Hopp til hovedinnhold

Anno Kongsvingerregionen 2019

Anno har driftsansvar for fire museer lengst sør i Innlandet: Kvinnemuseet har et nasjonalt ansvar for å formidle norsk kvinnehistorie, Kongsvinger museum er et by- og regionmuseum, Odalstunet er et tradisjonelt bygdetun som formidler byggeskikk og kulturhistorie fra begge Odalskommunene, mens Eidskog museum, etablert som økomuseum, formidler hverdags- og arbeidsliv i hele kommunen.

Avdelingen har ansvar for 48 kulturhistoriske bygg, og drives av en engasjert stab på sju faste medarbeidere. I tillegg kommer prosjektstillinger, sommervakter, innleide tjenester mm.

Forvaltning

Samlinger

Siden 2018 har avdelingen hatt en satsing på samlingsforvaltning, med mål om å ta igjen etterslep i registreringsarbeidet og samtidig revidere tidligere utførte registreringer for å få full oversikt over gjenstandene.

I 2019 fullførte avdelingen en avhendingsprosess tilknyttet eiendommen Bakli for Odalstunet. Om lag 2200 gjenstander ble avhendet/revidert. Videre ble arbeidet konsentrert om gjenstandsgruppene hestetrukne landbruksredskaper og kjøretøy, samt økser og smiredskaper. Hoveddelen ble utført ved Odalstunet og Eidskog museum. Ved sistnevnte ble det også avdekket et alvorlig angrep av borebiller som resulterte i sanering av enkelte gjenstander.

Ved Kongsvinger museum ble museets samling av Erik Werenskiolds tegninger registrert. Totalt 563 gjenstander ble nyregistrert. Avdelingens innsats utgjør en stor del av Annos samlede forvaltningsarbeid slik det framgår av figuren under. Det ble leid inn eksterne konsulenttjenester og interne ressurser ble avsatt i satsingen.

0100020003000400050006000 PRIMUS rev. PRIMUS nyreg. Samlingsforvaltning 2019 Anno, øvrig KVR andel


Kulturlandskap

I Skålbergsetra (under Odalstunet) og Oppistun Børli (i Eidskog) er det utført slått i tråd med plan for artsrike slåttemarker. Sistnevnte med raus støtte fra Fylkesmannen.

Bygg

Ved Kongsvinger museum ble vindusrehabiliteringen i Aamodtgården fullført. Dette omfattende arbeidet startet i 2017 med støttet fra fylket og Riksantikvaren. Kvinnemuseet gjennomgikk omfattende rehabilitering. Kjellermuren ble drenert. En utrasing av deler av muren kompliserte oppgaven og omfanget. I tillegg kom et pålegg fra GIVAS om skifte av V/A på eiendommen som medførte at deler av den planlagte rehabiliteringen av toaletter ble utsatt til 2020.

Ved Odalstunet ble vinduene på Skjeppestadbygningen rehabilitert. Her har eierne bekostet arbeidet, mens Anno har administrert det. Ved Eidskog museum er det lagt nytt gulv i Stallåven. Dette ble utført på dugnad. I tillegg er det ryddet og tatt ned mye kratt som sto tett på enkelte bygg og medførte fare for fuktskader.


  • Dugnad med stallåven på Eidskog
    1/1
    Dugnad med stallåven på Eidskog Foto: Anno Kongsvinger


En tilstandsvurdering bestilt av Kulturdepartementet er gjennomført på alle bygg i avdelingens portefølje. Etter avhendingsprosesser og oppsigelse av forvaltningsavtaler gjennomført i 2018 i Kongsvinger, Odalen og Eidskog har museet nå ansvar for 48 bygg fordelt på 24 i Odalskommunene, 18 i Eidskog og 6 i Kongsvinger. Alle bygningene er vurdert ihht tilstandsgrad. Tilstandsgrad 0 (TG 0) betyr ingen avvik, TG 1 betyr mindre eller moderate avvik, TG 2 betyr vesentlige avvik, og TG3 betyr store eller alvorlige avvik.

Vurderingen av avdelingens bygninger viser at det står bedre til i sør-fylket enn for gjennomsnittet i Annos portefølje, se figuren under. Det kan vi for en stor del takke frivillig innsats for, samt en årvåken stab. Vurderingen er viktig i det videre prioriteringsarbeidet og i det årlige FDV-tilsynet på de fire museene.

020040060080010001200 TG KVR TG Anno tot TG, fordeling i prosent Tilst.grad 0 Tilst.grad 1 Tilst.grad 2 Tilst.grad 3

Formidling

Utstillinger

'Kongsvinger museum åpnet i mai utstillingen «Spor i ord – Litteratur i Kongsvinger / Kongsvinger i litteraturen» i anledning Bokåret 2019. Fotoutstillingen «Slash & Burn» ble innlånt fra Kunstbanken, og «Gamle Kongsvinger» viste fram deler av museets samlinger knyttet til foto, skolebøker og kunst som på ulikt vis skildret byen i vår nære historie.

