Hopp til hovedinnhold

Norsk skogmuseum 2018

Norsk skogmuseum i Elverum er et yndet besøksmål for alle aldersgrupper. Med sin naturskjønne beliggenhet langs Glomma, store uteområder og spennende utstillinger har museet noe for enhver smak. Museet er kjent for De nordiske jakt- og fiskedagene, Fluefiskedagene og et allsidig skoletilbud.
Norsk skogmuseum har et nasjonalt ansvar for utmarksnæringene jakt, fangst, fiske, skog, skogbruk og skogsindustri. Klevfos industrimuseum og Sørlistøa fløtermuseum inngår også i Stiftelsen Norsk Skogmuseum.
Klevfos industrimuseum formidler historien om Klevfos Cellulose & Papirfabrikk A/S og livet rundt fabrikken. Fabrikken ble etablert ved Svartelva i Løten i 1888 og var i drift fram til 1976. Sørlistøa fløtermuseum ligger ved Osensjøen i Åmot kommune og formidler historien til både tømmerfløtingen, vassdraget, fisket, reguleringen og skogsdriften i området.

Besøk

De tre museene som inngår i stiftelsen hadde i 2018 et samlet billettert besøk på 95 074, hvorav 89 446 besøkte avdelingen i Elverum, 4984 løste billett på Klevfos og 644 besøkte Sørlistøa. Mange voksne og barn i grupper har fått omvisning og museene tilbyr et stort skoleopplegg. I 2018 ble avdelingen Norsk skogmuseum rammet av en besøksvikt på ca 10 %. Nedgangen i besøkende var i hovedsak i sommermånedene og skyldes trolig det meget varme sommerværet. I tillegg ble museet største arrangement De nordiske jakt- og fiskedager rammet av uvær. Dette resulterte i en besøksvikt rundt 3000 personer for arrangementet.

  • 1/1
    Barn som deltar på opplegg med Naturskolen ved Norsk skogmuseum.

Arrangementer

Naturskolen ved Norsk skogmuseum tilbydde 16 ulike temaopplegg for skoleklasser i 2018 hvor 15 707 barn og unge deltok. Museet har arrangert 30 små og store arrangementer som barnas dager, fluefiskedager, akvariets dag, sommeraktivteter og julearrangementer. Deltagelsen på arrangement og skoleopplegg har vært stabil god og det har blitt arbeidet med nye konsepter innenfor både skoleopplegg og arrangementer. Nytt skoleopplegg for utstillingen Ulvetider og et nytt skoleopplegg med tittelen «Med skogen som ressurs» ble gjennomført i 2018.

De Nordiske jakt- og fiskedager ble i august avholdt for 56. gang og hadde et besøkstall på 29 605. Arrangementet er det største og viktigste for Norsk skogmuseum i løpet av året. Besøket ligger på et stabilt høyt nivå. Det arbeides med fornying, kvalitetssikring og utvikling av jakt- og fiskedagene for kommende arrangement.

Forvaltning

Norsk skogmuseums bygningssamling omfatter 67 antikvariske bygninger fordelt på de tre avdelingene Norsk skogmuseum, Klevfos industrimuseum og Sørlistøa fløtermuseum.

Ved utløpet av 2018 omfattet Norsk skogmuseums gjenstandssamling i Primus-databasen 13 963 poster, hvorav 82 prosent var presentert med bilde. Tilveksten siste år var på 56 objekter. Medarbeiderne har registrert og tilbakeført tidligere utstilt materiale til magasinene, og sledesamlinga er gjennomgått med ekstern ekspert. Registrering av kunstsamlinga ble videreført med 33 nye poster. Fotodatabasen bestod ved utgangen av 2018 av 39 650 poster, hvorav 56 prosent hadde elektroniske bildevedlegg. Fototilveksten var 1 220 nye poster. I tillegg er det nedlagt et stort arbeid med revisjon av eldre fotoposter, som har fått mer informative tekster og høyoppløste bildekopier. I 2018 har særlig motiver fra ferskvannsfisket vært høyt prioritert. Oppdatert materiale er nå fritt nedlastbart med CC-lises på nettstedet Digitalt museum.

