Hopp til hovedinnhold

Styrets beretning 2020

Virksomhetens art

Anno museum AS har driftsansvaret for følgende avdelinger: Domkirkeodden, Glomdalsmuseet, Museene i Kongsvingerregionen, Musea i Nord-Østerdalen, Norsk skogmuseum og Utvandrermuseet. Anno har hovedsete i Elverum.

Gjennom sine museumsenheter arbeider Anno både med kultur- og naturhistorie og kunstformidling. Formålet er å drive dokumentasjon, forvaltning, forskning, formidling og fornying. Utgangspunktet er museets store samlinger knyttet til materiell og immateriell kulturarv. Annos samfunnsrolle er å være en av samfunnets hovedminnebøker og å utvikle og formidle kunnskap og refleksjoner om menneskers forståelse av og samhandling med sine omgivelser.

Anno har i beretningsåret avholdt ett aksjonærmøter og ordinær generalforsamling (Teams).

Det har vært gjennomført 10 styremøter. Etter mars har styremøtene vært avholdt på telefon eller teams. Styret har totalt behandlet 69 saker.

Strategiplan 2020-2024

Anno vedtok i desember 2019 ny strategiplan for perioden 2020-2024. Visjonen Kunnskap om fortid – engasjement i samtid» og kjerneverdiene åpenhet, troverdighet, engasjement og profesjonalitet er videreført. Følgende hovedmålsetting gjelder for planperioden:

Anno museum fortsetter utviklingen mot et samlet museumsmiljø som markerer seg som en samfunnsrelevant aktør.

 • Faksimile strategiplan forside.
  1/2
  Faksimile strategiplan forside.
 • Faksimile strategiplan visjon.
  2/2
  Faksimile strategiplan visjon.

Pandemien

Som ellers i samfunnet har pandemien og vekslende krav til smitteverntiltak preget 2020 for Anno. Museene var stengt fra 12. mars til ulike gjenåpningsdatoer i juni 2020. Anno valgte å ikke permittere ansatte, men justere ansattes arbeid, ferie og turnus slik at vi kunne prioritere arbeid med alternative formidlingsløsninger for sommerperioden, sosiale medier og arbeid med samlingsforvaltning.

Kraftig redusert reisevirksomhet, færre fysiske møter og innføring av Teams har fungert på en grei måte og ikke vesentlig svekket Annos evne til utøvelse av god styring og ledelse av virksomheten. Det har vært betydelig mindre kontakt med nasjonale og spesielt internasjonale samarbeidspartnere enn vi hadde planlagt og ønsket.

Anno har i perioden før sommeren 2020 gitt flere innspill til Kulturdepartementet omkring økonomisk kompensasjon til museene som følge av pandemien og museenes muligheter til å tilby oppgaver og innsatser som kan bidra til å skape arbeid i en nasjonal krisetid. Anno opplever at den kompensasjonsordningen som ble oss (museer med mer enn 60% offentlig finansiering) til del ved revidert nasjonalbudsjett har truffet godt, men understreker at vi fortsatt kan tilby målrettet beskjeftigelse for arbeidsledige og permitterte innen flere fagområder dersom ressurser stilles til rådighet.

KulturIT og MuseumsIT har levert en god stabilitet på våre faglige og administrative systemer i hele 2020, som har vært avgjørende for at alle sider av vår virksomhet har fungert og latt seg gjennomføre i 2020.

Dokumentasjonssenter med fellesmagasin

 • Arkitekttegning av adkomsten til det nye dokumentasjonssenteret som Anno skal bygge ved Glomdalsmuseet.
  Arkitekttegning av adkomsten til det nye dokumentasjonssenteret som Anno skal bygge ved Glomdalsmuseet. LPO Arkitekter

I forrige strategiperiode lykkes Anno med å få økonomi på plass for bygging av vårt Dokumentasjonssenter med fellesmagasin i massivtre på Glomdalsmuseet. Bygging startet opp i november 2020 og bygget planlegges overtatt for innflytting 30. november 2021. Arbeidet kan følges på https://anno-webcam.hamarmedia.no/webcam.jpg. Inngåtte kontrakter og status ved utgangen av 2020 indikerer at fremdriften er som planlagt og byggeprosjektet ligger innenfor gjeldende kostnadsramme.

