 70 prosent sammenlignet med tidligere år.

Anno har driftsansvar for fire museer lengst sør i Innlandet: Kvinnemuseet har et nasjonalt ansvar for å formidle norsk kvinnehistorie, Kongsvinger museum er et by- og regionmuseum, Odalstunet er et tradisjonelt bygdetun som formidler byggeskikk og kulturhistorie fra begge Odalskommunene, mens Eidskog museum, etablert som økomuseum, formidler kulturhistorie knyttet til hverdags- og arbeidsliv i hele kommunen. Avdelingen har ansvar for 48 kulturhistoriske bygg, og drives av en engasjert stab på sju faste medarbeidere. I tillegg kommer prosjektstillinger samt sommer- og helgevakter.

Museumsfag

Det arbeides systematisk med å ta igjen etterslep på forvaltning av samlinger og bygninger, og arbeidet har god framdrift.

Samlingsforvaltning

Siden 2018 har avdelingen hatt en satsing på samlingsforvaltning, med mål om å ta igjen etterslep i registreringsarbeidet og samtidig revidere tidligere utførte registreringer for å få full oversikt over gjenstandene.

I løpet av høsten er det gjort et omfattende rydde- og revisjonsarbeid på loftet i Aamodtgården, Kongsvinger museum, både av avdelingens egne ansatte og med bistand av revisjonsteamet. Revisjonen av alle gjenstander på loftet vil blir fullført i løpet av våren 2021. På Odalstunet er det utført en grundig rydding i lager og magasin og avhendet gjenstander som ikke er relevante i samlingen. En del gjenstander er nyregistrert, og vi har oppnådd 2/3 av målet for revisjon. Gjennomgang og registrering av fanesamlingen ved Eidskog museum er påbegynt. En betydelig del av smieredskapen fra Iversmia ved Eidskog museum er registrert og publisert på Digitalt museum. På Kvinnemuseet har det vært revidering og nyregistrering innenfor flere gjenstandsgrupper. Noe planlagt arbeid sammen med revisjonsteamet for Eidskog museum og Kvinnemuseet måtte utsettes på grunn av smittesituasjonen lokalt.

Anno Kongsvingerregionen tok initiativ til å arrangere et internt primuskurs for alle ansatte i Anno. Kurset ble fulltegnet på kort tid, og gikk av stabelen over to dager i oktober. Gjennomføringen skjedde med midler fra Anno sentralt og i samarbeid med revisjonsprosjektet. Totalt er 884 gjenstander registrert og revidert i henhold til Annos standard for primusregistrering i 2020.

For å bedre forvaltningen av landbruksredskap og store gjenstander, er arbeidet med oppføring av kaldtmagasin på Odalstunet startet opp. Betongplate er støpt med finansiering fra Odal Sparebank og eierforeningen.

Forvaltning av bygninger og anlegg

I 2019 ble en tilstandsvurdering gjennomført på alle bygg i avdelingens portefølje. Vurderingen er sentral i prioriteringsarbeidet og i det årlige FDV-tilsynet på de fire museene. I kommunene Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal og Eidskog har avdelingen ansvar for 48 bygg. Resultatet av bygningsvernarbeidet i 2020 er at åtte av våre bygninger har endret tiltaksklasse positivt.

0 10 20 30 40 50 60 2019 2020 Utvikling bygningsvern Anno Kongsvingerregionen TK 0 TK 1 TK 2 TK 3

I 2020 er følgende tiltak gjennomført: På Odalstunet er det utført omfattende vedlikeholdsarbeid på drengestua, utskifting av en råtten stokk i Vestaberg og lagt nytt bølgeblikktak på koia. Det er også gjort takettersyn med utskifting av ødelagt takstein og rensk av takrenner med god hjel av bygningsverngruppa i Anno museum. Da vi var tilbake på jobb etter perioden med hjemmekontor i mars–april, tok vi fatt på en del praktisk arbeid i Aamodtgården. Kafeen fikk en ansiktsløftning med nytt tapet på veggene, og galleriet som kunstforeningen benytter har fornyet veggflatene. Det er også montert en varmepumpe i Drengestua. Uthuset ble ryddet og rengjort, fellesarealet i bygget ble vasket ned, og deler av staben og to frivillige malte stakittet.

Ved Eidskog museum er det gjort betydelig oppryddingsarbeid ved flere av anleggene. På Almenninga er det fjernet vegetasjon rundt bygninger, og uteområdet er tilrettelagt og gjort mer tilgjengelig for ulike publikumsgrupper. Det er montert takrenner på flere bygninger. Iversmia på Skotterud skal flyttes til Almenninga, der området er klargjort. Smia er ryddet og tømt for alt inventar og gjenstander, som ble flyttet til Gaustadsjøsaga. Arbeidet involverte både frivillige og museets stab. På Kvinnemuseet ble garderoben bygget om, og det er nå satt opp to nye toaletter samt at det eksisterende handikap-toalettet er oppgradert.

