Hopp til hovedinnhold

Anno Glomdalsmuseet og Anno Trysil og Engerdal museum 2020

Generelt

Anno Glomdalsmuseet har tradisjonelt vært et folkemuseum som dekker Solør og Østerdalen. I senere år har museet endret sin faglige profil gjennom noen sentrale satsingsområder innenfor temaene romanifolket/taternes kultur og historie, nyere tids innvandring til Hedmark, Hedmarks militære historie, samt medisinsk historie knyttet til distriktslegens liv og virke.

Museene skal gjenspeile det samfunnet de er en del av. Tidligere var museets hovedfokus på den førindustrielle bondekulturen i Østerdalen og Solør. Gjennom de siste 20 årene har museet satt søkelyset på det faktum at samfunnet i dag ikke framstår som monokulturelt, men består av innbyggere med svært ulik kulturell og etnisk bakgrunn. Det arbeides aktivt for at museet skal ta en aktiv samfunnsrolle og bli en god møteplass på tvers av etniske og kulturelle skillelinjer.

I tillegg har Anno Glomdalsmuseet også ansvaret for museumsdriften i Trysil og Engerdal. Anno Trysil Engerdal museum driftes som en seksjon under Glomdalsmuseet. Virksomheten omfatter Gammelskula og Trysil bygdetun i Innbygda i Trysil, samt Blokkodden villmarksmuseum på Drevsjø.

Internasjonalt samarbeid

Glomdalsmuseet har gjennom flere år hatt samarbeid med Oshikoto-regionen, Tsumeb kommune, museet Cultural Village og Museum Association of Namibia i Namibia. Fram til nå har samarbeidet vært rettet mot revitalisering av friluftsmuseet Cultural Village i Tsumeb gjennom restaurering av bygningssamlingen, forbedret informasjon til publikum i friluftsmuseet og utvikling av styringsdokumenter som legger grunnlaget for driften av museet. Restaureringsprosjektet skulle etter planen ha vært sluttført høsten 2020. På grunn av koronapandemien har både Norge og Namibia vært delvis nedstengt. Dette har ført til at framdriften i prosjektet har blitt skadelidende. Sluttføring er foreløpig utsatt til høsten 2021. All kommunikasjon med våre samarbeidspartnere i Namibia har foregått på digitale kommunikasjonsplattformer. Det var planlagt at tre ansatte ved Cultural Village skulle besøke Anno museum sommeren 2020 som del av en faglig utveksling. Videre skulle en delegasjon fra Anno museum ha vært til stede i Tsumeb i forbindelse med gjenåpningen etter sluttført restaurering. Alle reiser og fysiske møter ble avlyst.

Etter anmodning fra Riksantikvaren har Glomdalsmuseet blitt med på et prosjekt ved National Village Museum i Bukarest, Romania. Prosjektet finansieres gjennom EØS-midler og skulle starte våren 2020. På grunn av koronasituasjonen har prosjektet foreløpig stoppet opp, og vil bli gjenopptatt når det er mulig. Foreløpig har eneste kontakt med National Village Museum foregått via e-post.

Forvaltning

Hovedbygning

Det ble kun utført forefallende vedlikehold på hovedbygningen. Det er snart 17 år siden utvidelsen av museumsbygningen, og man ser at det er behov for utskifting og oppgradering av deler av teknisk utrustningen. Glomdalsmuseet har spilt inn for Anno museum sentralt at takbelysning i publikumsarealer og i kontorfløyen er modne for utskifting. På grunn av problemer med mus i museumsbygningen ble det inngått avtale med et lokalt firma som driver skadedyrbekjempelse. I tillegg er samme firma også engasjert til å følge opp skjeggkre-problematikken museet har slitt med de siste årene. Tiltakene synes nå å ha hatt effekt. Det er ikke observert mus i museumsbygningen, og bestanden av skjeggkre er sterkt redusert

Andre drifts- og bolighus

Den gamle bestyrerboligen Heimen benyttes til utleie. Ved hjelp av finansiering gjennom Anno museum ble hele taket skiftet samtidig som råteskader i en vegg ble utbedret. Arbeidet ble utført av ekstern entreprenør.

