Styrets beretning 2016

 • Far utstillingen Bare en lek, Kvinnemuseet. Foto: Bård Løken (Foto/Photo)
  1/1
  Far utstillingen Bare en lek, Kvinnemuseet. Foto: Bård Løken

Virksomhetens art

Anno museum har driftsansvaret for følgende avdelinger: Domkirkeodden, Glomdalsmuseet, Kongsvinger museum, Musea i Nord-Østerdalen, Norsk Skogmuseum, Migrasjonsmuseet og Trysil Engerdal museum. Anno museum har hovedsete i Elverum. 

Gjennom sine museumsenheter arbeider Anno museum både med kultur- og naturhistorie og kunstformidling. Formålet er å drive dokumentasjon, forvaltning, forskning, formidling og fornying. Utgangspunktet er museets store samlinger knyttet til materiell og immateriell kulturarv. Anno museums samfunnsrolle er å være en av samfunnets hovedminnebøker og å utvikle og formidle kunnskap og refleksjoner om menneskers forståelse av og samhandling med sine omgivelser. 

Anno museum har i beretningsåret avholdt tre aksjonærmøter og ordinær generalforsamling. 

Det har vært gjennomført 7 styremøter, hvorav ett telefonstyremøte. Styret har totalt behandlet 52 saker.

Organisasjon

Anno museums strategiplan for perioden 2015–2019 med Visjonen Kunnskap om fortid – engasjement i samtid» har vært et styrende dokument. Kjerneverdiene åpenhet, troverdighet, engasjement og profesjonalitet søkes etterlevd. Følgende hovedmålsetting gjelder for planperioden: 

Anno museum skaper et sterkt samlet museumsfaglig miljø som markerer seg og setter et tydelig fotavtrykk som en samfunnsrelevant aktør, og blir anerkjent som det beste konsoliderte museum i Norge. 

Anno museums styre har hatt og har som førsteprioritet å framskaffe finansiering til Dokumentasjonssenteret gjennom Kulturdepartementet, tilskudd til Nasjonale Kulturbygg. Signalene for prosjektet var positive på slutten av 2015, men ga ikke uttelling. På generalforsamling i mai kom Hedmark fylkeskommune med gode nyheter – det var satt av 20 mill. til prosjektet med lovnad om ytterligere finansiering. For å kunne sikre, bedre oppbevaringsforholdene og videreutvikle gjenstandsforvaltningen i Anno museum, er det absolutt nødvendig å få Dokumentasjonssenteret med fellesmagasinet på plass. Det er inngått avtale om at Norsk Skogfinsk museums samlinger også skal ivaretas gjennom Dokumentasjonssenteret. Søknaden til Kulturdepartementet opprettholdes i 2017 og styret håper på uttelling for 2018. 

For å følge opp kartleggingsprosjektet av de omlag 500 antikvariske bygningene i Anno har styret for 2016 innført en prøveordningen med søkbare øremerkede interne midler til bygningsmessige tiltak på antikvariske bygninger og driftsbygninger. 3 mill. kroner ble avsatt til restaurering og vedlikeholdstiltak. 

Vedlikeholdsetterslepet på bygningsmassen som Anno museum forvalter er betydelig. For å kunne imøtekomme disse utfordringene ble ordningen etablert som et spleiselag der Anno museum, museumseierne, lokale sponsorer og regionale og statlige tilskuddsytere ble invitert til å bidra, og gjerne med uttelling fra gaveforsterkningsordningen. 

Tiltaket med søkbare vedlikeholdsmidler ble svært godt mottatt, og prosjekter i avdelinger ble tilgodesett. De utdelte midlene har ført til økt vedlikeholdsaktivitet, og mange nødvendige restaureringstiltak har blitt gjennomført eller vil bli sluttført i 2017. Styret i Anno museum er svært godt fornøyd med de resultatene som man har oppnådd innen forvaltningen av bygningsmassen, og viderefører ordningen i 2017 med en økonomisk ramme på kr 2,5 mill. 

