Trysil Engerdal museum 2016

Organisasjonsstruktur

Trysil Engerdal museum er organisert som en seksjon under Glomdalsmuseet, men med fast bemanning på 2,4 årsverk med kontoradresse Trysil.

I 2015 besluttet Trysil historie- og museumslag og overdra sine samlinger og eiendommer til Trysil Kommune. Arbeidet med overdragelsen ble gjennomført i 2016. Dette medførte at begge museene i Trysil Engerdal kom over på kommunalt eierskap. Trysil Historie- og museumslag, Trysil kommune og Engerdal kommune besluttet å legge ned Stiftelsen Trysil Engerdal museum. Stiftelsen Trysil Engerdal Museum er på denne bakgrunnen foreslått oppløst. Lotteri- og stiftelsestilsynet har avslått dette, men vedtak ble påklaget. Prosessen med oppløsning av Stiftelsen Trysil Engerdal museum vil forhåpentligvis bil gjennomført i 2017.

I Trysil og Engerdal ble nye konsolideringsavtaler satt i kraft i 2016. Avtalene er en måte å sikre direkte samhandling mellom Anno museum og kommunene/museumseierne.  Samarbeidet omfatter samhandlingsmøter og felles planlegging. I Engerdal er det utarbeidet en ny museumsplan som ble vedtatt i desember 2016. Planen setter opp utviklingstrinn for Engerdal museum og peker på Blokkodden som hovedattraksjon. I Trysil innebærer avtalen en enighet om at Trysil Bygdetun er hovedprioritet. Som en oppfølging av avtalen har derfor to anlegg og til sammen 9 bygninger gått ut av bygningssamlingen i Trysil.

På grunn av at overdragelsen av Trysil historie- og museumslags eiendommer til Trysil kommune tok vesentlig lengre tid enn forutsatt, har museet måtte legge ut for driftsutgifter som ellers skulle vært dekket av Trysil kommune. Dette gjelder i første rekke driftsutgifter på Gammelskula i Trysil sentrum. Det er dialog mellom Anno museum og Trysil kommune om forholdet. Disse kostnadene forventes avregnet og overført til Anno museum i 2017.

Forvaltning

Det er utarbeidet oversikt over fotosamlingene i Trysil og Engerdal. Dette omfatter også samlinger som eies av kommunene. Begge kommuner ønsker et tett samarbeid med Anno museum av sine fotosamlinger slik at disse blir tilgjengeliggjort i museets database. Arbeidet med digitalisering av fotosamlingene i Engerdal er iverksatt.

I Trysil er bygningssamlingen blitt strammet inn som følge av nye eierforhold og konsolideringsavtale. Anleggene Nysted (småbruk) og bakeriet i Nybergsund er blitt avhendet, og Engeroskoia er blitt flyttet til området ved samfunnshuset på Engerneset og satt i stand i regi av Engerneset vel.

På Trysil bygdetun er arbeidet med flytting, restaurering og gjenoppføring av kvernhuset i avslutningsfasen. Videre er skogskoia tatt ned, restaurert og flyttet til et mindre fuktig område på tunet. Det er også skiftet ut flere mindre tak tekket med takstikker. Gjennom en tildeling på kr. 300.000 fra Anno museum sine fellesmidler til bygningstiltak ble det gjennomført mye nødvendig vedlikehold.

 • Trysil bygdetun. Kallkvern fra Rundfloen er på det nærmeste ferdig restaurert. Nye opplysninger Fra Trysilboka og forarbeidene til denne tyder på at den er fra 1770 tallet eller enda litt tidligere. (Foto/Photo)
  Trysil bygdetun. Kallkvern fra Rundfloen er på det nærmeste ferdig restaurert. Nye opplysninger Fra Trysilboka og forarbeidene til denne tyder på at den er fra 1770 tallet eller enda litt tidligere.