Tiltak i friluftsmuseet

 • Av restaureringstiltak er følgende tiltak gjennomført:
  Restaureringsarbeidet på Åset-bygningen ble sluttført på senhøsten 2019. Maling måtte utsettes til 2020 og ble gjennomført sist sommer. Året-bygningen framstår nå som en av museets praktbygninger vel egnet til formidling.
 • Hestevandringen i tilknytning til Sørperudlåven på Elverumstunet ble restaurert.
 • Akslingen i vadmelstampa brakk sommeren 2019. Denne ble skiftet ut i 2020. Det var et omfattende arbeid da akslingen går fra vannhjulet og gjennom hele husets lengderetning. Vadmelstampa framstår i dag i funksjonsdyktig og meget god stand.
 • I den fredete danserestauranten ble det lagt nytt gulvbelegg i restaurant og kjøkken. De gamle linoleumsflisene var i ferd med å gå i oppløsning. Arbeidet ble gjennomført med godkjenning av antikvariske myndigheter. Disse arealene skal benyttes til en ny sommerutstilling med tema husets antikvariske verdier og danserestauranten som lokal møteplass.
 • Smia på Tynset-tunet hadde råteskader i tak og vegger. Denne ble tatt ned og restaurering ble iverksatt. Videre ble det besluttet å flytte huset noen få meter slik at det i framtiden blir stående på tørr grunn. Tiltaket avsluttes sommeren 2021.
 • I tillegg til de større restaureringstiltakene ble det i friluftsmuseet gjennomført mindre vedlikeholdstiltak på flere bygninger, fjerning av vegetasjon på torvtak og rensing av takrenner, fjerning vegetasjon rundt flere bygninger, samt ordinær parkpleie
 • Det var nødvendig å flytte fem seterbygninger for å frigjøre tomta for det nye fellesmagasinet. Prosjektet startet i 2018 og ble videreført i 2020. Nå er to av de fem bygningene gjenoppført i tilknytning til de øvrige seterbygningene på museet. Når flytting og restaurering er gjennomført i 2022 vil museet får en setergrend som er meget godt tilrettelagt for formidling. Tiltaket finansieres av Anno museum.


Samlingsforvaltning

Mye av museets ressurser har vært rettet mot revisjon av samlingene som forberedelser til innflyttingen i fellesmagasinet. Kombinert med støtte fra Dokumentasjonsenheten er 4652 objekter revidert og klare for innflytting. Utover dette har det vært ryddet, rengjort og flyttet gjenstander ut fra dårlige lagringsforhold og klargjort for fremtidig revisjon. Ved Trysil Engerdal museum har det også vært arbeidet målrettet med revisjon av gjenstandssamlingen.

Hedmark musikkarkiv

På grunn av koronasituasjonen ble musikkarkivet tvunget til å omprioritere sine oppgaver. Det ble gjennomført minimalt med dokumentasjon og besøk hos informanter og tradisjonsbærere, men registrering i FIOL og transkribering av slåtter fikk fokus. I tillegg ble det innhentet opptak av digitale konserter som utøvere fra Hedmark gjennomførte.

I arbeidet med den planlagte utstillingen i museets dansepaviljong ble det arbeidet videre med informasjonsinnhenting og intervjuer av personer som var brukere av eller hadde spilt i danserestauranten mens den var i drift.


Anno Trysil Engerdal museum

Trysil bygdetun

Restaureringsarbeidet på Eltdalsstua ble på det nærmeste avsluttet i 2020. Det gjenstår kun utskifting av bordtaket over utvidelsen av svalgangen langs søndre gavlvegg. Huset vil framstå som fullrestaurert ved sesongåpning 2021. Forsinkelsen skyldes at de bestilte takbordene foreløpig ikke er levert. Anno museum og Trysil kommune har som målsetting at utviklingsplanen for Trysil bygdetun skal realiseres og det er avsatt kommunale midler til formålet. I 2020 ble arbeidet med forbedring av adkomsten til friluftsmuseet iverksatt. Som første tiltak ble arbeidet med flytting av inngangsdøra til magasinet iverksatt. Med bakgrunn i bevilgning fra Trysil kommune vil dette arbeidet intensiveres i 2021.


