Hopp til hovedinnhold

Norsk skogmuseum 2019

Norsk skogmuseum i Elverum er et yndet besøksmål for alle aldersgrupper. Med sin naturskjønne beliggenhet langs Glomma, store uteområder og spennende utstillinger har museet noe for enhver smak. Museet er også kjent for store arrangementer og et allsidig skoletilbud.

Norsk skogmuseum har et nasjonalt ansvar for å ta vare på historien til utmarksnæringene jakt, fangst, fiske, skog, skogbruk og skogsindustri. Klevfos industrimuseum og Sørlistøa fløtermuseum inngår også i Stiftelsen Norsk Skogmuseum.

Klevfos industrimuseum formidler historien om Klevfos Cellulose & Papirfabrikk A/S og livet rundt fabrikken. Fabrikken ble etablert ved Svartelva i Løten i 1888 og var i drift fram til 1976. Sørlistøa fløtermuseum ligger ved Osensjøen i Åmot kommune og formidler historien til tømmerfløtingen, vassdraget, fisket, reguleringen og skogsdriften i området.

 • Treskjæring med motorsag
  1/1
  Treskjæring med motorsag på De nordiske jakt- og fiskedagene 2019 Foto: Anno Norsk skogmuseum

Forvaltning

Anno Norsk skogmuseums bygningssamling omfatter 67 antikvariske bygninger, fordelt på Norsk skogmuseum, Klevfos industrimuseum og Sørlistøa fløtermuseum. Den store fabrikkbygningen på Klevfos er i den digitale databasen seksjonert i 12 underenheter.

Den antikvariske bebyggelsen ved Klevfos industrimuseum har gjennom mange år vært vedlikeholdt med støtte fra Riksantikvaren gjennom programmet for tekniske og industrielle kulturminner. Det arbeides med å dokumentere tilstanden og effekten av tidligere restaurering, for å kunne formulere en god bevaringsstrategi for framtida. Det er åpenbart at den mørtelen som ble brukt under refuging i 2012-2013 har vært altfor hard og tett, og vi ser at sodarester i den kjemiske delen av fabrikken ekspanderer både i vått og tørt klima. Begge disse forholdene tærer hardt på murverket.

På Norsk skogmuseum ble stallkoia fra Bangdalen gitt nytt fundament, og råttent veggtømmer ble skiftet. En taklekkasje ble også reparert. Nordsidene av Midtvollbua fra Gausdal og sagbruksbrakka fra Nes i Akershus har fått takrenner. Det er ryddet krattvegetasjon rundt flere av de antikvariske bygningene for å slippe til mer sol og vind, og oppnå raskere opptørking etter råværsperioder. Høsten 2019 ble museets antikvariske bygningsmasse tilstandsvurdert. Ved Norsk skogmuseum og Sørlistøa fløtermuseum anså vi at 15 % av bygningene var i god stand, 70 % hadde åpenbare feil og mangler, og 15 % hadde skader som fordrer umiddelbare restaureringstiltak.

Gjenstandsdatabasen ved NSM omfattet ved utgangen av 2019 av 14 203 gjenstander. Den registrerte tilveksten er 366 objekter, hvorav 165 er fra Sønsterud skogskole. Klevfos industrimuseum har fortsatt 577 registrerte gjenstander. NSM har investert mye tid i oppgradering av gjenstandsinformasjon som forberedelse til flytting til Anno museums nye fellesmagasin.

Ved utgangen av 2019 hadde fotodatabasen ved NSM 40 006 motivposter, hvorav 20 408 har digitale bildevedlegg. Registrert tilvekst dette året er 350. De nye motivene er dels fra dokumentasjonsprosjekter og museumsaktiviteter, dels eldre opptak som er skannet til bokproduksjoner. Hovedårsaken til at tilveksttallet i 2019 er betydelig lavere enn foregående år er at vi har prioritert oppgradering av eldre, dårlige fotoposter med sikte på å framstå som mer profesjonelle på nettstedet Digitalt museum.