De fleste kommuner i Hedmark har i løpet av 2020 truffet beslutninger om økonomisk bidrag til støtte for byggeprosjektet. Bidragene vil omgjøres til aksjer i Anno i samsvar med vedtak om emisjon ved Annos Generalforsamling i mai 2020. Deler av Innlandet fylkeskommunes økonomiske bidrag konverteres på tilsvarende måte, slik at de viderefører sin 35% eierandel i Anno museum AS.

Samlingsforvaltning

Arbeid med samlingsforvaltning fortsetter å være Annos mest omfattende oppgave i strategiperioden. Vi skal bli blant de fremste i å oppfylle nasjonale krav innen samlingsforvaltning med fokus på revidering og registrering av samlingene og innflytting i fellesmagasinet.

Arbeidet i 2020 har vært påvirket, men ikke forsinket av pågående pandemi og krav til smittevern og stengte museer. Anno har i løpet av året klart å frigjøre og prioritere nye ressurser til ytterligere innsats med prioritet til samlingsforvaltning tilknyttet våre ca 170 000 gjenstander, og er i rute til å kunne starte effektiv innflytting kort tid etter at bygget står ferdig.

Anno digital har utviklet og videreutvikler arbeidsmetoder som vesentlig effektiviserer tidligere manuelle arbeidsprosesser til støtte for revisjons- og innflyttingsarbeidet. Dette er et avgjørende bidrag i å kunne fullføre arbeidet innen rimelige tidsrammer i forhold til byggeprosjektet. Arbeidet vil pågå over mange år og krever en betydelig intern prioritering som påvirker øvrig virksomhet ved våre museer. De erfaringene vi vinner vil kunne gi verdifulle bidrag til andre museers tilsvarende fremtidige arbeid og det er sterkt ønskelig med økte bevilgninger for å kunne gjennomføre et slikt helhetlig systematisk arbeid med samlingene vi har som mål.

Fellesmagasinet dekker også behovet til Norsk skogfinsk museum. Norsk skogfinsk har ikke kommet i gang med tilsvarende arbeid innen samlingsforvaltning og deres innflytting forventes å måtte skje etter Annos. Gitt ressurser vil Anno kunne være i stand til å støtte nødvendig arbeid med samlingene til Norsk skogfinsk museum. Det er også gledelig at Norsk Skogfinsk museum (NSM) har fått bevilget 106,6 mill. kr. til nytt museumsbygg på Svullrya. Følgende tekst er knyttet til tildelingen:

«NSM har allerede fått en løsning for sitt magasinbehov gjennom Anno museums planlagte dokumentasjonssenter på Elverum, men museet har i tillegg lenge etterlyst et helårs formidlingstilbud ved museets hovedarena på Svullrya. Etter en arkitektkonkurranse landet museet på løsningen Finnskogens hus. En forutsetning for tilskuddet vil være at det faglige samarbeidet mellom NSM og Anno museum styrkes for å sikre en mer robust organisasjon for gjennomføring av prosjektet, og et større faglig nettverk som vil bidra til å gi den skogfinske kulturarven bedre vilkår.»

Hvordan Anno og Norsk Skogfinsk museum skal styrke sitt museumsfaglige samarbeid er foreløpig ikke avklart og formalisert.