Trysil historie- og museumslag bidro med både 368 dugnadstimer og økonomisk støtte til vedlikehold og restaurering på Trysil bygdetun i 2016. Denne innsatsen utgjør et viktig bidrag i arbeidet med å heve standarden på museet.

På Blokkodden villmarksmuseum ble arbeidet med restaurering av den sørsamiske vintergamma iverksatt. Hele konstruksjonen ble tatt ned, restaurert og gjenoppsatt. Arbeidet krevde medvirkning fra en representant fra sørsamisk hold, da det er liten kompetanse på denne bygningstypen internt i Anno museum. Tiltaket bidrar til kompetanseheving i Anno museum. Arbeidet sluttføres i 2017. I tillegg ble det også gjennomført mindre vedlikeholdstiltak på flere andre bygninger.

Formidling

Trysil bygdetun
Overdragelsen av samlinger og eiendommer fra Trysil historie- og museumslag til Trysil kommune tok lenger tid enn planlagt. Dette medførte at aktiviteter på Trysil bygdetun ble sterkt reduser da man valgte å prioritere viktige restaureringsoppgaver. Unntaket var to arrangementsdager i regi av Trysil Historie- og museumslag som bidro med et godt og variert aktivitetstilbud. Arrangementene var godt besøkt. I tillegg gjennomførte Trysil Engerdal museum tre ulike temakvelder i løpet av sommeren med fokus på Målstugua, Erikstugua og Eltedalsstugua.

I oktober ble det gjennomført en historisk vandring i Innbygda sentrum med som framhevet lokalhistoriske bygninger og begivenheter. Hovedtema var den eldre handelsvirksomheten i Trysil. Dette tiltaket var et samarbeid mellom Trysil Engerdal museum og Trysil kommune.

 • Skolebarn på taket av "Borgen" ved Blokkodden Villmarksmuseum ved Drevsjøen i Engerdal 6/6 2016. (Foto/Photo)
  Skolebarn på taket av "Borgen" ved Blokkodden Villmarksmuseum ved Drevsjøen i Engerdal 6/6 2016. Bård Løken/ Anno museum

Blokkodden villmarksmuseum 
Museet åpnet sin sommersesong med «Musikk og mat», - en kveldskonsert på festplassen med musikkgruppa Familien Frank, som var en vellykket åpning av sesongen. Gjennom sommeren hadde museet tilbud til publikum med fokus på samisk kultur, fløterkultur, skogsdrift, innlandsfiske og tradisjonsmat. Blokkodden var gjennom sesongen fast bemannet med to guider daglig.

Generelt
Til tross for redusert tilbud på Trysil bygdetun viser det samlede besøkstallet på museene i Trysil Engerdal en meget positiv utvikling. I 2016 økte besøkstallet med 910 besøkende til i alt 2938 personer som besøkte de ulike anleggene.

Bygningsforvaltning

Eierskapet til bygningene er overført fra Trysil Historie og Museumslag (THML) til henholdsvis Engerdal og Trysil kommuner hvor Anno, Trysil Engerdal museum viderefører sitt drift og vedlikeholdsansvar etter de prioriteringer og avtaler som er inngått ved konsolideringsforhandlingene. 

To eiendommer er avhendet som en direkte følge av dette. Bakeriet i Nybergsund er gitt til Nybergsund Vel sammen med kr 60 000.- som er tjent ved salg av deler av denne eiendommen ved en grensejustering. Anno bistår også velforeningen med søknader til restaureringstøtte. Nysted, et lite bruk beliggende i Innbygda hvor den museale verdien var lav ble solgt av THML før overdragelse av deres eiendommer og kjøpesummen inkl. en omsøkt gaveforsterkning er gitt til Trysil bygdetun og skal fungere som et vedlikeholdsfond med en inngangskapital på ca. 1,6 millioner kroner og skal bestå fram til fondet er brukt opp om noen år. Bruken av fondet reguleres i samhandlingsmøter mellom THML, Trysil kommune og Anno museum AS.

