Hopp til hovedinnhold

Anno Glomdalsmuseet 2019

Generelt

Anno Glomdalsmuseet omfatter et museumsanlegg på 174 mål bestående av 5 driftsbygninger og friluftsmuseum med 92 antikvariske hus som er samlet ut ifra en geografisk modell med til sammen 10 tun. Ved siden av funksjonen som folkemuseum for Østerdalen og Solør, har museet enkelte sentrale satsingsområder som romanifolket/taternes kultur og historie, nyere tids innvandring til Hedmark, Hedmarks militære historie og medisinsk historie knyttet til distriktslegens liv og virke.

Internasjonalt samarbeid

Glomdalsmuseet har i en årrekke hatt kontakt med Oshikoto-regionen, Tsumeb kommune og museet Cultural Village i Namibia. Dette er resultat av at både Hedmark fylkeskommune og Elverum kommune har samarbeidsrelasjoner til Oshikoto-regionen og Tsumeb kommune. Friluftsmuseet Cultural Village har Glomdalsmuseet som forbilde. Derfor anmodet Hedmark fylkeskommune i 2017 Anno Glomdalsmuseet om å videreføre dette samarbeidet. I 2018 ble det inngått formelle samarbeidsavtaler med både Tsumeb kommune og Museum Association of Namibia som grunnlag for vårt videre engasjement i Namibia.

Høsten 2019 var en delegasjon fra Anno museum og Hedmark fylkeskommune i Tsumeb for å starte opp samarbeidsprosjektet med Cultural Village. Dette er et 3-årig prosjekt med oppstart i 2019 og som skal avsluttes innen utgangen av 2021. Prosjektet omfatter fire delprosjekter; restaurering av bygningene i friluftsmuseet, utvikle et bedre informasjonssystem i museet, bistå Tsumeb kommune i utviklingen av styringsdokumenter, samt utveksling av personell med tanke på kompetanseoppbygging. Prosjektet har en kostnadsramme på kr. 350.000 som er fullfinansiert av Hedmark fylkeskommune. Dette tiltaket inngår som ett at satsingsområdene som fylkeskommunen har definert i Oshikoto-regionen i Namibia.

Namibia-oppholdet i 2019 startet med et møte i parlamentet i Windhoek med parlamentarisk leder for SWAPO Party som er det statsbærende partiet. Deretter ble det gjennomført drøftinger med Tsumeb kommune om gjennomføringen av planlagte tiltak. Disse drøftingene resulterte i en detaljert gjennomføringsplan for hele prosjektet. Oppstarten ble markert med et arrangement i Cultural Village med representanter fra nasjonalforsamlingen, Oshikoto-regionen, Tsumeb kommune, representanter fra samtlige etniske grupper som er representert i museet, samt Hedmark fylkeskommune og Anno museum. Oppholdet i Namibia må karakteriseres som svært vellykket og opplevelsesrikt.

Forvaltning

Hovedbygning

Det ble ikke utført oppgraderinger i noen av driftsbygningene ut over ordinært vedlikehold. En av grunnene til dette er at museet på det nærmeste er ferdig med oppgradering av elektriske systemer og andre driftstekniske løsninger. Høsten 2019 ble det oppdaget en vannskade i 1. etasje i kontorfløyen. Årsaken var at ett av de innvendige avløpsrørene fra taket var skadet i en kobling i bakken under bygget slik at vannet rant ut over gulvet. Skaden er utbedret og behandlet som en forsikringssak. 


Andre drifts- og bolighus

Uthuset/vedboden på eiendommen Heimen var i så vidt dårlig forfatning at det ble tatt ned og erstattet med en ny bygning som ble oppført som en kopi av den opprinnelige.

Tiltak i friluftsmuseet

Av restaureringstiltak er følgende tiltak gjennomført:
-    Restaureringsarbeidet på Åset-bygningen ble sluttført på senhøsten 2019. På grunn av nedbør og utetemperatur måtte maling av gerikter rundt vinduer og vannbord og vindskibord utsettes til våren 2020. I tillegg er det behov for noe opprydding og bearbeiding av terrenget utvendig.
-    Da det ble oppdaget svikt i fundamenteringen under telthuset, ble det iverksatt refundamentering og delvis utskifting av stabber og tømmergrinda disse står på. Her gjenstår det enkelt terrengmessig bearbeiding dom utføres våren 2020.
-    I tillegg til de større restaureringstiltakene ble det i friluftsmuseet gjennomført mindre vedlikeholdstiltak på enkelte bygninger, ordinær parkpleie og fjerning av vegetasjon på takene av bygningene samt i området rundt disse.