Formidling og publikumsbesøk

 • Geir Ove Andreassen / Anno Domkirkeodden

Til tross for at de største arrangement ble avlyst i Anno har vi gjennomført en svært vellykket sommersesong og hatt et godt skolebesøk. Juli måned ble en svært vellykket besøksmåned, særlig for våre største museer med en besøksøkning for ordinært betalende fra 60% på Domkirkeodden til 100% ved Norsk skogmuseum. Museumsbesøket ut over høsten lå innledningsvis på ordinært nivå, men svekket seg gradvis mot slutten av året som følge av lokale smittesituasjoner og tiltak som medførte avlysning av planlagt førjulsaktivitet. Skolebesøk har vært opprettholdt på et godt nivå i høst, men vi mistet hele vårperioden mens også skolene var stengt. Samlet sett er museumsbesøket omtrent halvert i forhold til 2019, og skolebesøket endte på 85% av hva det var i 2019.

Markedsføringen og aktiviteten i sosiale medier har vært en satsing som har gitt gode resultater i form av stort engasjement. Selv med fravær av de fleste arrangementer, som ofte står for store deler av aktiviteten på sosiale medier, har vi opplevd en økning etter satsing på og profesjonalisering av denne delen av Annos virksomhet.

Bygningsvedlikehold

Anno fullførte arbeidet med en felles sikringsplan for alle våre museumsbygg (Ca 450) i april 2020. Sammen med den fullverdige tilstandsregistreringen som ble gjort i 2019 har dette bidratt til å etablere en fullverdig oversikt til hjelp i årlig tilsyn i 2020 og prioriteringer innen det helhetlige bygningsvernet i Anno.
Styret har videreført ordningen med søkbare øremerkede interne midler på 2,5 millioner til bygningsmessige tiltak på antikvariske bygninger og driftsbygninger ved at dette ligger budsjettmessig ett år på forskudd av øvrig budsjett. Effekten av dette har vært som ønsket i og med at tiltakene og arbeidet i 2020 i større grad enn før har blitt gjennomført med ønskede håndverkere, innenfor budsjett og til rett tid.

Internt i Anno har vår faglige organisering innen bygningsvern og arbeidet med dette, utviklet seg til å bli mer rasjonelt og systematisk, øker samarbeid og kompetanseutveksling mellom museene, det samhandles mer i fellesprosjekter og gir økt effekt av tilgjengelige økonomiske ressurser. Pandemien har i liten grad påvirket bygningsvernet.

På tross av dettet viser tilstandsregistreringen tydelig at vedlikeholdsetterslepet på bygningsmassen som Anno museum forvalter er betydelig. Innenfor dagens budsjettrammer er det helt umulig å komme ajour, hvilket innebærer hard prioritering og tiltagende forfall forsterket gjennom en tiltagende krevende klimautvikling for våre antikvariske bygninger, særlig vinterstid. Forebyggende tiltak må prioriteres framfor kritisk vedlikehold, og det er umulig å unngå forfall selv med de systematiske tilsynstiltak som er iverksatt. Situasjonen er alvorlig og krever nasjonal økonomisk satsing. Inntil dette finner sin løsning risikerer vi at viktige bygninger blir så skadet at de blir mer en rekonstruert versjon enn en opprinnelig bygning av museumsverdi.

I et forsøk på å finne en løsning på det strukturelle vedlikeholdsetterslepet som Anno og andre museer i Norge opplever er det påbegynt et arbeid i samarbeid med museene i Oppland om et omfattende nasjonalt prosjekt med søknad til Kulturdepartementet i samarbeid med Klima- og miljødepartementet. Søknadens utgangspunkt er den akselererende utfordringen klimaendringene påfører våre antikvariske bygg og hvorledes jevnlig tilsyn, forebyggende vedlikehold samt systematisk forsknings- og kompetanseutvikling kan bidra til å løse utfordringen. Anno har forventninger til at den kommende museumsmeldingen angir veien ut av dette uføret og beskriver tiltak og satsinger som på sikt bidrar til en løsning for å frembringe nødvendig kompetanse, kapasitet og økonomi til å løse utfordringen.