Blokkodden villmarksmuseum

Det er utført flere mindre vedlikeholdstiltak på bygningene i friluftsmuseet og i museumsparken. Videre ble det montert to takhatter for bedre utlufting i utstillingshallen. Samtlige bygninger i tilknytning til fløterkoieanlegget ved Røskjota er nå flyttet til Blokkodden villmarksmuseum. Arbeidet med restaurering og gjenoppføring av mannskapskoia er sluttført med unntak av utvendig maling. Videre er vedskålen og utedoen også flyttet hele til Blokkodden, men her gjenstår noe fundamenteringsarbeid før bygningene er på plass. Dette anlegget lå nord for Sølenstua på tomta på Båtån. Her ble tomta ryddet, og åremålsavtalen med Statskog for grunnleie er sagt opp. Informasjonshuset/publikumsmottaket ble pusset opp i 2020. Vegger og tak i resepsjonen og kaférommet er malt i tradisjonelle historiske farger.

Forskning og kunnskapsproduksjon

Førstekonservator Sigurd Nielsen overtok vervet som forskningskoordinator for Anno museum i februar 2020. Glomdalsmuseet var vertskap ‘Museenes forskerkonferanse’ 23.-24. oktober, en årlig forskerkonferanse i regi av Norges Museumsforbund. Konferansen hadde 50 påmeldte, og fire av Anno museums ansatte deltok med egne innlegg. Glomdalsmuseet var ansvarlig for sesjonen ‘Publikums perspektiv’ og var representert med ni innlegg fra forskningsprosjektet ‘Folkemuseene i mangfoldige samfunn’.

Romanifolkets/taternes kultur og historie

Konservator Mari Møystad fortsatte i 2020 arbeidet med sin doktorgrad «Det mangfoldige museet» ved Universitetet i Leicester i England. Arbeidet tar utgangspunkt i Glomdalsmuseets nasjonale satsing på taternes kultur og historie. Studiet er finansiert som offentlig PhD, og sluttføres sommeren 2021.

I utstillingen Latjo drom har det audiovisuelle utstyret fått en betydelig teknisk oppgradering. Innenfor gjenstandsforvaltningen har knivsamlingen vært gjennomgått. Det er funnet en del avvik i registreringene. Arbeidet gir grunnlag for en framtidig remontering av knivutstillingen i utstillingen.

Formidling

 • Skotsk høylandsfe
  Skotsk høylandsfe var et nytt innslag blant dyra i friluftsmuseet i 2020. Toril C. Skaaraas Hofseth

Besøkstall

Det totale besøkstallet ved Anno Glomdalsmuseet i 2020 var 13555. Dette er en stor nedgang fra 2019 (26051), og må for en stor del tilskrives den spesielle situasjonen vi har hatt dette året, på grunn av de begrensningene og omstendighetene Covid-19-pandemien har ført med seg. Sommerbesøket var imidlertid langt bedre enn fryktet, mye takket at flere nordmenn la ferien til Norge.

Sandbeck-dagene ble gjennomført digitalt, med god respons på nettet. I løpet av de første ukene fikk vi over 9000 visninger på materialet som ble lagt ut. Selve prisutdelingen ble holdt i Kulturhusets foaje, med 50 inviterte gjester til stede.

Arrangementer

De store arrangementer ble avlyst på grunn av de nasjonale føringene som begrenset antall besøkende man kunne ha på et arrangement. Følgende store arrangementer ble berørt: Markeringen av Dagfinn Grønosets 100-årsdag, Kom innafor, Veterandagen, Seterdagen, Natt på museet, Julestue, Taternes julekonsert. Museet var stengt fra 13.mars til 5.juni.