Kulturlandskap

Den årlige slåtten i Oppistun Børli (Eidskog) er utført ved hjelp av innleid arbeidskraft, dugnad og egen stab. Tiltaket er støttet av fylkesmannen. Landskapet i Skålbergsætra (Odalstunet) er skjøttet med beitedyr og slått. Begge steder er arbeidet utført i tråd med plan for artsrike slåttemarker.

 • 1/2
  Korona-nedstengningen har frigjort tid til å drive med samlingsforvaltning. Men før man kan registrere og revidere, må man rydde og kategorisere. Her det samlet mye tekstilredskap på Odalstunet i påvente av videre arbeid. Foto: Knut Ola B. Storbråten Foto: Knut Ola B. Storbråten
 • 2/2
  Ved Eidskog museum er det gjort betydelig oppryddingsarbeid ved flere av anleggene, og det store arbeidet med å flytte Iver-smia fra Skotterud til Almenninga på Vestmarka er godt i gang. Dugnadsgjengen har stått på og gjort uvurderlig innsats. Her er gjengen samlet i en velfortjent kaffepause. Foto: Line Helstad.

Samfunnsrolle

Museenes samfunnsrolle omfatter en rekke områder som kjennetegnes ved at museet er en synlig aktør gjennom formidlingsaktiviteter, så vel som i forskning, samfunnsdebatt eller i faginterne kompetansefellesskap. Avdelingen bidrar i mange nettverk og har en lang rekke samarbeidspartnere lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Kvinnemuseet er ansvarlig for driften av museumsnettverk for kvinnehistorie og har internasjonalt engasjement gjennom presidentvervet til Mona Holm i International Association of Women’s Museums. Knut Ola B. Storbråten er styremedlem og nestleder i Norsk Seterkultur. I 2020 har arbeidet dreid seg mye om forberedelser til søknaden om listeføring i UNESCO for norsk seterdrift. Ingun Aastebøl er Anno museums representant i styret for Hans Børli-selskapet, og ble valgt til styreleder i 2020. Hun er også redaktør for medlemsbladet Tyristikka. Staben er aktive i museumsnettverkene for litteratur og kulturlandskap, og har deltatt på samling i bygningsnettverket.

Arrangementer og besøk

Totalt besøk ved våre museer i 2020 var på 6242. Dette er en radikal nedgang sammenlignet med 2019, da våre museer hadde 22045 besøkende, slik det framgår av tabellen nedenfor. Nedgangen skyldes utelukkende korona-pandemien som rammet våre museer særlig hardt.

0 5000 10000 15000 20000 25000 2020 2019 2018 Besøksutvikling 2020 - 2018 Skolebarn Andre

2020 startet svært lovende med mye publikumsaktivitet i årets første måneder. Så vel Kongsvinger museum som Kvinnemuseet og Odalstunet hadde godt besøkte arrangementer i februar og begynnelsen av mars. Museene i Kongsvingerregionen hadde da nær 2300 besøkende før nedstengningen.

Sommersesongen ved Eidskog museum og Odalstunet ble avlyst; verken Skålbergsætra i Nord-Odal eller Almenninga på Vestmarka i Eidskog har innlagt vann/toaletter eller tilgang til internett for digitale betalingsløsninger. Driftsmessig ble det svært vanskelig å finne løsninger som imøtekom tilstrekkelige smittevernhensyn. Publikum ble imidlertid oppfordret til å benytte anleggene som utfluktsmål, men det besøket lar seg ikke måle.

Sommersesongen ved Kvinnemuseet og Kongsvinger museum startet opp tre uker senere enn vanlig og med reduserte åpningstider sammenlignet med et normalår. Alle arrangementer ble avlyst. Grensen til Sverige var stengt halve sommeren, hvilket også har hatt stor betydning. Pandemien har medført at besøk av utenlandske gjester nærmest var fraværende i 2020. Kvinnemuseet har hatt helgeåpent hele høsten. Det resulterte i bra besøk tidlig på høsten, men synkende mot slutten av året. Et lokalt smitteutbrudd i november og desember er noe av årsaken. De aller fleste av våre faste skolebesøk og DKS-opplegg ble avlyst, med unntak av et opplegg i Eidskog som lot seg gjennomføre i september. Skolebesøkene endte på 399 i 2020, mot nær 1500 foregående år. Et lyspunkt i 2020 var at de historiske byvandringene i regi av Kongsvinger museum var svært populære. Vandringene med utgangspunkt på festningen ble gjennomført to dager i uka i juli og august. Det ble også gjennomført noen spesialbestilte vandringer. Det er også laget informasjonsmateriell til teglverket på Spikset ved Odalstunet. Høstdagen på Odalstunet ble gjennomført i september. Dette ble en nyttig erfaring i å tilpasse et friluftsarrangement til rådende smittevernregime.