Forskning og kunnskapsutvikling

Anno har i 2020 fortsatt vår gode satsing innen forskning uten negativ påvirkning av pandemien. Det er registrert i alt 12 fagfellevurderte forskningspublikasjoner og ytterligere 52 faglige artikler. Rapport om forskning i museene som ble presentert i 2020 har inspirert stort og Anno har forventninger om at dens anbefalinger kan gi et ytterligere løft for vår forskning når de innføres, forhåpentligvis tydeliggjort som del av museumsmeldingen.

To av Annos ansatte er i pågående doktorgradsløp med ønsket fremdrift.

Organisasjonsmessige endringer i 2020

Etter initiativ fra Folldal gruver har det siden 2019 vært arbeidet med å innlemme de i Anno som del av Musea i Nord-Østerdalen fra 2021. At Anno og Folldal gruver har ulik pensjonsordning medførte at vi foreløpig ikke er kommet til enighet, men samarbeidet fortsetter som før. Vingelen kirke- og skolemuseum i Tolga kommune inngår fra 1/1-21 som del av Anno.

Det ble i 2020 inngått en strategisk samarbeidsavtale med Atlungstad brenneri.

Nybygg på Domkirkeodden

Etter lang tids arbeid ble Hamar kommune ferdig med reguleringsplan for Domkirkeodden slik at arbeidet med et nybygg kan videreføres.
Som grunnlag for dette er det oversendt en søknad til Kulturdepartementets post 73, nasjonale kulturbygg. Prosjektet videreutvikles i løpet av 2021 ved gjennomføring av en arkitektkonkurranse og oppstart forprosjekt.

Hovedmålsettingen er å etablere Domkirkeodden som et helårsåpent museum og skape utstillingsarealer for formidling, og samtidig samlokalisere avdelingens ansatte. Dette forventes å gi grunnlag for vesentlig økt besøk og museumsattraktivitet på et unikt museumsområde i en region med betydelig vekst og utvikling.

200-års jubileum norsk utvandring i 2025

Anno Norsk utvandrermuseum, har tatt initiativ til være sekretariat for jubileets prosjektorganisasjon. Egen prosjektbeskrivelse er utarbeidet og fremsendt Kulturdepartementet med ønske om et nasjonalt bidrag i arbeidet. Prosjektbeskrivelsen er bredt forankret i ca. 50 relevante fagmiljøer som slutter seg til initiativet. Anno viderefører arbeidet i påvente av Kulturdepartementets stadfesting av satsingen, økonomisk støtte og formaliseringen av den foreslåtte komite for jubileet. Det arbeides med å knytte en bred forskningssatsning til markeringen. Forskningsaktiviteten søkes koblet til aktuelle forskningsprogrammer og trappes opp fram mot 2025.

Internasjonalt samarbeid

Som følge av den globale pandemien har det vært lite aktivitet sammen med våre internasjonale samarbeidspartnere.
Det har vært løpende videokontakt med vår strategiske samarbeidspart Värmlands museum, men fellesprosjektene har i liten grad kommet videre som følge av reiserestriksjoner.

Planlagt reise til Nambia for videreføring av pågående samarbeid om museumsutvikling er utsatt til tidligst høst 2021.
Anno Kvinnemuseet er medlem og for tiden også leder av Det internasjonale kvinnemuseums-nettverket (IAWM) hvor aktiviteten også har vært redusert.

Nasjonale museumsnettverk

Deltagelse i nasjonale museumsnettverk vurderes som vesentlig for faglig utvikling og kvalitet. Anno leder skognettverket og nettverket for kvinnehistorie. Vi deltar til sammen i 11 nasjonale museumsnettverk hvor flere av våre dyktige ansatte også gir verdifulle bidrag.

Vårt Kulturrådsstøtte utviklingsprosjekt ved Kvinnemuseet og Museumsnettverk for kvinnehistorie «Nå begynner’a med det der igjen» har klart å holde god fremdrift og oppnå konkrete resultater i 2020 for å styrke kjønnsrepresentasjonen i norske museer. Prosjektet avsluttes som planlagt i mars 2021, og det arbeides allerede med planer om et oppfølgingsprosjekt.

