Glomdalsmuseet 2016

Glomdalsmuseet driver sin virksomhet innenfor et museumsanlegg på 174 mål bestående av 5 driftsbygninger og friluftsmuseum med 92 antikvariske hus. Virksomheten omfatter et bredt spekter av kulturhistoriske tema. Viktige tema er bygge- og boskikk i Østerdalen og Solør, folkekunst og stilhistorie, landbrukshistorie, håndverk og ervervsliv, medisinsk historie og forsvarshistorie. Siden 1997 har museet integrert dokumentasjon og formidling av minoritetskulturer og kulturelt mangfold i virksomheten. Museet har et særlig ansvar for dokumentasjon og formidling av romanifolkets/taternes kultur og historie.

Forvaltning

Hovedbygning

Ut over ordinært vedlikehold var oppgradering av 2/3 av gulvet i store deler av utstillingssalsalen det største prosjektet i 2016. Her er gulvet rettet opp og nytt gulvbelegg er lagt. 

 • (Foto/Photo)
  1/1

Tiltak i friluftsmuseet

På Glomdalsmuseet er alle bygninger blitt lagt inn med tilstandsvurdering i Primus FDV-modul. Av restaureringstiltak er følgende tiltak gjennomført:

 • Bergerlåven er ferdigstilt, råteskadde stokker skiftet ut, nye låvebruer er bygget, takrenner er montert, begge gavlveggene har fått utvendig låvepanel og det er lagt nytt teglsteinstak.
 • Vognskjulet, taket er restaurert.
 • Bryggerhuset på Tynsettunet, fullrestaurering av torvtak.
 • Loft fra Houm, Elverumstunet, taket er restaurert.
 • Stallåve fra Skjefta, Elverumstunet, låvebrua er restaurert.
 • Stabbur fra Tømmerøya, Folldal, er fullrestaurert med full takutskifting og reparasjon av råteskadde stokker i veggene.
 • Vintergamma på den sørsamiske boplassen er restaurert, skadde elementer i bærekonstruksjonen er skiftet og torvtekkingen er delvis skiftet.
 • Åset Bygningen hat mottatt kr. 500.000 fra Anno museum sine fellesmidler til bygningsforvaltning. Her er fundamentene gravd fra og erstattet med ny ringmur i betong under bakkenivå, piper er tatt ned og vinduer er tatt ut og er under restaurering. Prosjektet avsluttes høsten 2017. 

 • Registrering av vogn (Foto/Photo)
  1/1
  Vognprosjektet - fra registreringa på Oddentunet i Narjordet, Os. Fra venstre: Anne Storbækken, Jorunn E. Gunnestad, Torgeir Rennemo og Kirsten Frønæs. Helga Reidun B. Nesset/Anno museum

Gjenstandssamlingen

Hovedfokus innen gjenstandsforvaltning har vært følgende i 2016:

 • Vognprosjekt
 • Medisinhistorisk samling er gjennomgått og digitalisering er iverksatt. Arbeidet gjennomføres i samarbeid med et eget utvalg fra Hedmark Legeforening.
 • I tekstilsamlingen er det gjennomført revisjon av magasin for flate tekstiler og ny innredning er bygget.

Vognprosjektet er et fellesprosjekt i Anno museum. Det omfatter totalt 93 vogner hvorav Glomdalsmuseet har 33 stykker. Vognsamlingen på Glomdalsmuseet er blitt karakterisert som svært mangfoldig og bevaringsverdig, og inneholder eksemplarer av både nasjonal og internasjonal interesse.

Den medisinhistoriske samlingen på Glomdalsmuseet ble gjennomgått i 2016. Dette innebærer et prioriterings- og revisjonsprosjekt der samlingen tilføres informasjon og delsamlinger velges ut for utvikling innen digital formidling.  

Foto og registrering

Det ble i 2016 foretatt 1601 nyregistreringer av gjenstander hvorav 269 er publisert på digitalt museum. Det ble registrert 1272 nye foto hvorav 1157 er publisert.  