Trysil bygdetun

Det er inngått en avtale med THML om et betalt dugnadsbidrag til bygningsbidrag med en øvre grense på 400 timer og ev. utgifter i den forbindelse refundert. Parallelt med dette har de også levert et ubetalt dugnadsbidrag. Dette har gitt bygdetunet som i denne sesongen, 2016, har vært stengt et stort vedlikeholds løft. THML har bygget ny klopp over bekken, montert nye porter og portstolper ved øvre port, montert en ny låvebro, montert nytt stikketak på sæterløa, slått plenen, ryddet vegetasjon og utført et høyt antall uspesifiserte dugnadstimer.

Bygdetunet har fått kr 300 000.- av Anno museum midler til bygningsmessige utbedringer. Disse er brukt til å leie inn Løvås Snekkertjenester AS, som har flyttet ljørkoia nedenfor sætra fra sin plassering delvis i en bekk som har tatt nytt løp til en tørrere plassering. Kverna fra Rundfloen som ble tatt ned for restaurering i 2014 har de nå delvis gjenoppført og de øverste omfarene vil bli restaurert i vinter. Nye takbelegg på kverna og ljørkoia vil bli montert våren 2017. Håndverkeren har byttet låssystem på bygdetunet etter ønske fra Trysil kommune, gjort en rekke mindre vedlikeholdstiltak og utbedret skader etter hærverk utført på bygdetunet samtidig med arrangementet Trysil elgfestival.

 • Flytteprosjektet, Engeroskoia som ble gjenoppført ved Engerneset Samfunnshus. Stor dugnadsinnsats av Engerneset Vel har gitt god framdrift og gode resultater. Deler av dugnadsgjengen i arbeid. (Foto/Photo)
  Flytteprosjektet, Engeroskoia som ble gjenoppført ved Engerneset Samfunnshus. Stor dugnadsinnsats av Engerneset Vel har gitt god framdrift og gode resultater. Deler av dugnadsgjengen i arbeid.

Engeroset

Engerneset Vel sitt flytteprosjekt, hvor Engeroskoia er flyttet til Engerneset Samfunnshus følger framdriftsplanen. Koia er nå oppført og ferdig malt med to strøk kompossisjonsmaling utvendig. Utedoen er også flyttet til Samfunnshuset til en midlertidig plassering og malt to strøk. Det er gitt opsjon på en laftet låve som skal oppføres nær Engersjøen som båthus for samlingen av fløterbåter. Det gjenstår å flytte uthuset på Engeroset opp til Samfunnshuset, dette vil skje i 2017. Da vil miljøet være komplett og klart for formidling av fløterhistorier fra Trysilvassdragene.

Engersetra, Heggeriset skole

Dette er et kategori 2 anlegg, det innebærer at Anno museum bare har et tilsyns og rådgivnings ansvar. Samlingen ligger vanskelig til både for formidling og vedlikehold. Museumsplanen for Engerdal sier at Blokkodden skal prioriteres i Anno museum sin formidling av Norsk og samisk bruk av utmark.

Engerdal kommune utreder for tiden flere alternativer for fremtidig bruk, noe som kan medføre at hele eller deler av anlegget flyttes til Blokkodden

 • Gjenreising av samisk gamme nord for gården Kjerran på Valdalsfjellet i Engerdal. Daniel Mortenssons boplass. (Foto/Photo)
  1/4
  Gjenreising av samisk gamme nord for gården Kjerran på Valdalsfjellet i Engerdal. Daniel Mortenssons boplass. Bård Løken/ Norsk skogmuseum
 • Gjenreising av samisk gamme nord for gården Kjerran på Valdalsfjellet i Engerdal. Daniel Mortenssons boplass. (Foto/Photo)
  2/4
  Bård Løken/ Anno museum
 • Gjenreising av samisk gamme nord for gården Kjerran på Valdalsfjellet i Engerdal. Daniel Mortenssons boplass. (Foto/Photo)
  3/4
 • Gjenreising av samisk gamme nord for gården Kjerran på Valdalsfjellet i Engerdal. Daniel Mortenssons boplass. (Foto/Photo)
  4/4
  Bård Løken/ Anno museum