Digitalisering

Anno fortsetter utviklingen med økt digitalisering innen administrasjon, formidling og til støtte for alt vårt faglige arbeid.

Som del av et kompetanseutviklingsprosjekt innen AR/VR har vi med støtte fra Kulturrådet og Sparebankstiftelsen Hedmark utviklet og startet testingen av en egen AR App, Kugo. Appen vil videreutvikles og prosjektet utvides til flere avdelinger i kommende år.

Av andre sentrale utviklingsarbeider kan nevnes dialogen med KulturIT om løpende forbedringer av programvaren Primus knyttet til vårt arbeid med samlingsforvaltning, innføringen av Teams og innføring av elektronisk time-registreringssystem for alle ansatte.

Felles drift Norsk skogmuseum – Glomdalsmuseet

For å effektivisere og øke kvalitet i deler av det museumsfaglige arbeidet er det fra 1/1-21 etablert felles drift ved Annos to museer i Elverum. I hovedsak dreier dette seg om felles administrativ drift og parkpleie, men også enkelte faglige forhold som antikvarisk bygningsvern er omfattet. Ny felles driftsleder er tilsatt og begynte i stillingen 4. januar 2021.

Økonomiske forutsetninger

Årsoppgjøret er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Det henvises til årsregnskap 2020 med tilhørende kontantstrømoppstilling og noter datert 18. februar 2021. Inntektene er i stor grad offentlige tilskudd fra Kulturdepartement, Innlandet fylkeskommune og kommunene i tidligere Hedmark fylke. Utover offentlige tilskudd har vi egeninntekter og eksterne prosjektmidler, men samlet sett ble disse redusert med ca 14 millioner kroner som følge av koronapandemien. Reduserte kostnader ved avlyste arrangementer og tilskudd på kr 5,77 mill i revidert nasjonalbudsjett bidro til et årsresultat på kr. 4 295 262 mill.
Anno museums samlede inntekter utgjorde kr 124,8 mill. ned fra kr. 125,1 mill. i 2019. Årets resultat på kr. 4 295 262 mill. overføres til annen egenkapital.
Anno museums egenkapital utgjør 13,4 mill. Selskapets likviditet er god. Anno museums økonomiske fundament er systematisk bedret. Framtidig endring i føring av pensjonsforpliktelser tilpasset internasjonal standard vil negativt påvirke egenkapitalen, mens innføring av Dokumentasjonssenter med fellesmagasin i regnskapet vil utgjøre en betydelig positiv forskjell.

Byggingen av Annos Dokumentasjonssenter med fellesmagasin har startet opp etter anbudsrunder som ligger på rett side av den økonomien som er tilgjengelig. Etter byggestart har det ikke dukket opp vesentlige økonomiske forhold som negativt har påvirket prosjektets totaløkonomi. Prosjektet mangler ennå kr. 55 millioner av statstilskuddet og kommuners konkrete innbetalinger av avtalte beløp.

Det store etterslepet knyttet til vedlikehold og investeringer på bygninger og anlegg er fortsatt svært utfordrende. Styret mener at størrelsen på de offentlige bevilgningene ikke samsvarer med det forvaltningsansvar og den størrelsen virksomheten Anno museum utøver.

Styret anser at offentlige bevilgninger benyttes i tråd med gitte forutsetninger.

For 2020 er det omsøkt gaveforsterkningsmidler fra Kulturdepartementet på totalt 0,8 mill. For gaveforsterkning fra 2019 er det utbetalt kr. 37.500,- i 2020. Prosjektforpliktelsene ved årets slutt utgjør kr. 14,2 mill. i tillegg til at det ligger forpliktelser knyttet til testamentariske gaver i størrelsesorden kr. 8,4 mill.