I oktober ble det gjennomført en vandring i friluftsmuseet med konsert i Stemsrudstua som avslutning. Under Smaksfestivalen ble det gjennomført to arrangementer; vinsmaking med Liora Levi, og «9 stoler forteller»; en historisk 9-retters meny. Videre ble det også gjennomført juleølsmaking med Gotmar Rustad, samt markeringen av at byggingen av dokumentasjonssenter/magasin er i gang.


Øvrig aktivitet

Faste omvisninger har blitt tilbudt tre ganger daglig i sommersesongen fra juni til august. Her klarte museet å øke antallet omvisninger daglig, med bistand fra museets øvrige personale. Kafeen i Lømo-stua holdt åpent alle helger i sommersesongen, samt torsdager og fredager i juli.

Møter, kurs, utleie har til en viss grad blitt rammet av pandemien, og har blitt redusert, eller endret fra fysisk til digital i 2020. Det nasjonale møtet for medisin-historisk nettverk i juni ble avlyst.

Pedagogiske opplegg

Også i den helstengte perioden har det vært gjennomført skoleomvisninger, på forespørsel fra skolene. De faste årlige omvisningene for Elverum ungdomsskole og Elverum videregående skole ble gjennomført som planlagt (august/september).

I fire uker, mellom høstferie og ny nedstenging i skolene klarte vi å gjennomføre Min strek – vår historie for alle på 8.trinn i Elverum. Opplegget er en del av et større samarbeid med Utvandrermuseet og dreier om å la elevene lære om utvandring og innvandring, og animere migrasjonshistorier. Vi har også hatt alle 6.klasssingene i Elverum her på et formidlingsopplegg med tema HelgeVæringsaasen. Skoleformidlingen i forbindelse med Julestua i månedsskiftet november/desember ble tilbudt til skoler i regionen. Oppslutningen om dette tiltaket var mindre enn normalt.

Totalt har 4036 barn og unge besøkt museet i grupper, 2361 i organiserte opplegg, 828 av disse DKS-opplegg. Det er tydelig besøkstopp i juni som vanlig (p.g.a. husdyra, barnehager på tur) og i oktober (flere skoleopplegg).

Utstillinger

I 2020 har vi hatt følgende nye utstillinger:

 • Flytting og nyåpning av Kongens nei
 • Anne-Cath Vestly 100 år (Rena 15.2.)
 • Angsten står i sofaen, om Gustav Vigeland (Galleriet 20.2-3.5)
 • Frode Norman, kunstutstilling (Galleriet 23.5 – 15.11)
 • Alle tiders juletre (juletrær gjennom tidene) (22.11 – 8.1)
 • I fest- og høytidsrommet i #hedmarking har vi hatt to utstillinger:
  o    Gratulerer med dagen (om barnebursdag, egen produksjon)
  o    Brudekjoler gjennom 200 år (revisjon, egen produksjon)
 • I temporær-rommet i #hedmarking har vi hatt:
  o    Det arabiske kjøkken

Følgende utstillinger var planlagt, men ble avlyst på grunn av pandemien:

 • Mitt sted (#temporær) (krevde fysiske møter mellom deltagerne og ble vanskelig å gjennomføre under nedstengingen. Må endres noe for å kunne gjennomføres.)
 • Dagfinn Grønoset (Vestibyle 4.4.) (Museet var stengt hele april, og utstillingen var tenkt ifbm en festforestilling om Grønoset, som ble avlyst. I stedet produserte museet to nettutstillinger av materialet.
 • Spansken – kan den komme tilbake? (Vestibyle 14.6.) (Utstillingen var tenkt ifbm det nasjonale møtet i medisin-historisk nettverk, som ble avlyst.)