NSM forvalter fortsatt cirka 800 hyllemeter privatarkiv, hvorav 130-150 hyllemeter oppbevares på Klevfos. 73 av våre cirka 140 enkeltarkiver er presentert i den digitale databasen Arkivportalen. Tilveksten i 2019 var på drøyt 3 hyllemeter. Cirka 2 hyllemeter er ordnet og katalogisert dette året. Arbeidet med arkivregistrering har vært nedprioritert i 2019 til fordel for revisjonsarbeid i gjenstandsdatabasen.

Utstillinger

Sommeren 2019 viste NSM vandreutstillingen «Ugress – venn eller fiende», som var produsert i samarbeid mellom Naturhistorisk museum i Oslo og NIBIO. Åpningen ble markert med fagforedrag og servering av retter som var tilberedt av nyttevekster. Museet viste også elementer fra Ulrike Niederbergers mastergradsarbeid i formgiving, kunst og håndverk under tittelen «Sanselig tre – når materiale taler». Kunstgalleriet har hatt fem utstillinger, og tre kunstnere har vist sine arbeider i temporærarealene i 2. etasje. I tillegg har museet vært vertskap for en pop-up-utstilling med arbeider av Vebjørn Sand.

Alle innkomne bidrag til Norsk knivforenings knivmakerkonkurranse ble vist i forgalleriet i sommersesongen. Produksjonen «Når elghund er best» har vært vist som vandreutstilling på bibliotek og sykehjem i Hedmark. Forberedelser til en ny basisutstilling i underetasjen med arbeidstittel «Vannets verden» går sin gang. Vi arbeider også med teknisk og tematisk revisjon av utstillingen i brannvakttårnet.

Forskning

Korrekturen til boka «Den menneskeskapte skogen» ble levert ved årsskiftet 2019-2020. Trykkinga finansieres av Det norske Skogfrøverk og Anno Norsk skogmuseum. Artikkelen «Moltekrig på Hedmarksvidda» ble nettpublisert vinteren 2019. To av NSMs medarbeidere har utarbeidet prosjektbeskrivelser med sikte på å få innvilget forskningstid i 2020. En tredje medarbeider har gjort arkivundersøkelser til artikkelstoff som er bestilt til en antologi som redigeres av 1700-tallsforskere fra Universitetet i Sørøst-Norge.

Besøk

Samlet sett har Norsk skogmuseum i 2019 hatt en besøksøkning på 2% , til tross for at det kom ca tre tusen færre på De nordiske jakt- og fiskedager enn året før. De tre museene hadde i 2019 et samlet billettert besøk på 96 818, hvorav 90 094 i Elverum, 6248 på Klevfos og 476 på Sørlistøa. Museet tilbyr gruppeomvisning til både voksne og barn, i tillegg til skoleoppleggene.

Arrangementer

Naturskolen ved Norsk Skogmuseum tilbyr 17 ulike temaopplegg for skoleklasser gjennom året. 16 000 barn og unge deltok i slike opplegg for 2019. Museet har dessuten gjennomført 30 små og store arrangement, slik som Barnas dager, fluefiskedager, akvariets dag, sommeraktivteter og julearrangementer. Deltagelsen på arrangement og skoleopplegg er god. Det arbeides med nye konsepter innenfor både skoleopplegg og arrangementer. Nytt i 2019 var Ulvetider.

De Nordiske jakt- og fiskedager ble i august avholdt for 57. gang og ble besøkt av rundt 26 000 personer. Arrangementet er Norsk skogmuseums største. Det arbeides aktivt med fornying, kvalitetssikring og utvikling av jakt- og fiskedagene .

 • Insekt, Vulgata, og fluebinderkrok
  1/1
  Døgnflua vulgata sammen med en fiskeflueimitasjon Bård Løken

Parken

Av sikkerhetshensyn ble det gjort ekstra opprensking og uttynning av trær, særlig i arboretet.

Nytt ventilasjon- og kjøleanlegg

Det ble i 2019 installert nytt ventilasjonsanlegg i auditorium/kontorfløy, samt kjøleanlegg som skal dekke utstilling- og resepsjonsareal. Simen Bråtebekken hos WSP Teknikk Raad AS utarbeidet beskrivelse som grunnlag for tilbudskonkurranse om teknisk totalentreprise. Konkurransen ble lagt ut på Doffin og vi fikk inn tilbud fra tre tilbydere;
•    GK Inneklima AS
•    Aertech AS
•    Energima Elverum AS

Oppdraget gikk til Energima Elverum AS. Arbeidet ble påstartet sist sommer, men ble noe forsinket og ikke fullført i 2019. Planen er at kjølemaskinen skal kjøres i gang så raskt som mulig på våren 2020.

