Hopp til hovedinnhold

Anno Domkirkeodden 2020

Samfunnsrolle

Domkirkeodden og Kirsten Flagstad museum ferdigstilte to store digitale prosjekter i 2020. Det ene prosjektet, "I hennes fotspor", er en digital vandring i Hamar sentrum hvor man får høre om flere av Hamars kvinner som har satt spor i historien. Dette gjøres ved hjelp av QR-kodeskilt langs en rute i Hamar, og gjennom disse formidles de aktuelle kvinnene med to minutters lydfiler om deres liv, virke og betydning. Det andre prosjektet var ferdigstillelse av et unikt formidlingstilbud for friluftsmuseet på Domkirkeodden. Gjennom AR-teknologi (utvidet virkelighet) gis de besøkende mulighet til å oppleve historier fra 1800-tallets bondesamfunn på Hedmarken, samt få en sniktitt inn i noen av husene. Prosjektet er en pilot i Anno, og er starten på en større satsing på utvikling av god formidling gjennom AR/VR og annen «ny» teknologi.

En storsatsing gjennom flere år, vandreteateret "En Hamarkrønike", ble gjennomført på høsten. Med høy bevissthet rundt smittevern, men likevel stort fokus på videreutvikling av produksjonen, endte årets utgave opp med tre utsolgte forestillinger. Lussi, museets årvisse førjulsforestilling på Domkirkeodden, hadde 30-årsjubileum. Forestillingen spilles av barn og unge fra lokalmiljøet og er som alltid et populært innslag i førjulstida.

En nyskapning på arrangementsfronten var "Jul i Hamardomen". En konsertforestilling lørdager og søndager før jul, med fokus på middelalder- og julemusikk, samt historier fra middelalderens Hamar, ble meget godt mottatt av publikum.

I 2020 var det 125 år siden Kirsten Flagstad ble født. Dette ble markert på flere måter, både i regi av museet og av Flagstad-festivalen. Høsten 2020 ble hageanlegget foran Strandstua på Kirsten Flagstad museum istandsatt gjennom et samarbeid med Hamar kommune, Kirsten Flagstads venner og Anno museum. Sommeren 2021 vil hagen framstå med rosehekk og staudebed, med plen, grusganger og mange sittebenker. I forbindelse med årets Flagstad-jubileum skjenket kommunen museet et utendørs kunstverk som står mellom Strandstua og Smia.

  • 1/1
    En storsatsing gjennom flere år, vandreteateret "En Hamarkrønike", ble gjennomført på høsten. Geir Ove Andreassen / Anno Domkirkeodden

Museumsfag

I forberedelsene til innflyttingen i det nye fellesmagasinet i Elverum, har Domkirkeodden gjennomgått et stort gjenstandsmateriale både i hovedmagasinet i Storhamarlåven og i andre oppbevaringslokaler ute i friluftsmuseet. I denne fasen av arbeidet har fokus vært rettet inn mot gjenfinning, fotografering og registrering av plassering av gjenstandsmaterialet i Primus. Arbeidet har vært fulgt opp med bistand fra Anno Digital, som har overført analog informasjon fra katalogkort og protokoller til søkbare opplysninger i databasen. Omkring 1/4, eller 7500 gjenstander av Domkirkeoddens registrerte samling er gjennomgått på denne måten siste år. Anno Digital har også digitalisert og lastet opp analog kataloginformasjon. Det aller meste av materialet som ble gjennomgått i 2020 er nå publisert på Digitalt museum.

Bistanden avdelingen har fått fra Annos fellesressurser, som fotografer, tekniske konservatorer, nye prosjektarbeidere og Anno Digital, samt frivilligheten, har vært helt avgjørende for framdriften.

Istandsettinger av middelalderruiner på Domkirkeodden har i 2020 omfattet sluttføring av tårnruinen i Hamar bispegård. Murverket er istandsatt ved liming av stein, spekking av fuger og legging av toppdekke. Som forrige år er det fokusert på prosessuell autentisitet og kunnskapsutvikling og det er produsert egen mørtel og forsket i tradisjonelle håndverkteknikker. Prosjektet deltar også i Kulturrådsprosjektet Haarf – håndverksforskning. Prosjektet er finansiert av Riksantikvaren. På oppdrag fra Innlandet fylkeskommune har museet utført istandsettinger på Håkon Håkonssons Mjøskastell i Ringsaker og tilstandsvurdert middelalderkjelleren på Hoff prestegård.

En av Domkirkeoddens ansatte gjennomfører et doktorgradsprosjekt ved Universitetet i Bergen. Tittelen på prosjektet er «Hamar bispedømmes steinhåndverkere og arkitektur 1250-1500». Prosjektets hovedmål er å undersøke hvordan regional steinteknologi tilknyttet Hamarbispen påvirket og inngikk i bygningsuttrykk, byggherrenes politikk og økonomi gjennom studier av Hamarbispedømmes steinarkitektur.

Vedlikehold av antikvariske bygninger er en stor og krevende oppgave for museene. Endringer i klimaet øker behovet for bygningsvedlikehold. Kartleggingen vedlikeholdsbehovet som er gjennomført i Anno, gir oss god oversikt over behovet. På Domkirkeodden har Eltonstua fra Stange blitt reparert og fått nytt torvtak. Andre bygninger har fått midlertidige forbedringer av taktekkingen.

De ansatte på Domkirkeodden har sine arbeidsplasser i mange ulike bygninger, og i den fredete Drengestua fra 1850 jobber sju ansatte. Bygningen har nå gjennomgått en oppgradering med isolering av gulvet, og dette har bedret HMS-situasjonen betraktelig.

Økonomi og administrasjon

Etter et langt og omfattende arbeid ble detaljreguleringsplan for nytt utstillings- og kontorbygg på Domkirkeodden vedtatt i Hamar kommunestyre 30.9.20. Det arbeides nå med forberedelser til en arkitektkonkurranse for det nye bygget. Nytt museumsbygg på Domkirkeodden står som prioritert utbyggingsprosjekt i Anno de kommende årene.

Domkirkeodden er avhengig av utleieinntekter, men den pågående pandemien førte til at inntekter fra blant annet vielser i Hamardomen, restaurantdrift i Hamarstua og utleie av areal til Klatreparken falt helt bort.

Høydepunkt:

Vandreteateret «En Hamarkrønike» i oktober var tilpasset smittevernet og hadde tre utsolgte forestillinger i Domkirkeoddens friluftsområde.

Reguleringsplanen for nytt museumsbygg på Domkirkeodden ble godkjent i Hamar kommune i september. Vedtaket var viktig for den strategiske satsningen for fornyelse av museet.