På Kvinnemuseet åpnet «Duket for forundring – på sporet av den myke historien» kurert av designer og kulturstylist MAKELØS Kristin E. Halkjelsvik. Utstillingen fokuserte på redesign og gjenbruk av game tekstiler. Museets tre basisutstillinger er fortsatt populære.


  • Fra åpningen av "Duket for forundret" på Anno Kvinnemuseet
    1/1
    Fra åpningen av "Duket for forundret" på Anno Kvinnemuseet Foto: Anno Kvinnemuseet


På Odalstunet ble «Spansken – kan den komme igjen?» satt opp til sommeren, mens en utstilling av gamle dagers julepynt ble vist til jul.
I Eidskog var det fokus på hygiene og klesvask med «Lappete, lusete, fillete – ren... Skittentøyets kulturhistorie». «Kunstnerbrødrene fra Eidskog» forteller om Karl og Konrad Langsrud, treskjærere fra Vestmarka. Til sist viste museet en utstilling med rekonstruerte historiske militæruniformer.

Arrangement

Det er gjennomført arrangementer som foredrag og andre formidlingsopplegg til alle utstillingene. For eksempel under Liv i stuene på Odalstunet var det vandreteater om spanskesjukens herjinger, og på Kvinnemuseet arrangerte vi MAKELØS fagdag om kropp, klær og bærekraft. Foruten forfatterbesøk og foredrag, etablerte vi en litterær byvandring på Kongsvinger museum, og i Eidskog var det arrangementer hver søndag i tilknytning til de tre utstillingene.

Videre har vi gjennomført tradisjonsrike arrangementer med gode samarbeidspartnere og frivillige, som Liv i Leiren og Julemarked i Øvrebyen i samarbeid med Byen Vår, 8. mars på Kvinnemuseet i samarbeid med 8.mars-komiteen – i år med celebert besøk av hovedtaler Mansoureh Shojaee, og Høstmarked sammen med soroptimistene. Liv i stuene og Jul i stuene ble gjennomført med stor frivilliginnsats i Odalen, mens Grautfesten på Almenninga, Eidskog museum ble gjennomført sammen med frivillige der

Under Odalstunet var sommersesongens satsing åpen seter. I Skålbergsætra i Nord-Odal fikk besøkende oppleve seterlivet på ei fullt operativ seter med mjølking, ysting og rømmeproduksjon. Her hadde vi også sætervegmarsj og sæterleik.

I august hadde avdelingen besøk fra MA-studenter i museologi ved Universitetet i Oslo. Et dagsseminar med innlagt besøk på tre av våre museer sto på programmet.

DKS og skoleopplegg

Avdelingen har hatt som mål å holde besøkstallet stabilt på fjorårsnivå grunnet at samlingsforvaltning skal få tilstrekkelig med ressurser. Vi har imidlertid ønsket å øke skolenes bruk av museene, særlig i Kongsvinger. De årlige DKS-oppleggene ble gjennomført i Eidskog og Nord-Odal, samt at mange elever har brukt skoleformidlingen på Odalstunet, Kvinnemuseet og Kongsvinger museum. Totalt har om lag 20 000 besøkende vært innom våre museer i 2019, hvorav ca. 1450 skoleelever. Det er en økning i skolebesøk på 25 prosent.

Forskning og kunnskapsproduksjon

I mars ble 50-årsjubileet til tidsskriftet Solør-Odal feiret med et eget seminar. Avdelingens stab har hatt et aktivt år, med drøyt 20 publiserte artikler og kronikker og tre vitenskapelige publikasjoner.

Fornying

Nettverk

I 2019 ble Ola Storbråten nestleder i Norsk seterkultur. Staben er aktive i museumsnettverkene for litteratur og kulturlandskap, og har deltatt på samling i bygningsnettverket. Avdelingen, ved Kvinnemuseet, leder museumsnettverk for kvinnehistorie og har internasjonalt engasjement gjennom presidentvervet i !AWM.

Prosjekter

Høsten 2018 fikk vi gjennom museumsnettverk for kvinnehistorie støtte til prosjektet «Nå begynner ‘a med det der igjen – om kjønnsrepresentasjon i museenes arbeid med samlings- og formidlingspraksiser». Første delresultat fra prosjektet ble publisert i rapporten «En følelse av fokus» i desember. Videre fikk vi midler fra fylkeskommunen til en kartlegging av mulige forfattersatsinger i tidligere Hedmark. Vi fikk også midler til arrangementsutvikling knyttet til de tradisjonsrike Liv i leiren og Junikveld i Børli, for å utvikle et felles opplegg for markedsføring av disse.

Stab

Det har også skjedd viktige fornyelser i avdelingens stab. Line Helstad er når fast ansatt etter å ha gått i vikariater i to år. Ola Storbråten fikk i høst autorisasjon som konservator NMF. Videre har prosjektmidler gitt rom for to nyansettelser i tilsammen 1,5 stilling på midlertidig basis. Thea Aarbakke er prosjektkoordinator for «Nå begynner ‘a med det der igjen» og Amund S. Kristiansen er tilsatt som rådgiver for Kongsvinger museum.

Museum24:Portal - 2024.03.00
Grunnstilsett-versjon: 1