Styret har også i 2016 arbeidet med å tilpasse og fornye avtaler som var inngått av aksjonærmuseene før etableringen av Anno museum (tidligere Hedmark fylkesmuseum), dvs. underliggende avtaleverk. Avdelingene i Kongsvingerregionen, Nord-Østerdalen og Trysil/Engerdal har avtaler som gjennomgås. Arbeidet er svært utfordrende og krever god juridisk kompetanse. Ny samarbeidsavtale med Sandbeckstiftelsen kom på plass i 2016. Intensjonsavtalen om en fullstendig konsolidering med Aukrustsenteret ble terminert. En økning i driftsfinansiering var nødvendig. Dette kom ikke på plass og partene ble enige om å avslutte konsolideringsplanene, og i stedet etablere en faglig samarbeidsavtale. Arbeidsgiveransvaret for medarbeiderne i Anno museum knyttet til Aukrustsenteret ble overtatt av Aukrustsenteret AS fra 1.1.2017. 

I Trysil og Engerdal ønsker de to kommunene å bli direkteeiere og aksjonærer i Anno museum. Her har Lotteri- og stiftelsestilsynet innvendinger mot oppløsing av stiftelsen Trysil/Engerdal museum. Saken er sendt videre til Stiftelsesklagenemnda. 

Når det gjelder Kongsvingerregionen og Nord-Østerdalen forventes de underliggende avtalene å være tilpasset og fornyet innen utløpet av 2017. 

Styret har behandlet og godkjent styreinstruks. 

Styret har behandlet følgende planer; Plan for samlingsforvaltning, del 2 handlingsplan og Museumsplan Engerdal museum fra Engerdal kommune. 

Arbeidet med planer om et nytt utstillings- og kontorbygg på Domkirkeodden tilrettelagt for helårsdrift utredes videre.
Årets studietur for styret gikk til Lyon, Frankrike. Styret fikk et godt innblikk i det franske museumslandskapet, mye takket være guide og tolk professor Bjarne Rogan fra UiO.

 • Jakke (Foto/Photo)
  1/1

Økonomiske forutsetninger

Årsoppgjøret er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Inntektene er i stor grad offentlige tilskudd fra Kulturdepartement, Hedmark fylkeskommune og kommunene i fylket. Utover offentlig tilskudd er det økte egeninntekter og eksterne prosjektmidler som bidrar til utvikling og fornyelse. 

Anno museums samlede inntekter utgjør kr 111 576 835. Årets overskudd på kr 2 318 504 overføres til annen egenkapital. 

Anno museums egenkapital utgjør kr 11 552 993. Selskapets likviditet er god. Anno museums økonomiske fundament er bedret. Imidlertid kan framtidig omlegging av føring av pensjonsforpliktelser tilpasset internasjonal standard, igjen føre til negativ egenkapital. 

Det store etterslepet knyttet til vedlikehold og investeringer på bygninger og anlegg er også svært utfordrende. Styret anser at offentlige bevilgninger benyttes i tråd med gitte forutsetninger. 

Styret mener at størrelsen på de offentlige bevilgningene ikke samsvarer med det forvaltningsansvar og den størrelsen virksomheten Anno museum utøver. 

For 2016 er det mottatt kr 377 000 i gaveforsterkning fra Kulturdepartementet. Midlene ikke er inntektsført, da de ennå ikke er benyttet. Ved slutten av året var det 75 aktive prosjekter med i underkant av kr 10 mill. i prosjektforpliktelser. Tilsvarende i 2015 var 62 aktive prosjekter og kr 9,3 mill. i forpliktelser.

Etter styrets oppfatning gir det fremlagte resultatregnskap og balanse med tilhørende noter et korrekt uttrykk for selskapets resultat 2016 og den økonomiske stillingen ved årsskiftet. Utover det som fremgår av årsregnskapet, kjenner styret ikke til andre forhold vedrørende selskapets drift som skulle vært tatt med i regnskapet. Det har heller ikke inntruffet hendelser av betydning etter årsskiftet som påvirker selskapets økonomiske stilling.

Arbeidsmiljø og personale

Ved Anno museum ble det utført 123 årsverk og ved årets utløp var det 107 fast ansatte. 

I 2016 ble det ansatt to avdelingsdirektører i Anno museum; Mona Pedersen, fra 1.2. i Kongsvingerregionen og Bersvend Salbu, fra 14.3. i Musea i Nord-Østerdalen. 

Gjennomsnittsalderen i Anno er 48 år. Sykefraværet i 2016 var samlet på 3,85% og utgjorde totalt 968 fraværsdager. 1,58% av dette er langtidssykefravær. Anno museum er IA-bedrift og arbeider for å være en helsefremmende arbeidsplass. Det arbeides med å forebygge og redusere sykefravær, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet, samt hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet. Anno museum er medlem av arbeidsgiverforeningen Virke. Bedriftshelsetjeneste ivaretas av HMS Frisk. 