Luftport

I forbindelse med problemer knyttet til kald trekk i resepsjonsområdet vinterstid ble det montert en elektrisk luftport over hovedinngangen. Luftporten har tre viftehastighetstrinn som reguleres etter temperatur og åpning av dør.

Radonanlegg

Radonanlegget som benyttes på grunnvannet til akvariedriften går kontinuerlig. Dette har ført til at pumpene har en kort levetid, samt at det gir en uheldig effekt på Bq/m3 nivået i akvariet. For å unngå dette ble det installert en trykktank på 400L som anlegget jobber mot, slik at pumpene slipper å gå kontinuerlig og vi kan opprettholde en sikrere drift av anlegget.

Klevfos industrimuseum

Aktiviteten har samlet sett vært på nivå med tidligere år. I vårsemesteret var det noen færre skoleklasser og barnehager, til gjengjeld var det bra besøk på høsten i forbindelse med arrangement som blant annet I Munchs fotspor og Jul på Klevfos. Skoleprosjektet Fra tømmer til papir var også i 2019 et vellykket og godt besøkt opplegg, gjennomført i august/september. 

Åpningstider var i mai t.o.m. august tirsdag – fredag 10.00-16-00 og søndag 12.00-16-00, og i september t.o.m. oktober tirsdag – fredag 10.00 -16.00. Foruten de faste åpningstidene har museet tilrettelagt etter behov for omvisninger av grupper og skoleklasser både morgen, kveldstid og i helg.
I tradisjonen tro åpnet Klevfos sesongen med 2 forestillinger med Arbesdaer den 1. mai. Det ble satt opp ytterligere 6 forestillinger, og i tillegg 6 åpne forestillinger med Unga på Løkja, alle i samarbeid med Tor Karseth og lokale aktører.

Klevfos har i 2019 vært preget av store utfordringer knyttet til bygningsmessig nedbryting og forvitring, spesielt i den kjemiske delen av anlegget. Samtidig har Riksantikvaren igangsatt fredning av kulturminnet. Det arbeides med en samlet dokumentasjon av status, for derigjennom å få et bedre grunnlag for bevaringsstrategi og tiltak.

I 2019 startet en mulighetsstudie med tema nytt Munchsenter på Klevfos. Studien vil ha hovedfokus på formidlingsproduktet, nødvendige fasiliteter og samhandling med kulturminnet. Prosjektet avsluttes med rapport i mai 2020.

I løpet av 2019 har to av fire ansatte på Klevfos gått av med pensjon. Nyansettelser vil bli foretatt våren 2020.

 • Inventar i Klevfos-fabrikken. Bærer preg av tidens tann
  1/1

Sørlistøa fløtermuseum

Ved Sørlistøa fløtermuseum har det blitt gjennomført et variert sommerprogram med friluftsgudstjeneste, visning av treskjæring, båtparade, båtturer, omvisninger og åpen kafè og museumsbutikk. Museet har holdt sommeråpent alle helger fra slutten av juni til første helga i august. Grupper har også kunnet bestille omvising og opplegg utover museets faste åpningstid.

Mange besøkende var med på båttur med den gamle slepebåten MS Trysilknut fra 1914. Båten gikk søndagsturer fra museet og deltok også under Sammartreffet i Søre Osen og Osendagene i juli. Totalt gikk Trysilknut 16 turer I september ble det gjennomført el-tilsyn av båten.

Av bygningsmessige tiltak har fløterbrakke blitt beiset og ny vaier med feste for uthaling av vugge til Trysilknut er montert. Det er blitt gjennomført befaring av museumsanlegget som en del av den nye sikringsplanen for Anno. Fagavdelingen har også utført bygningsmessig tilsyn.


 • Slepebåten «Trysilknut» fotografert på Osensjøen.
  1/1
  Slepebåten «Trysilknut» fotografert på Osensjøen. Bård Løken