Hedmark musikkarkiv

Hedmark musikkarkiv hadde i 2016 har fokus på digitalisering av innkommet materiale. Det har blitt digitalisert drøyt 250 lydkassetter og 14 VHS-videokassetter. I tillegg har det også vært drevet noe innsamling med fokus på den lokale vokaltradisjonen. Videre ble det gjennomført dokumentasjon under diverse festivaler og kappleiker gjennom hele året. Databasen teller i dag drøyt 4000 poster. Hedmark musikkarkiv arrangerte seminar om den vokale folkemusikken i høst i tillegg til å være medarrangør under den årlige arkivkonserten på Glomdalsmuseet.


 • (Foto/Photo)
  1/1

Forskning og kunnskapsproduksjon

Romanifolkets/taternes kultur og historie

I løpet av året produserte konservatoren to fagfellevurderte artikler med temaene relasjoner mellom museum og samfunn og arbeidskolonien Svanviken: 

 • LATJO DROM- «Den gode reisen?». Glomdalsmuseets formidling av romanifolkets/taternes kultur og historie. I, Mot nye relasjoner mellom museum og samfunn. ICOM Norge. Vest Agder Museum 2016. Red.: Kathrin Pabst, Eva D. Johansen og Merete Ipsen.   
 • «I dit ansikts sved skal du æde dit brød». Disiplinering og assimilering av tatere på Savnviken arbeidskoloni 1908-1989. Arbeiderhistorie 2016. 

Konservatoren startet i oktober 2016 på et fire åring PH.D. løp der Universitetet i Leicester i Storbritannia er gradsgivende institusjon. Doktorgraden delfinansieres med offentlig PH.D- stipend fra Forskningsrådet. Oppgaven har arbeidstittelen «Det mangfoldige museet».

2016 har vært preget av arbeidet med fornying av Latjo drom utstillingen, ned fokus på den mørke delen av historien, det vil si assimileringspolitikken som var gjeldende norsk minoritetspolitikk fram til sent i 1980 årene. Utstillingen er finansiert av kulturrådet, innfor satsingsområdet samfunnsprogrammet, og åpnet i januar 2017.

 • (Foto/Photo)
  1/1

Formidling

Arrangementer

Det ble gjennomført fire store arrangementer; Veterandagen, Liv i stuene, Seterdagen og Julestue, samt fem spesialomvisninger/foredrag. I tillegg gjennomførte også museet andre arrangementer av ulik art og varighet; «Gammelmart’n», arrangement på Rådhusplassen i Leiret i samarbeid med taternes organisasjoner og Norsk Skogmuseum, samt «Natt på museene» også i samarbeid med Norsk Skogmuseum. Seksjon for kulturhistorie har bidratt med foredraget «Kongens nei» fra Os i nord til Oslo i sør. Publikumstallet på disse foredragene i 2016 var 1235. 

Antall møter, kurs og konferanser ligger på samme nivå som tidligere. Perioder med langtidsutleie har sikret en god bruk av arealene, samt økt salg i kafe og butikk i disse periodene. Butikken har vært gjenstand for fornying og opprydding, og museet er inne i en prosess for å innarbeide ny tredelt profil: Bøker som gir en fordypning av våre temaer, leker som stimulerer til læring og kreativitet og en souvernirdel som foreløpig ikke er helt på plass.

Pedagogiske opplegg

Ved skoleårets begynnelse i august/september har museet de siste årene hatt stort skolebesøk fra Elverum ungdomsskole og Elverum videregående skole, samt Høgskolen i Hedmark som alle har faste opplegg som inkluderer omvisninger på Glomdalsmuseet. 

Undervisningsoppleggene som har vært tilbudt har jevnt over blitt godt mottatt. Utover de tematiske formidlingstilbudene, har museet tatt imot klasser på forespørsel og fokusert på tema etter deres behov og ønsker. Museets område og utstillinger brukes for øvrig mye av lokale barnehager og grunnskolen i Elverum kommune. I løpet av året har over 1000 barnehagebarn vært innom.

Utstillinger

Totalt har museet et areal på 2250 m² med permanente og temporære utstillinger som er tilgjengelige for publikum. De faste utstillingene er de samme som i 2015. I kunstgalleriet er nå den faste utstillingen av Elverum kommunes kunstsamling tatt ned da arealet for tiden benyttes til utstillingen «Kongens nei».

