Hopp til hovedinnhold

Faglig profil

Kristian Reinfjord

Stilling: Leder seksjon kulturhistorie / Førstekonservator NMF
Tittel: PhD arkeologi, Universitetet i Bergen 2023, Avhandling Stone Building. Organization and Development of Construction Technology in Eastern Norway c. 1130 - 1537
Studier i arkitekturvern Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
Master arkeologi, Universitetet i Oslo 2008

Epost: Kristian.Reinfjord@annomuseum.no
Tlf: +47 977 20 236

Vesentlige publikasjoner

Reinfjord, K. (2023) Tools and Masons. Regional Building Networks in Norway 1152/53 – 1537, Building Networks: Exchange of Knowledge, Ideas, and Materials in Medieval and Post-Medieval Europe, Springer

Reinfjord, K. og E. Bjørnstad (2022) «Kalkmørtelproduksjon og middelalderruiner. Kunnskapspotensial, teknologi og autentisitet i Hamar bispegårds tårnkjeller», Terje Planke og Jean Lorentzen (red.), Håndverksforskning i norske museer, By og bygd 49. Trondheim: Museumsforlaget, s. 10-35

Reinfjord, K. (2020) Håkon Håkonssons Mjøskastell – betraktninger om istandsetting av en autentisk middelalderruin, Primitive tider, nr. 22, s. 173-179

Reinfjord, K. (2020) Bodies and Buildings: Space, Decoration and Ritual in the Roman Domestic Bath, Designating Place. Archaeological Perspectives on Built Environments in Ostia and Pompeii, Kamermans, H. og L. Bouke van der Meer (red.), Leiden University Press, Leiden, s. 183-197

Reinfjord, K. (2020) Stanges første middelalderkirke i stein – betraktninger om murteknologi og utseende, Gammalt frå Stange og Romedal, s. 43-58

Reinfjord, K. (2019) Sandsteinsmesterne – middelalderske steinhuggermerker fra Hamar domkirke, Hedmarkens gjenstandskultur, Fra kaupang og bygd 2019, Årbok for Domkirkeodden, s. 48-59

Reinfjord, K. (2019) Mjøsbygdenes kirkesteder og arkitektur i middelalderen, Mjøsmuseets årbok 2019, s. 196- 207

To tårn tett i tett: Hamar bispedømmes regionale håndverkermiljø i middelalderen, i VIKING, Norsk arkeologisk årbok, vol: LXXXI, 2018, s. 149-170

Hedmarkens skolehus 1860-1925, i Utdanning Hedmark, Anno museum skriftserie vol. 2, Bjørn Sverre Hol Haugen og Mona Pedersen (red.) 2018, s. 213-240

Staging Bathing in Cena Trimalchionis (Pet.Sat.72-73), META Historiskarkeologisk tidsskrift, nr. 1, 2015, s. 107-124

Communicating Conspicuous Consumption in Roman Pompeii, Rivista Studi di Pompeiani, nr. XXII/2011, 2013, s. 15-25

Vin og ekstase i svart og rødt – Dionysos og menader i attisk vasemaleri (580 – 430 f.Kr.), Primitive tider, 14 årgang, 2012, 95-105

Aedificium Eumachiae – symbolsk bruk av romersk monumentalarkitektur, Primitive tider nr. 1, 2009, s. 7-18 

Veggmaleri i romersk privatarkitektur – brukskunst eller dekor?, Klassisk forum nr.2, 2006, s. 65-75

Siste publikasjoner

Kristian Reinfjord. (2021) «Ringsakers kirketopografi før 1152/1153 – kirkesteder og maktkontinuitet i landskapsperspektiv». Kjartan Hauglid, Morten Stige og Ragnhild M. Bø (red.), Ringsaker kirke – landets fornemste sognekirke. Institutt for sammenlignende kulturforskning, Oslo: Novus forlag, s. 43-60.

Nystuen, Johan Petter og Kristian Reinfjord. (2021) «Fra kalkrygg til kirkebygg i Ringsaker kirke». Kjartan Hauglid, Morten Stige og Ragnhild M. Bø (red.), Ringsaker kirke – landets fornemste sognekirke. Institutt for sammenlignende kulturforskning, Oslo: Novus forlag, s. 163-186.  

To tårn tett i tett: Hamar bispedømmes regionale håndverkermiljø i middelalderen, i VIKING, Norsk arkeologisk årbok, vol: LXXXI, 2018, s. 149-170

Hedmarkens skolehus 1860-1925, i Utdanning Hedmark, Anno museum skriftserie vol. 2, Bjørn Sverre Hol Haugen og Mona Pedersen (red.) 2018, s. 213-240

Husbankhuset Bjørkeng: idé og byggeprosess i Stanges etterkrigsboliger, i Gammalt frå Stange og Romedal, årbok for Stange historielag 2018, s. 271-281

Ruinprosjektet og Hamar bispeborg på Domkirkeodden, i Nicolay, nr. 131, 2017, s. 21-30

Gamle tømmerbygninger fra Løten: gjenbruk før og nå, Lautin – årbok for Løten historielag 2017, s. 135-146

Stanges enhetslåver: hamskiftet og byggeskikkens sosialhistoriske innhold, Gammalt frå Stange og Romedal, årbok for Stange historielag 2017, s. 230-242

Democratic ideas in Concrete: Protection and Valorization of a Modernistic Building Environment in Norway, Adaptive Reuse. The Modern Movement towards the Future, Ana Tostões og Zara Ferreira (red), s. 141-146

Vitenskapelige publikasjoner

vitenskapelige_publikasjoner_reinfjord_kristian

En liste over vitenskapelige publikasjoner av Kristian Reinfjord, Leder seksjon kulturhistorie / Førstekonservator NMF på Anno Domkirkeodden.  

Særlige interesseområder

Historisk arkeologi

Arkitekturhistorie/byggeskikk

Materialitet

Bygningsvern og ruinkonservering

Prosjekter under arbeid

Architectural Climate Change Adaptions in Little Ice Age Norway c. 1300 – 1500

Middelalderens Mikaelskirker i Norge

PhD-prosjekt: Built in Stone. Regional Architecture and Stone Technology in the Hamar Diocese, Norway

Aula Mirabilis: geistlige eliters transnasjonale hallbygninger 1250–1400

Medieval mortars and masonry in Hamar bishopric Norway: research, conservation and authenticity 

Water management and drainage in Norwegian Medieval Castles

Ringsakers kirketopografi i middelalderen

Middelalderens steinarkitektur i Hamar bispedømme (Bokprosjekt støttet av Det faglitterære fond)

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2