Etter styrets oppfatning gir det fremlagte resultatregnskap og balanse med tilhørende noter et korrekt uttrykk for selskapets resultat 2020 og den økonomiske stillingen ved årsskiftet. Utover det som framgår av årsregnskapet, kjenner styret ikke til andre forhold vedrørende selskapets drift som skulle vært tatt med i regnskapet. Ut over de vesentlige utfordringer det har vært å styre trygt økonomisk gjennom 2020 har det ikke inntruffet hendelser av betydning etter årsskiftet som påvirker selskapets økonomiske stilling.

- 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Tilskuddsutvikling - Anno Kulturdepartmentet Fylkeskommune Kommuner

Arbeidsmiljø og personale

Ved Anno ble det utført 125 årsverk og ved årets utløp var det 117 fast ansatte.

Gjennomsnittsalderen i Anno er 47 år. Sykefraværet i 2020 var samlet på 5,5% og utgjorde totalt 1 595 fraværsdager. Av dette utgjør 3,65 %-poeng langtidssykefravær. Langtidssykefraværet er ikke knyttet til yrkesrelatert sykdom. I 2020 er det rapportert en arbeidsulykke, ikke livstruende. I januar 2020 innførte Anno et digitalt timeregistreringssystem for alle ansatte. Dette har fungert meget godt og bidratt vesentlig til at vi har vært i stand til å sikre korrekt rapportering og refusjoner knyttet til korona-basert fravær i løpet av 2020. Anno museum jobber fortsatt etter rutiner innarbeidet ved tidligere IA-avtale og arbeider for å være en helsefremmende arbeidsplass. Det arbeides med å forebygge og redusere sykefravær, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet, samt hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet. Anno er medlem av arbeidsgiverforeningen Virke. Bedriftshelsetjeneste ivaretas av Salutis HMS.

Anno legger vekt på å skape god dialog med de tillitsvalgte. Møtehyppigheten ble økt vesentlig etter at pandemien rammet for å sikre god informasjon og involvering. Ledelse og organisasjonstillitsvalgte har gjennomført 21 møter. Annos arbeidsmiljøutvalg har avholdt 12 møter. Det ble gjennomført valg av nye verneombud i 2020. Det er sju stedlige verneombud, hvorav et hovedverneombud. Anno har egen verneleder. Det er avholdt ett fysisk allmøte. Planlagt Krise- & Beredskaps- øvingsdag for alle ansatte ble avlyst av smittevernhensyn. Anno krise- og beredskapsplan dannet grunnlaget for vår håndtering av pandemien og kriseledelse har vært en integrert del av de ukentlige ledermøtene siden mars 2020. Egne smittevernplaner, ajourført to ganger i løpet av 2020, har ligget til grunn for smittevernstiltak og drift ved hvert enkelt museum. Det har vært løpende dialog med respektive kommuneleger om alle forhold knyttet til smittevernplanene og museumsdriften.

Likestilling og miljø

Anno arbeider for likestilling og mot diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk og kombinasjoner av disse grunnlagene. Annos likestillingsredegjørelse ligger ved som eget vedlegg til årsberetningen.

Vår avdeling Norsk Skogmuseum er sertifisert som miljøbedrift av stiftelsen Miljøfyrtårn. Styret har ikke kjennskap til at Anno forurenser det ytre miljø og har lagt bevisste miljøkrav til grunn i byggeprosjektet Dokumentasjonssenter med fellesmagasin, bl.a. valg av massivtre og at bygget skal tilstrebe passivhus-standard.

