Kongsvingerregionen 2016

I Kongsvingerregionen driver Anno fire museer med ulik profil: Kvinnemuseet har ansvar for å formidle nasjonal kvinnehistorie, Kongsvinger museum er et by- og regionmuseum, bygdemuseet Odalstunet formidler byggeskikk og kulturhistorie fra begge Odalskommunene, samt Eidskog museum, et økomuseum med anlegg bevart på opprinnelig sted som formidler tidligere tiders hverdagsliv i hele Eidskog. Totalt har avdelingen ansvar for mer enn 50 kulturhistoriske bygg. Avdelingen har sju faste medarbeidere i staben.

Forvaltning

Det er gjort et stort registreringsarbeid ved avdelingen i 2016, blant annet gjennom prosjektet «Gamle treleker» støttet av Kulturrådet. De fire museene har fått opprettet egne områder i Primus, og tre av museene har fått egne landingssider på Digitalt museum, hvor den fjerde opprettes våren 2017. Kvinnemuseets arkiv er begynt lagt inn i arkivverkets ASTA-portal.

Videre var Kongsvinger museums anlegg Aamodtgården med i Restverdiredningsprosjektet som ble gjennomført i samarbeid med bevaringsavdelingen. Aamodtgården fikk også installert nytt brannvarslingsanlegg med støtte fra Uni-stiftelsen.

Avdelingen utførte større vedlikeholdsarbeider i Kvinnemuseets første etasje, og istandsetting av smia på Odalstunet ble påbegynt høsten 2016. Dette arbeidet skal fullføres våren 2017. Begge prosjektene fikk støtte gjennom bygningsvernprosjektet i Anno museum.  Videre er det på Odalstunet utbedret to piper, samt takrenner på låvebygningen. I tillegg er det bygd en sti for bevegelseshemmede på tunet. På Kongsvinger museum er det utført utbedringer og vedlikehold i kjelleretasjen på Gyldenborg for å bedre magasin- og lagerkapasiteten.

Både i Skålbergsetra, Børli og på Abborhøgda er det utført slått i tråd med plan for artsrike slåttemarker.


 • Ingrid Brustad var en av tre nye medarbeidere i Anno museum Kongsvingerregionen i 2016. Foto: Mona Pedersen/Eidskog museum (Foto/Photo)
  1/5
  Ingrid Brustad var en av tre nye medarbeidere i Anno museum Kongsvingerregionen i 2016. Foto: Mona Pedersen/Eidskog museum
 • Lesestund for de minste i Aamodtgården under Liv i Leiren. Foto: Mona Pedersen/Kongsvinger museum (Foto/Photo)
  2/5
  Lesestund for de minste i Aamodtgården under Liv i Leiren. Foto: Mona Pedersen/Kongsvinger museum
 • Allsang på Eidskog Almenninga under «Før i væla» i august. Foto: Ingrid Brustad/Eidskog museum (Foto/Photo)
  3/5
  Allsang på Eidskog Almenninga under «Før i væla» i august. Foto: Ingrid Brustad/Eidskog museum
 • Iman Meskini (t.h.) og Kristine Lundsbakken under åpningen av Solør-hijab på Kongsvinger museum. Foto: Mona Holm/Kongsvinger museum (Foto/Photo)
  4/5
  Iman Meskini (t.h.) og Kristine Lundsbakken under åpningen av Solør-hijab på Kongsvinger museum. Foto: Mona Holm/Kongsvinger museum
 • Fra tapetsering med historisk teknikk på Café Dagny på Kvinnemuseet. Foto: Mona Holm/Kvinnemuseet (Foto/Photo)
  5/5
  Fra tapetsering med historisk teknikk på Café Dagny på Kvinnemuseet. Foto: Mona Holm/Kvinnemuseet

Formidling

Utstillinger og arrangementer:

Det er vist i alt fire nye utstillinger ved våre museer i 2016: Kongsvinger museum viste utstillingen «Sverre Morken – fra mikro til makro» i mars og april, samt «Solør-hijab» som ble åpnet av Skam-stjernen Iman Meskini den 11. mai. «Solør-hijab» fikk stor medieoppmerksomhet nasjonalt. Videre viste Odalstunet Oscar Pushmanns fotografier «Landskap i endring», og en utstilling om Thorstensens stenhoggeri på Skarnes sommeren 2016. Ellers har de årlige arrangementene som Liv i stuene, Liv i Leiren, Barnas dag, Før i væla, Jul i stuene og Julemarked i Øvrebyen hatt gode besøkstall. Kvinnemuseet har i år vært stengt for publikum. Det er utført nødvendig istandsetting av bygningen, og det er arbeidet med å fornye utstillinger og publikumstilbud.