Antall antikvariske bygninger er det samme som før, men av praktiske årsaker er fabrikkomplekset på Klevfos industrimuseum seksjonert i 12 underenheter, slik at totalt antall bygningsposter nå har steget til 78. Medarbeidere ved Klevfos har skannet viktig arkivmateriale som inneholder informasjon om museets tidligere restaureringstiltak på bygningsmassen. Samtidig har man drøftet fredning av anlegget med Riksantikvaren, som i 2020 faser ut sitt ansvar for Klevfos og 14 andre teknisk-industrielle kulturminner.

På Sørlistøa har vi reparert svillen på lensehuset og deler av kledningen, som knakk etter press fra tunge snøras fra lense- og båthusene. I Skogmuseets friluftsmuseum i Elverum forebygde vi skader ved å måke snøen av de mest utsatte takene. Her er det hogd og bearbeidet virke til restaurering av Bangdalskoia. 

Norsk skogmuseum forvalter cirka 800 hyllemeter privatarkiv, hvorav 130-150 hyllemeter oppbevares på Klevfos. Tilveksten i 2018 har vært cirka 1,5 hyllemeter. Bedriftsarkivet fra Klevfos Cellulose- & Papirfabrik har hatt hovedprioritet i ordningsarbeidet, men har også vært arbeidet en del med materiale fra treforedlingsbedriften Follum fabrikker. Anno digital på Tynset har bidratt med skanning av snaut 2 500 protokollsider. 70 av museets arkiver er presentert på det riksdekkende nettstedet «Arkivportalen».

Utstillinger

Norsk skogmuseums største utstillingsprosjekt i 2018 fikk tittelen «Ulvetider». Målet for utstillingen er å skape innsikt og refleksjon, som igjen kan gi grobunn for dialog rundt en kontroversiell art. Metodikken er utviklet av Nansen fredssenter på Lillehammer. Museet har også produsert en liten vandreutstilling om elghund og samarbeidet med miljøet i og omkring NVE om en vandreutstilling som presenterer konfliktene rundt Altautbygginga og de konsekvensene denne striden fikk.  Bidragene til Norsk knivforenings årlige konkurranse ble vist på seinsommeren, og museets gamle juletreutstilling ble revitalisert i desember. Galleriet hadde fem kunstutstillinger i 2018. 

  • 1/1
    Fra åpningen av utstillingen Ulvetider.

Forskning og publisering

To av museets medarbeidere har hatt forskningstid dette året. En artikkel om interesse for friluftsliv i barneoppdragelsen tidlig på 1900-tallet ble publisert i Anno museums hittil siste artikkelsamling høsten 2018. Et annet arbeid om konflikter knyttet til bærsanking var nesten ferdig ved utløpet av 2018. Det har også vært arbeidet med illustrasjoner til en planlagt bokutgivelse om skogkulturarbeidets utvikling i Norge. Medarbeiderne har dessuten hatt forelesningsoppgaver og vært intervjuet om faglige temaer i radio og fjernsyn.   

Bygningsmessige tiltak på hovedbygningen

I 2018 ble det utført rehabilitering av pumpestasjonen for kloakk. Arbeidet ble utført av Xylem Water Solutions Norge as. Det ble også utført rehabilitering av tømmestasjonen for bobil/camping, ved at hydraulikkaggregat og styringen ble skiftet ut. På taket er det utført noen reparasjoner på foliebelegget og skiftet sluk på byggetrinn 1991. Her er det behov for omtekking av 1700m² i nær fremtid. Oljefyren har ikke vært i drift 2018.

Uteområdet

Arboretet har fått en etterlengtet skjøtsel i form av uttynning og opprensking av trær. Det ble til sammen tatt ut ca. 30m³ med div. trevirke i samlingen.

Fiskedammen på Prestøya, som er et populært tilbud for barn og ungdom, ligger lavt i forhold til elva Glomma og har i mange år blitt oversvømt også ved mindre sommerflommer. Dette har ofte ført til en stenging av området og rømming av utsatt fisk fra dammen. I 2018 ble det gjennomført et stort anleggsarbeid på Fiskedammen etter utarbeidet plan. Arbeidet bestod i både flomsikring og oppmudring av dammen.