Av temporærutstillinger ble det i 2016 vist ulike utstillinger: «Workshoputstillingen» i forbindelse med arbeidet med ny flerkulturell utstilling var tilgjengelig i perioden juni – september, «Hæltepper» ble vist fra 4.juni til 12.september, Folkedrakter fra Europa stod fra 16. juni til 11. september. Den største av utstillingstiltakene har vært «Kongens nei» som åpnet 24.september og vil bli stående i minst ett år.

Sandbeck 

Arbeidet med formidling av Vidar Sandbecks liv fortsetter på sjuende året. «Viser i skogen/ Sandbeck-dagene» ble avholdt i juni. Arrangementet fant hovedsakelig sted på Rena med en rekke ulike arrangementer, blant annet Sandbeck-gallaen, hvor prisvinner Kari Bremnes mottok Vidar Sandbecks kulturpris, «Regnbågåbrua». Forestillingen om Påsan ble vist i Stange, og er nå vurdert innkjøpt som DKS-opplegg i 2017 i Stange, Elverum og Våler.

Arbeidet med 100-års jubileet for Vidar Sandbecks fødsel i 2018 er i gang, og arbeidskomite og hovedkomite er opprettet. Jubileet «eies» av Åmot kommune og Sandbeck-stiftelsen og Anno Museum er samarbeidspartnere.


Flerkulturelt kunnskaps- og kompetansesenter for Hedmark

Arbeidskapasiteten ved senteret har hovedsakelig vært avsatt til arbeidet med de to nye utstillingene om flukt og mangfoldige Hedmark som begge skal åpne 24. oktober 2017.

I forbindelse med den nye utstillingen har museet søkt og fått penger til en aspirantstilling. Aspiranten skal jobbe 50% i to år med arbeid knyttet til de flerkulturelle utstillingene.

Glomdalsmuseet og Skogmuseet har sammen utarbeidet et tilbud til Haslemoen transittmottak og deres barnefamilier. Beboere ved mottakene kom i 2016 på månedlige besøk med tilrettelagte opplegg i tillegg til at de gratis kunne besøke museene når de ønsket.

Under Internasjonal uke samarbeidet Flerkulturelt senter med Elverum læringssenter og laget skoleformidling for elever i Elverum. Dette omfattet kongolesisk dans, arabisk skrift-verksted, origami/hårfletting, trommekurs, drageverksted og Somaliaskattejakt. 160 elever deltok på formidlingen.

Biblioteket

Besøkstallet i 2016 var på 403, omtrent sammen nivå om i 2015. Den annonserte åpningstida i biblioteket ble redusert fra tre til en dag pr. uke etter omleggingen av bibliotektjenesten i 2015. I tillegg har biblioteket vært åpent seks søndager gjennom året. Omleggingen har medført at en større del av bibliotekars arbeidstid går med til fellestjenester.

Bibsys nye biblioteksystem, Alma, ble tatt i bruk for fullt i 2016. Det er foretatt full gjennomgang og kassering i den farmasi- og medisinhistoriske boksamlingen. Arbeidet er gjennomført i samarbeid med legegruppa tilknyttet «Gammeldoktoren».

Det er laget nye nettsider for biblioteket hvor Helge Væringsaasens samlinger er viet stor oppmerksomhet. Kontakten med det bokhistoriske fagmiljøet ved Nasjonalbiblioteket er videreført ved at det vil være en kartlegging av de eldste norske trykkene i Væringsaasens samling i forbindelse med Nasjonalbibliotekets markering av 500 årsjubileet for trykkekunsten i Norge i 2019. Det har vært skiftende utstillinger av bøker fra Væringsaasens samling i biblioteket, og biblioteket har bistått med litteratur i forbindelse med utstillinger og arrangementer ved museet.


Fornying

Glomdalsmuseets arbeid med fornying var i 2016 hovedsakelig rettet inn mot arbeidet med nye utstillinger. Videre benytter museet store ressurser på å heve vedlikeholdsstandarden i friluftsmuseet, en prosess som vil gå over mange år. Det som muliggjør økt satsing på forvaltningsarbeidet er Anno museums fellesmidler til bygningsmessige tiltak.