For styret i Anno museum AS
18. februar 2021

Knut Storberget styreleder
Hilde Charlotte Solheim nestleder
Magnus Sempler Holte styremedlem
Ingun Aastebøl styremedlem
Erik Nilssen styremedlem
Reidar Andersen styremedlem
Signe Opsahl styremedlem
Sven Inge Sunde administrerende direktør

Framtidsutsikter

Anno museum er sitt samfunnsoppdrag bevisst og følger opp den nasjonale museumspolitikken fra statlige bevilgende myndigheter og regionale føringer fra fylkeskommune og kommuner. For 2020 har Anno videreført målstyring knyttet til prioriterte mål innen utvalgte strategier. Disse er samstemt med ny strategisk plan for perioden 2020-2024, vedtatt i desember 2019. Anno viderefører satsingen på økt faglig samspill innen hele organisasjonen og videreutvikling av potensialet for økte egeninntekter gjennom egen forretningsplan som ble vedtatt i desember 2020.

Tilsetting av egen markedsfører i 2019 oppleves som meget vellykket selv om den planlagte økonomiske inntektsøkningen dette skulle medføre i 2020 ble umuliggjort av koronapandemien. Satsingen er imidlertid langsiktig og forventes på sikt å bidra til økt omtale og samfunnsmessig engasjement, høyere besøkstall og egeninntjening.

Som konkretisering av strategisk plan er utarbeidet langsiktig utviklingsplan for alle museumsavdelingene. Ved hvert styremøte i løpet av 2020 presenteres og diskuteres systematisk museumsutvikling ved museene våre. Styret har ambisjoner for samtlige museer innen Anno i tråd med målsettingene i strategisk plan, samtidig som det fokuseres på gode fellesløsninger for helheten.

Arbeidet med bygging av Dokumentasjonssenter med fellesmagasin og tilhørende arbeider med revisjon av gjenstandssamlingene og innflytting er organisert som eget strategisk prosjekt.

Strategiplanen gir føringer om at det skal opprettholdes og videreføres en stabil og robust driftsøkonomi, med særlig fokus på at byggingen av Dokumentasjonssenter med fellesmagasin skal gjennomføres innenfor prosjektets økonomiske ramme. Som del av pålagt rapportering om fremdrift pr 1. august årlig rapporterte Anno inn behov for økt driftstilskudd for byggets driftskostnader fra overlevering 30/11-21. Estimatene vil bli ytterligere detaljert og kvalitetssikret i 2020 og 2021. Ved ferdigstillelse av bygget forventer styret at Kulturdepartementet øker bevilgingen til Anno tilsvarende byggets årlige driftskostnader.

Nytt museumsbygg på Domkirkeodden er styrets høyeste prioritet til Statsbudsjettet i 2022, og egen investeringssøknad er sendt inn til Kulturdepartementet over posten Nasjonale kulturbygg. Søknaden som er fremsendt vil bli videreutviklet i løpet av 2021.

Anno museum har fortsatt det tette faglige samarbeidet med museene i Oppland i tråd med den strategiske samarbeidsavtale inngått i 2019. Innledningsvis har fokus vært rettet på å etablere et velfungerende samarbeidet med vår nye Innlandet fylkeskommune. I løpet av 2020 har dette materialisert seg i fylkeskommunale vedtak om å satse på etablering av en bygningsvernrådgiver i Hedmark etter modell av Oppland og innledende arbeid for å finne egnet arkivsamarbeid.
 
Styret konstaterer at det vil være nødvendig med betraktelig økte driftstilskudd for å kunne ivareta forebyggende og løpende vedlikehold av de antikvariske bygningene, samlinger og eiendommer i årene framover, og for samtidig å kunne opprettholde det gode museumsfaglige tilbudet. For 2021 er det positivt at det allerede i Statsbudsjettet ble angitt økt tilskudd som korona-kompensasjon for 1. halvår og det forventes at dette følges opp med ytterligere støtte dersom situasjonen skulle tilsi dette i løpet av 2021.

Annos pensjonsordning og varslede endringer knyttet til regnskapslovgivning for ytelsesbaserte pensjonsordninger vil bli en framtidig utfordring.

Styret møter disse utfordringene med positivitet og er klare for videre innsats for å skape bedre museum sammen med Annos medarbeidere.

Vedlegg: Likestillingsredegjørelse 2020