Nettutstillinger:

 • Gjennom Grønosets linse (4.4)
 • Grønoset og Sandbeck – langs bygdevegen (4.4)


Flerkulturelt senter

Samarbeidet med Utvandrermuseet om prosjektet Opphavstegn har hatt en del aktivitet. Utstillingsåpning er utsatt til mars 2021, men vi har hatt fokus på skoleopplegget og kunst i offentlig rom, og gjennomført deler av dette, i hhv Elverum og Stange.

Vidar Sandbeck

Ny medarbeider, Kristine Lundsbakken, var på plass 2.1. Hun ble umiddelbart satt i gang med å lage utstilling om Anne-Cath Vestly (åpnet 15.2 på Rena), sette seg inn i nye arbeidsoppgaver, bli kjent med styret, samt organisere Sandbeck-dagene i juni som måtte gjennomføres digitalt. Nytt skoleopplegg om Sandbeck er under utvikling.

Anno Trysil Engerdal museum

Både Trysil bygdetun og Blokkodden villmarksmuseum var åpne torsdag til søndag i perioden fra 2. juli til 9. august. Bemanningen ble redusert da samtlige arrangementer ble avlyst.

Trysil bygdetun / Gammelskula

I samarbeid med Lutnes og Søre Trysil historielag ble det laget en ny utstilling om den skogfinske historien i Trysil i fjøset fra Opseth på bygdetunet. I forbindelse med åpningen av utstillingen var det også en boklansering hvor historielagenes bok om skogfinnene ble presentert. Av andre arrangementer kan nevnes temadag for bygningsvern med utgangspunkt i restaureringen av Eltdalsstugua, samt innføring i tilstandsanalyse av hus. Den lokale fortidsminneforeningen veiledet folk om muligheten for å søke støtte til prosjekter og fortalte om restaureringsarbeid generelt. Videre ble det også gjennomført arrangementer med tema «Nytteplanter», «Seterdagen», «Spikkedagen» og «Kvinneskikkelser fra Trysil» som ble presentert/dramatisert i stuene med hjelp fra ulike aktører. På Gammelskula ble det i desember vist en utstilling om julekurver. Som aktivitet for publikum ble det arrangert to aktivitetsdager med fletting av julekurver. Dette tiltaket var første ledd i planen om å få til et helårsåpent museum med utstillinger og aktivitet også i vintermånedene.

Prosjektet «Gjerder og stakitter fra Trysil» som skal samle inn foto og informasjon om gjerder og stakitter, porter og skyvelé fra hele Trysil ble iverksatt høsten 2020. Målet er å både dokumentere historien, men også bygge nye stakitter og le på bygdetunet. Prosjektet er et samarbeid med historielagene i Trysil. Museet har som mål å knytte historielagene tettere til virksomheten på Trysil bygdetun.

Blokkodden villmarksmuseum

På Blokkodden villmarksmuseum startet året i februar med et arrangement i forbindelse med Femundløpet. Museet har i dialog med arrangørene av løpet fått lagt traseen for Femundløpet gjennommuseumsområdet på Drevsjø. Kafeen var åpen med ulike aktiviteter. Dette arrangementet vil bli utviklet videre i samarbeid med sjekkpunkt Drevsjø.

I august ble det avholdt et arrangement foredrag om kullmiler og kullbrenning i verdensarvområdet Røros. I tillegg var det konsert i utstillingshallen med spillflåten som scene med materiale relatert til musikktradisjoner i Røros og Engerdal.

Øvrige arrangementer var «Spikkekurs», «Seterdagen» med fokus på bruken av utmarka og setringen i Engerdal, samt en konsert med tradisjonsmusikk fra Engerdal. Det ble også arrangert to formidlingsdager med tema sør-samisk kultur og historie på Elverum videregående skole og for 4. trinn ved Innbygda skole. Det ble satt opp en liten utstilling med tema innlandsfiske i stallen fra Angelbekken ute i friluftsmuseet. Museet har deltatt i stedsutviklingsarbeidet i tilknytning til Drevsjø-prosjektet slik at museet skal synliggjøres som en integrert del av sentrum og møteplass på Drevsjø.