Utstillinger

Det er åpnet fire utstillinger ved våre museer i løpet av året. Også her satt pandemien sitt preg på aktiviteten, da noen planer ble byttet om og enkelte prosjekter måtte utsettes til 2021.

Levi Henriksens skrivestue på Kongsvinger museum, Elvis Presley Boulevard, ble åpnet 27. januar av kunnskapsminister og fungerende statsminister Trine Skei Grande, og med stort frammøte av publikum. Skrivestua ble til med støtte fra Innlandet fylkeskommune og Kongsvinger kommune i et samarbeid med Kongsvinger bibliotek og Visit Kongsvingerregionen. Dessverre ble ikke nyvinningen utnyttet slik det var planlagt på grunn av nedstenging og restriksjoner, men den ble åpnet ved enkelte anledninger, blant annet i forbindelse med besøk av NRKs Sommerbilen. Kvinnemuseet har hatt tre utstillinger i 2020: LOCUS BEE SANCTUARY – Dagny Juels hage, en hageinstallasjon med insektvennlige blomster, av kunstnerduoen LOCUS Thale Fastvold og Tanja Thorjussen, From Evin With Love, en innlånt utstilling fra Iranian Women’s movement Initiative bestående av håndarbeider laget av samvittighetsfanger i kvinnefengselet Evin utenfor Teheran, og kunstutstillingen GRETA av Marthe Karen Kampen – en serie portretter av den svenske miljøaktivisten Greta Tunberg.

Utstillingen 1814 – en annen historie på Kongsvinger museum ble demontert høsten 2020 etter sju sesonger, og det er arbeidet godt med klargjøring av ny basisutstilling på Kongsvinger museum. 1814-utstillingen oppstår i ny nedskalert versjon på Skolemuseet på Matrand i 2021, mesteparten av denne monteringen er utført seinhøstes 2020. Gjenbruk av utstillingsmoduler på denne måten er både bærekraftig og økonomisk.

 • 1/2
  Koronavennlig åpning av From Evin with Love på Kvinnemuseet i september. Utstillingen er innlånt fra det iranske kvinnemuseet i eksil, og viser håndarbeider laget av politiske fanger i kvinnefengselet Evin utenfor Teheran. Foto: Thea Aarbakke
 • 2/2
  Fra åpningen av Elvis Presley Boulevard på Kongsvinger museum i januar. Skrivestua til Levi Henriksen ble åpnet av kunnskapsminister Trine Skei Grande, her i hjertelig samtale med forfatteren selv. Foto: Audun Wangen

Forskning og kunnskapsproduksjon

Staben har vært aktive i kunnskapsproduksjonen også i 2020. Fire vitenskapelige artikler ble publisert i løpet av året:

 • Aarbakke, Thea. (2020). «Musealiserte relasjoner mellom liv og litteratur på Olav H. Hauge-senteret». Nordisk Museologi, 28, 75‒90: https://journals.uio.no/museolog/article/view/7970/7162
 • Haugen, Bjørn Sverre Hol. «Drakter, Yngvar Nielsen Og Nasjonaletnografika.» edited by Lise Camilla Ruud and Gro Ween. Oslo, 2020.
 • Haugen, Bjørn Sverre Hol. «Bygdetun - Museum, Musealisering - Remusealisering.» Norsk museumstidsskrift 6, no. 1 (2020): 7-23.
 • Holm, Mona & Aarbakke, Thea. (2020). «There She Goes Again: A Project on Gender Representation in Norwegian Museums’ Collections and Exhibition Practices». Museum International, 72, 92‒103 https://doi.org/10.1080/13500775.2020.1743060

Det lokalhistoriske tidsskriftet Solør-Odal utkom med fire numre, og økte antallet abonnenter. Videre sto staben bak 14 populærvitenskapelige tekster og kronikker i løpet av året, hvorav ni av dem ble publisert i museets eget tidsskrift.

Fornying

Som en følge av den krisen som oppsto i kjølvannet av pandemien, har vi realisert en rekke tiltak som ikke lå i den opprinnelige handlingsplanen for året. Vi har også testet ut nye arbeidsformer og digitale løsninger for formidling så vel som kommunikasjon.