 • Skifting av tak på Aåset-bygningen
  1/1
  Skifting av tak på Aåset-bygningen Foto: Anno Glomdalsmuseet


Samlingsforvaltning

Forberedelser til innflytting i fellesmagasinet, som skal stå ferdig høsten 2021, er gjennomført ved at lagre for møbler med dårlige bevaringsforhold i friluftsmuseet er gjennomgått og flyttet til arealer der det er mulig å foreta revidering av gjenstandene. Glomdalsmuseet har også i 2019 hatt en praktikant med tekstilfaglig bakgrunn som har revidert draktsamlingene ved Glomdalsmuseet og Trysil Bygdetun. Museet har benyttet betydelige ressurser fra både Kulturhistorisk seksjon og Seksjon for drift og vedlikehold i revideringsarbeidet. Da museet har innført en strengere inntakspraksis, har tilveksten til samlingene vært av begrenset art i 2019.

Hedmark musikkarkiv

En stor det av arbeidet har vært rettet mot digitalisering av samlingen av smalfilmer, VHS-kassetter, spolebånd, negativfilm og musikkassetter fra Trysil-Knut dans- og Spellmannslag. 
Det er forberedt to større utstillingsprosjekter. Dette ene er et dokumentasjonsprosjekt om musikk og dansetradisjoner i Nord-Østerdal fra 1950 og frem til i dag. Det andre er et utstillingsprosjekt hvor det er samlet og bearbeidet materiale fra livet på og rundt den fredete danserestauranten på Glomdalsmuseet for perioden 1960 til 1982.

Videre er det gjennomført mye samtidsdokumentasjon både på Landskappleiken, samt under konserter med blant annet: Annar By, Erik Lukashaugen, Geir Lystrup, Arne Møller og Sigurd Hole for å nevne noe. Digitalisering og dokumentasjon av innsamlet musikkmateriale har hatt prioritet. Det har vært en økning i antall publikumshenvendelser og arkivet har vært behjelpelig med materiale både til bokutgivelser, notehefter og cd-utgivelser. 

Forskning og kunnskapsproduksjon

Flerkulturelt senter

Sigurd Nielsen disputerte med doktorgradsavhandlingen ”Developing global awareness among young students’ – A study of students’ experiences with the museum exhibition A World at Stake.” ved NTNU 18. januar. Prøveforelesningen hadde tittelen «Museum Geography: a discussion of approaches to experience in an emergent field». Etter godkjent doktorgrad har Nielsen fått innvilget autorisasjon som Førstekonservator NMF.

Som en del av det flerkulturelle arbeidet leder museet forskningsprosjektet «Folkemuseene i Mangfoldige samfunn - Publikums erfaringer med forskjellighet og tilhørighet». Prosjektet som er støttet av Norsk Kulturråd hadde formell oppstart 31. januar 2019 og er et samarbeid mellom ni forfattere fra Glomdalsmuseet, Norsk Utvandrermuseum, Valdresmusea, Randsfjordmuseet, Høgskolen i Innlandet, og NTNU. Prosjektet studerer kulturelt mangfold i formidlingen ved folkemuseer i Hedmark og Oppland. Målet er fagfellevurderte artikler utgitt i en antologi i Anno museums skriftserie i 2022. Redaktører for utgivelsen er Sigurd Nielsen og Professor Thor Andrè Skrefsrud fra Høgskolen i Innlandet

Sigurd Nielsen deltar i Mangfoldsnettverket og deres prosjekt «Uenighetsfellesskapet» gjennom prosjektet «Leve med forskjeller». Prosjektet bruker videoformatet til å dokumentere og formidle likheter og forskjeller blant dagens hedmarkinger. Fire filmer ble ferdig redigert i 2019 og det jobbes med tekst og installasjon av filmene i utstillingen #Hedmarking. Prosjektet er et pilotarbeid for et mulig større utstillingsprosjekt.

Romanifolkets/taternes kultur og historie

Konservator Mari Møystad fortsatte i 2019 arbeidet med sin doktorgrad ved Universitetet i Leicester i England, og i den anledning ble det i 2019 gjennomført to feltstudier, i henholdsvis Colombia og Norge.

Formidling

Det totale besøkstallet ved Anno Glomdalsmuseet i 2019 var 26 651, hvorav Glomdalsmuseet hadde 26 051 besøkende, mens Sandbeck-dagene hadde 600 besøkende. Sammenlignet med foregående år hadde Sandbeck-dagene en nedgang på i underkant av 5000 besøkende. Besøkstallet i 2018 var spesielt høyt på grunn av 100-års jubileet for Vidar Sandbecks fødsel.

 • 1/1
  Baking av flatbrød under "Kom innafor" på Anno Glomdalsmuseet. Foto: Anno Glomdalsmuseet


Arrangementer

Følgende store arrangementer er gjennomført: Veterandagen, Kom innafor, Gammelmart’n på Rådhusplassen under Grundsetmart´n, Seterdagen, Natt på museet, Julestue, Taternes julekonsert, samt flere spesialomvisninger og foredrag. Museet deltok også under Smaksfestivalen med en historisk 10-retters meny – «Spis deg gjennom et århundre».