Blokkodden villmarksmuseum

Anlegget skal utvikles til hoved destinasjonen i Engerdal museum. Det er gjort en stor vedlikeholdsinnsats gjennom sesongen. Flaggborgen er delvis fornyet. Museet var pilot for Anno museum sitt skiltprosjekt, alle skilt er fornyet og fått et enhetlig design. De er også utstyrt med QR-koder for de som vil ha mer informasjon om et objekt. Fire fløterbåter, en bukk og geit og stubbebryteren er tjæret. Stall-låven og hjulbrakka er løftet opp fra terrenget. To utedoer og lemkoia (Rasta koia) er malt med kompossisjonsmaling. 

Sameboplassen er viet stor oppmerksomhet for å gjøre denne i stand til sametingsjubileet i 2017. Sommergamma er ferdig restaurert. Fire nye stolper til stabburet er gjort klare til utskifting. Det er hugget tilfang til et nytt kjøttheng. Vintergamma er påbegynt restaurert, men ble ikke ferdig som håpet. Det gjenstår å montere ny never og torv. Arbeidet er gjort ved ekstern frivillig hjelp på dugnad. Anno museum har bidratt med rivning, bort kjøring av gammel torv og tekking, samt tilvirkning og framkjøring av tilfang til restaureringa.

Støa kanal

Dette er et kategori 2 anlegg, det innebærer at Anno museum bare har et tilsyns og rådgivnings ansvar. Anlegget er nedslitt og trenger sårt til utbedringer. De to frivillige organisasjonene som har påtatt seg vedlikeholdsansvaret har ikke klart å følge opp dette, samtidig er dette noe Anno museum antakelig burde innsett er mer enn hva vi kan forvente av frivillige organisasjoner. Det er gjort et mindre uautorisert terrenginngrep på kanalvollen med liten konsekvens for kulturminnet.  Anlegget er også forsøkt utvidet med en ikke omsøkt koie forøkelse. Dette skapte litt bry, men koia er nå fjernet.


 • Laftet tømmervegg på Trysil bygdetun. (Foto/Photo)
  1/1
  Laftet tømmervegg på Trysil bygdetun. Bård Løken/ Anno museum

Planer og prosjektering

Engerdal kommune utarbeider sammen med Anno museum en kulturminneplan for kommunen, dette arbeidet var ved utgangen av 2016 ikke avsluttet.

Engerdal kommune og Anno museum har utarbeidet en museumsplan med en handlingsdel som viser hvilke tiltak som skal prioriteres i planperioden, denne revideres hvert fjerde år.

Engerdal kommune har vedtatt bevilgninger inntil 2 millioner kroner for 2017 som skal brukes til innlegging av vann, kloakk og et nytt toalett tilbygg til infohuset og oppføring av en ny lager og utstillingshall.

Forutsatt godtatt søknad fra Anno museum sin interne bygningsmiddel ordning skal Røskjotkoia flyttes til Blokkodden for å styrke formidlingen av fløterhistorien.

Trysil kommune og Anno museum har vedtatt at det skal utarbeides en utviklingsplan for Trysil bygdetun. Det er vedtatt at Trysil kommune og Anno museum det utarbeide en museumsplan etter samme retningslinjer som i Engerdal.

Trysil Historie og Museumslag sitt salg av eiendommen Nysted hvor de gir salgssummen som en gave til Anno og Trysil kommune har ført til opprettelsen av et vedlikeholdsfond for bygdetunet. Hva som skal prioriteres bestemmes i samhandling mellom THML, kommunen og Anno.