Annen formidling:

Før stengningen var Kvinnedagen markert 8. mars i byen og på Kvinnemuseet i samarbeid med lokal komité. Markeringen trakk fulle hus og nasjonal medieoppmerksomhet, blant annet med live-sending på TV2- nyhetene. Kvinnemuseet var også vertskap for en konsert med Håvard Gimse i vinter. De årlige DKS-oppleggene ble gjennomført ved Eidskog museum og Odalstunet, samt at mange skoleklasser har besøkt Kongsvinger museum og «Solør-hijab». Sommersesongen inneholdt et variert tilbud og var godt besøkt ved alle museene. Almenninga i Eidskog holdt sommeråpent med dyrehold, pilegrimsutstilling samt velholdt hageanlegg. I Skålbergsætra i Nord-Odal fikk besøkende oppleve seterlivet på ei fullt operativ seter med mjølking, ysting og rømmeproduksjon. Kongsvinger museum tilbød omvising i museumsleiligheten i Aamodtgården to dager i uka gjennom sommeren, samt at museet har invitert til seks kveldsforedrag holdt av inviterte gjester samt museets egne ansatte. Totalt sett har 18 154 personer besøkt museene i Kongsvingerregionen i 2016.

Forskning og kunnskapsproduksjon

Fire av avdelingens konservatorer har deltatt på Anno museums skrivekurs og bidrar med artikler til Anno museums skriftserie, volum 2, om «utdanning». Tre konservatorer har også deltatt i det nasjonale litteraturnettverkets forskningsprosjekt om litterære minnesteder. Dette skal resultere i en vitenskapelig artikkel i løpet av 2017–18 som to konservatorer arbeider med. Avdelingen har arbeidet med ytterligere to forskningsprosjekter, det ene om museumshistorie er ferdigstilt og sendt inn som artikkel til Norsk museumstidsskrift. Det andre er et samarbeid med Slovácké Muzeum i Uherské Hradiště i Tsjekkia, og et førsteutkast til artikkelen er oversendt fra oss (se også internasjonalt arbeid).

Kvinnemuseet har fulgt opp prosjektet «She Culture» og en ny EU-søknad er sendt (se også internasjonalt arbeid.) Avdelingen har vært representert med innlegg ved tre vitenskapelige konferanser med fire papers og presentasjoner, samt flere seminarer. To av avdelingens konservatorer har arbeidet med kulturminneplan for to kommuner, Eidskog og Nord-Odal, med ekstern finansiering. Avdelingens førstekonservator har fra høsten 2016 20% permisjon for å arbeide som førsteamanuensis II i museologi og kulturarv ved Universitetet i Oslo.

Avdelingen har også deltatt i samfunnsdebatten med en kronikk om museumspolitikk i Glåmdalen, en om kino- og filmkultur i Østlendingen og en om kinohistorie i Nordlys, samt ett debattinnlegg om skolehistorie.

Avdelingens medarbeidere har publisert tre fagfellevurderte artikler og fått antatt en fjerde. Tidsskriftet Solør-Odal kom ut med fire nummer, og avdelingens ansatte bidro med fem artikler.

Arbeidet med å fornye Kvinnemuseet vil publikum nyte godt av i 2017. Her er det også satset på frivillighet, og museet har opprettet en ny frivilliggruppe som har lagt ned en stor innsats i 2016.

Avdelingen har også testet ut nye arrangementsformater. Vi gjennomførte for eksempel en spøkelsesvandring på Halloween ved Kongsvinger museum som viste seg å være svært populær. Videre har vi arbeidet med å oppdatere relevans og aktualitet i Odalstunets formidling av Sigurd Hoel under Lysukene med debatten «Sigurd Hoel – en djevel på Facebook?».

I mai ble det arrangert et åpent innspillsmøte for utvikling av Kongsvinger museum. Dette møtet resulterte i at vi i høst satte ned en komité som skal levere grunnlagsmateriale til en ny hovedutstilling som kretser om Erik Werenskiold og hans betydning i regionen og for nasjonsbyggingen rundt forrige århundreskift. Komiteen skal lever sitt arbeid i september 2017. Den nye hovedutstillingen tar sikte på å åpne i november 2018.

Alle fire museene i Kongsvingerregionen lanserte nye hjemmesider i vårhalvåret.

Den største fornyingen ved avdelingen i 2016 kom imidlertid i form av tre nye medlemmer i staben: Ingrid Brustad tiltrådte stillingen som fagkonsulent med ansvar for Eidskog museum, Maren Sofie Løfsgård ble ansatt som resepsjonist og fagkonsulent for Kongsvinger museum, og Mona Pedersen er ny avdelingsdirektør.