Hopp til hovedinnhold

Aukrustsenteret blir ikke del av Anno

Pressemelding fra Aukrustsenteret AS og Anno museum AS

Aukrustsenteret blir ikke konsolidert inn i Anno museum. Det er klart etter et styrevedtak i Anno nylig.

I 2005 ble det inngått en avtale om at arbeidsgiveransvaret for de ansatte ved Aukrustsenteret AS ble overtatt av daværende Nordøsterdalsmuseet, og at Aukrustsenteret overførte en årlig fastsatt sum til dekning av lønn og utgifter som fulgte med ansvaret. Avtalen gjaldt i utgangspunktet i tre år, men ble i praksis videreført ut over dette. I 2009 ble Nordøsterdalsmuseet konsolidert inn i Hedmark fylkesmuseum (senere Anno museum). I 2014 inngikk Aukrustsenteret og Anno museum en avtale om at Anno skulle overta ansvaret for driften, inkludert ansvaret for alle ansatte, med virkning fra 1.1.2016, altså en avtale om full driftskonsolidering under visse økonomiske og tekniske forutsetninger. Konkret innebar dette et krav fra Anno om at Aukrustsenteret måtte ha tilsagn fra hhv fylkeskommune og kommune om flerårig driftstilskudd på til sammen kr 1,5 mill.

Forutsetningene ble ikke oppfylt i 2015, og styret i Anno besluttet å avvente konsolidering. Den midlertidige avtalen ble forlenget ut 2016. Aukrustsenteret søkte i 2015 om 1 mill fra Hedmark fylkeskommune og 0,5 mill fra Alvdal kommune, men begge ble avslått. I 2016 er det søkt om 0,6 mill fra fylket og 0,3 mill fra kommunen. Fylket avslo søknaden også i 2016. Aukrustsenteret gikk i 2015 med et underskudd på kr 0,66 mill.

Styreleder Axel Krogvig i Anno forklarer styrets nei til å gjennomføre konsolidering med Aukrustsenteret slik:

- Dersom vi skulle ta inn Aukrustsenteret med den driftsøkonomien som nå ligger til grunn, ville det bety at vi må ta driftsmidler fra de andre museene for å dekke opp. Det er ikke noe vi kan eller vil gjøre, sier Krogvig.

Fra 1.1.2017 vil arbeidsgiveransvaret for de ansatte tilbakeføres til Aukrustsenteret AS gjennom en virksomhetsoverdragelse etter arbeidsmiljøloven kapittel 16, som sikrer de ansatte videreføring av de rettigheter de har i Anno.

- Aukrustsenteret opererer uten vesentlig økonomisk støtte fra fylkeskommune og kommune. I lys av Anno museums forutsetning om at Aukrustsenterets offentlige støttetildelinger må øke med kr 1,5 mill, er det nå riktig for Aukrustsenteret og våre ansatte å kunne drive vår virksomhet fristilt fra Anno. Vi arbeider løpende med samarbeidskonstellasjoner både utenfor og innenfor Anno-systemet, under et varig mål om sunn økonomi og profesjonell drift, sier styreleder Cecilie Wetlesen Borge i Aukrustsenteret AS.

Slutten på konsolideringsplanene betyr slett ikke slutt på samarbeid.

- Anno ønsker å inngå en faglig samarbeidsavtale med Aukrustsenteret, som blant annet vil gi de ansatte anledning til å delta i vårt faglige fellesskap, sier Harald Jacobsen, adm.dir. i Anno museum.