Tiltaket som ble utført gikk ut på å heve damkrona rundt fiskedammen med ca. 1m, uten at vannspeilet ble mindre og at nivået på vannspeilet skulle holdes på samme nivå. Damkrona og flomvollen ble bygd av stein- og morenemasser samt hogd granittstein. I dammen ble det montert en «munk» som gjør det mulig å regulere vannivået i dammen til ønsket nivå uavhengig av nivået i Glomma. Arbeidet er prosjekter, utført og betalt av NVE Region Øst.

  • 1/1
    Arbeid med utbedring av Fiskedammen.

Klevfos industrimuseum

Klevfos industrimuseum er ett av 15 anlegg som ligger på Riksantikvarens verneplan for tekniske og industrielle kulturminner. Museet er også tillagt et ansvar for formidling av treforedlingshistorien.

Formidling og arrangementer

I tillegg til temadager for skolene og omvisninger i fabrikken og Munch-senteret i Løten, hadde Klevfos flere teateroppsettinger. Stykket «Arbesdaer» hadde 30-årsajubileum, og ble spilt i alt 7 ganger. «Unga på løkja» ble spilt med elever fra Ådalsbruk oppvekstsenter med 3 forestillinger. «Mens Edvard tegner» ble framført 2 ganger, hvorav den ene i Løten kino på Munchs fødselsdag 12.desember.

Det er blitt vist 2 kunstutstillinger. Den ene i regi av Løten kommune, den andre i egen regi. I 2018 var også Klevfos var vertskap for Camp Munch. Dette er et arrangement i regi av Løten kommune hvor 20 ungdommer fra hele landet tilbrakte ei uke og deltok på en kunstnerisk workshop. Det var også en åpen dag med åpning av kunstutstilling og andre aktiviteter.

Vedlikehold og restaurering

Når det gjelder restaurering og vedlikehold av kulturminnet, kan vi nevne asbestsanering i Sodahuset og Celluloskokeriet, ferdigstillelse av utvendig maling av Skjærdal, omfattende blikkenslagerarbeid i forbindelse med kronebaslag på taket av fabrikken og SD anlegg, avfukting- og oppvarmingsanlegg i Hollenderiet. Det er arbeidet mye med brannvernplan og dokumentasjon og arbeidsinstrukser knyttet til dette. Det er også gjort mye utredningsarbeid rundt en framtidig restaurering av Klevfosdammen.

Uteområdet

Det er gjort mye ryddearbeid i uteområdet. Klevfos Venner har bekostet utvidelse av lekeplassen, og vært deltagende i utviklingen av uteområdet og vårt publikumstilbud der.

Sørlistøa fløtermuseum

Ved Sørlistøa fløtermuseum har det blitt gjennomført et variert sommerprogram med friluftsgudstjeneste, visning av treskjæring, båtparade, omvisninger, servering og aktivitets- og formidlingsopplegg for studenter fra OsloMet. Mange besøkende har også fått gleden av å bli med på båttur med slepebåten MS Trysilknut fra 1914. Båten, med mannskap, deltok også under Sammartreffet i Søre Osen og Osendagene i juli. Museet har holdt sommeråpent alle helger fra slutten av juni til første helga i august. Grupper har også kunnet bestille omvising og opplegg utover museets faste åpningstid.

Vugga til slepebåten MS Trysilknut ble i løpet av sommeren restaurert. Her ble ståldraget rettet opp av firmaet Liengen Stål og alt trevirke ble skiftet ut. Trearbeidet ble utført av fløtermuseets deltidsansatte med støtte fra driftsseksjonen ved Norsk skogmuseum. UNI stiftelsen har gitt økonomisk støtte til prosjektet.

Store snøras fra lense- og båthusene førte til at svillen på lensehuset brakk og mye av kledningen på veggen ble skadet. Deler av svillen ble skiftet ut og de øvrige skadene ble utbedret før sommersesongen startet.

Norsk skogmuseum 2018