Som en erstatning for fysisk formidling på Odalstunet ble det laget en undervisningsfilm om kinning av smør i samarbeid med Anna Løvlund. Denne ble godt mottatt lokalt, og den engelske versjonen «How to make butter» ble antatt på filmfestivalen Museums in Short, en festival for europeiske museumsfilmer. Dermed ble filmen også distribuert ut til et internasjonalt publikum. På Kvinnemuseet ble det laget en digital utstilling med foto av fjorårets sommerutstilling Duket for forundring. Den ble publisert på digitaltmuseum.no våren 2020. Videre ble det lansert en kulturpunkt-omvisning på Almenninga, Eidskog museum før sommersesongen. Utstillingen om spanskesjuken på Kongsvinger museum fra 2018 fikk ny aktualitet, og det er arbeidet med å lage en nettutstilling med samme tema relatert til dagens pandemi. Denne lanseres i februar 2021.

Mange møter, work-shops og faglige samlinger ble flyttet over på Teams og andre digitale flater. Kvinnemuseet arrangerte for eksempel en digital workshop med videregåendeskole til den nye basisutstillingen Hysj! Tilbakemeldinger fra elevene ble fulgt opp og prosjektet er tilpasset etter deres innspill. Det ble også laget en feministisk leseliste for museum og arkivsektoren på oppfordring fra medlemmer i museumsnettverk for kvinnehistorie. Listen er publisert på Kvinnemuseets hjemmeside. Nettverkssamlingen i februar ble gjennomført som normalt, men den øvrige kontakten i nettverket har vært digital.

Løsninger for billett på nett har blitt testet ut ved flere av våre anlegg, og det har vært en positiv erfaring, også utfra krav om kontroll på antall gjester og pålagt innhenting av informasjon for evt. smittesporing

Økonomi og organisasjon

Det er over tid arbeidet systematisk med organiseringen av museumsfeltet i sør-fylket. Det er i dag tre aksjonærer fra regionen i Anno museum, ved at alle museumseierne er representert med aksjer. I 2020 har tre av kommunene i regionen vedtatt støtte til finansieringen av felles magasin og dokumentasjonssenter, og de vil dermed også bli aksjonærer i selskapet. Det er gjennomført dialogmøter med de fire kommunene i Kongsvingerregionen hvor avdelingen drifter museumsanlegg, og et arbeid for fornyelse av samarbeidsavtaler med dem er iverksatt.

Det er også arbeidet med kartlegging av avdelingens behov for lokaler, og et arbeid med fornying av avtalen med Forsvarsbygg er i gang. Resultatet av begge disse prosessene vil være klart i første halvår 2021.

Årsresultatet for avdelingen viser at driften i 2020 gikk i balanse, med et lite overskudd.

Prosjekter ved avdelingen

Avdelingen i Kongsvingerregionen har til enhver tid flere prosjekter løpende av ulikt omfang. I det videre redegjøres kort for status i prosjektporteføljen.

Kvinnemuseet arbeider lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt med dokumentasjon, forskning og formidling av kvinnehistorie. I 2020 har vi inngått en avtale med flere kvinnesakspionérer, og fikk midler fra Arkivverket til et dokumentasjonsprosjekt som skal foregå i 2021. Innsamling av immateriell kulturarv til utstillingsprosjektet Hysj! Fortellinger om abort og seksualitet, et samarbeid med det internasjonale kvinnemuseumsnettverket IAWM og skal avsluttes i 2021.

Kulturrådsprosjektet «Nå begynner ‘a med det der igjen» er inne i sin siste fase, og skal avsluttes våren 2021. Sammen med prosjektgruppen ble en håndbok testet og vurdert på nettverksmøte i Stjørdal. Prosjektet «Nå begynner ‘a med det der igjen» ble også presentert på seminarer i regi av Nasjonalbiblioteket, Coast Contemporary og Kunsthøgskolen i Oslo. Likevel ble planlagt reisevirksomhet sterkt redusert på grunn av pandemien.

Forprosjektet «Forfattere i Hedmark, fra Børli i sør til Bjørnson i nord – formidling, forvaltning og muligheter for framtida», finansiert av fylkeskommunen, ble fullført i 2020. Det foreligger en prosjektrapport der det er redegjort for et grundig faglig grunnlag for forfattersatsing i Hedmark. Den inneholder forslag til flere piloter å arbeide videre med.

I 2020 ble det arbeidet med ny basisutstilling om Erik Werenskiold og Kongsvinger by. Prosjektet er støttet av Stiftelsen Fritt ord og Sparebankstiftelsen Hedmark. Det ble holdt flere workshops med staben, en prosjekt- og ekstern referansegruppe ble etablert og designer arbeider med utstillingens visuelle uttrykk. Prosjektet avsluttes når utstillingen åpner i 2021.