Øvrig aktivitet

Møter, kurs, utleie ligger på samme nivå som fjoråret. Faste omvisninger har blitt tilbudt to ganger daglig i sommersesongen fra mai til september.

Pedagogiske opplegg

De faste årlige omvisningene for Elverum ungdomsskole og Elverum videregående skole ble gjennomført som planlagt. Et nytt undervisningsopplegg i tilknytning til påske ble utviklet og testet ut sammen med 1. - 4. klassinger fra Solør. Rollespillet Latjo drom ble gjennomført også i 2019. Skoleformidlingen i forbindelse med Julestua hadde god oppslutning. Totalt har 4004 barn og unge besøkt museet i grupper, 3031 av disse med grunnskolen og 857 barnehagebarn. Oppslutningen fra skolene hadde en tydelig besøkstopp i juni etter at husdyra var kommet på plass på Elverums-tunet.

Utstillinger

I 2019 har vi hatt 6 nye utstillinger:
Gerhard Munthe – eventyrlige interiører (10.1- 3.3). Fra Nasjonalmuseet.
Påske (17.3 – 30.4). Delvis lånt fra Norsk folkemuseum og Geir Thomas Risåsen.
Marmor og akantus (23.6-31.10). Egen produksjon.
Julekurver (16.11-6.1). Lånt av Beate Lindseth.
-  I fest- og høytidsrommet i #hedmarking ble det vist en egenprodusert utstilling om dåpskjoler (jan – nov).
-  I arealet til #hedmarking viste museet en egenprodusert utstilling med tema Ullbroderier (12.1 -1.11).

 • Åpning av utstillingen Gerhard Munthe – eventyrlige interiører, vandreutstilling fra Nasjonalmuseet
  1/1
  Åpning av utstillingen Gerhard Munthe – eventyrlige interiører, vandreutstilling fra Nasjonalmuseet Foto: Anno Glomdalsmuseet


I tillegg til de temporære utstillingene er det gjennomført en revisjon av nettutstillingen Latjo drom. Den vil publiseres i mars-april 2020, og er et viktig bidrag for å profilere Anno Glomdalsmuseets nasjonale rolle med formidling og dokumentasjon av romanifolkets/taternes kultur og historie.

Den militærhistoriske utstillingen «Fra sverd til stridsvogn» ble i løpet våren 2019 revidert og utvidet med tilførsel av nye gjenstander som omfatter nye uniformer og våpenteknisk materiell, samt oppdatering av tekster innenfor de eksisterende emner. Det ble også bygget en ny monter med tema om de norske polititroppenes historie fra Sverige under 2. Verdenskrig. Gjenåpning av utstillingen ble markert med et militærhistorisk seminar 25.april 2019.

Flerkulturelt senter

Aktivitetsnivået har vært noe redusert på grunn av en lengre sykdomsperiode. Dette har fått konsekvenser for aktivitetsnivået innenfor flerkulturell formidling. Internasjonalt verksted ble gjennomført i uke 43, i samarbeid med Læringssenteret i Elverum. Dette samarbeidet blir videreført og museet skal på «Liv i Leiret» sammen med Læringssenteret i 2020. Videre er det etablert et samarbeid med andre muser i forbindelse med det skandinaviske «Nordplusprosjektet» om livslang læring.

Vidar Sandbeck

Arbeidet i 2019 har vær preget av overgangen mellom to ansvarlige for dette fagområdet. Tom Erik Tangen gikk av med pensjon. Ved utlysning av stillingen mottok museet ca. 70 søknader, hvorav mange kandidater med svært gode kvalifikasjoner. Ny medarbeider, Kristine Lundsbakken, ble ansatt med tiltredelse fra 1.1.2020. Sandbeck-dagene ble avviklet som vanlig. Erik Larsen ble engasjert til å gjennomføre Sandbeck-dagene da museet på dette tidspunktet ikke hadde egen fagansvarlig på dette arbeidsfeltet. Det ble videre gjennomført drøftinger med styret i Sandbeck-stiftelsen 

Fornying

Glomdalsmuseets arbeid med fornying var i 2019 hovedsakelig rettet inn mot arbeidet med arbeidet med å fornye og utvikle formidlings-, utstillings- og arrangementstilbudet. Videre benytter museet store ressurser på å heve vedlikeholdsstandarden i friluftsmuseet, en prosess som vil gå over mange år. Det som muliggjør økt satsing på forvaltningsarbeidet er Anno museums fellesmidler til bygningsmessige tiltak.