I 2016 er det rapportert to arbeidsulykker. 2016 har vært benyttet til å implementere Krise- og beredskapsplanen, og det er gjennomført treningsopplegg for ansatte i samarbeid med politi og brannvesen. 

Anno museum legger vekt på å skape god dialog med de tillitsvalgte. Ledelse og organisasjonstillitsvalgte har gjennomført sju møter. Anno museums arbeidsmiljøutvalg har avholdt tre møter. Det er sju stedlige verneombud, hvorav et hovedverneombud. Anno museum har egen verneleder. Det er avholdt to allmøter. 

Anno tilstreber en balansert fordeling knyttet til kjønn og alder uten å diskvalifisere for etnisitet og funksjonshemninger. Totalt er det 53% kvinner og 47% menn ansatt i Anno museum. Ledergruppen består av seks menn og tre kvinner. Anno museums styre består av fire kvinner og tre menn. Axel Krogvig har vært styreleder. 

Vår avdeling Norsk Skogmuseum er sertifisert som miljøbedrift av stiftelsen Miljøfyrtårn. 

Styret har ikke kjennskap til at Anno museum forurenser det ytre miljø.

 • Gjenreising av samisk gamme nord for gården Kjerran på Valdalsfjellet i Engerdal. Daniel Mortenssons boplass. (Foto/Photo)
  1/1
  Gjenreising av samisk gamme nord for gården Kjerran på Valdalsfjellet i Engerdal. Daniel Mortenssons boplass. Bård Løken/ Anno museum

Framtidsutsikter

Anno museum er sitt samfunnsoppdrag bevisst og følger opp den nasjonale museumspolitikken fra statlige bevilgende myndigheter og regionale føringer fra fylkeskommune og kommuner. Anno museum har fokus på fem F'er, fornying, formidling, forvaltning, forskning og forretning. Forretning for å sette fokus på å utvikle egen inntektspotensialet. Strategiplanen gir føringer om at det skal opprettholdes og videreføres en stabil og robust driftsøkonomi. 

Når det gjelder større utbyggingsprosjekter gis Dokumentasjonssenteret høyeste prioritet av styret. 

Av en gjenstandssamling på rundt 173 500, er anslagsvis 53 500 digitalisert. Det er derfor igangsatt et prosjekt med oppstart på nyåret 2017 for å intensivere digitaliseringsarbeidet. Prosjektet går over 3 år og er et samarbeidsprosjekt med NAV Tynset og Meskano. Prosjektet er lagt til Tynset, avdeling Musea i Nord-Østerdalen. Arbeidsleder er ansatt i Anno museum og det legges opp til åtte praksisarbeidsplasser fra NAV Tynset og Meskano. Arbeidet med samlinger og forvaltning er viktig. Å få en fullstendig oversikt over hele gjenstandsmassen i Anno er nødvendig for å kunne drive forsvarlig forvaltning. Det omsøkte Dokumentasjonssenteret vil bidra til at dette arbeidet får et nødvendig og tiltrengt løft. 

Å bringe Anno museums bygningsforvaltning til et ønsket nivå krever investeringer langt utover Anno museums årlige driftsrammer. Ordningen med sentrale søkbare vedlikeholdsmidler for å stimulere til økt virksomhet og samhandling innenfor bygningsforvaltningen videreføres for 2017 med en økonomisk ramme på 2,5 mill. kroner. 

Styret konstaterer at det vil være nødvendig med betraktelig økte driftstilskudd for å kunne ivareta bygningsmasse, samlinger og eiendommer i årene framover, og for samtidig å kunne opprettholde det gode museumsfaglige tilbudet. Annas pensjonsordning og varslede endringer knyttet til regnskapslovgivning for ytelsesbaserte pensjonsordninger vil bli en framtidig utfordring. 

Styret møter disse utfordringene med positivitet og er klare for videre innsats for å skape bedre museum sammen med Anno museums medarbeidere. 

Beretningen ble signert av styret i Anno museum 22. februar 2017:

Axel Krogvik (leder)   Brita Brenna (nestleder)  

Reidar Andersen,   Jorunn Gunnestad,   Magnus Sempler Holte,   Signe Opsahl,   Hilde Charlotte Solheim 

Stig Hoseth, fungerende administrerende direktør