Bygningsvern 2020

Anno har en egen gruppe med fagfolk på tvers av avdelinger, som jobber med bygningsvern.

 • Taksjekk på husmannsplassen på Odalstunet. (Foto/Photo)
  1/3
  Bygningsverngruppa har vært på besøk ved mange avdelinger og gjort mye bra arbeid. Her fra taksjekk på husmannsplassen på Odalstunet. Knut Ola B. Storbråten (Bilde 1 av 3)
 • Et koietak på Odalstunet ble fornyet med gamle sinusplater. (Foto/Photo)
  2/3
  Et koietak på Odalstunet ble fornyet med gamle sinusplater. Jobben ble utført av Bygningsverngruppa. Knut Ola B. Storbråten (Bilde 2 av 3)
 • En råtten stokk i Vestabergstua på Odalstuneter skiftet ut. (Foto/Photo)
  3/3
  En råtten stokk i Vestabergstua på Odalstuneter skiftet ut. Virket ble tatt fra egen skog. Knut Ola B. Storbråten (Bilde 3 av 3)

Tilsyn og sikringsplanen

I etterkant av kulturråds-undersøkelsen og utarbeidelse av en sikringsplan for hele museet i 2019, har bygningsverngruppa erfart at arbeid med sikring og FDV- forenklet vedlikehold overlapper på mange punkter. Det er derfor formålstjenlig at sikringsplanen er med på de årlige FDV-rundene. Bygningsverngruppa fungerer som rådgiver ovenfor de ulike museumsavdelingene når det gjelder brann- og tyverisikringssystemer og yter bistand til å prioritere bygg for slike anlegg i den enkelte samling. Avdelingene har også mulighet til å be om hjelp fra bygningsverngruppa til overflatedrenering, montering av takrenner, rydding av vegetasjon rundt bygg og enkle takreparasjoner. I disse tilfellene leier gruppa inn maskineri som lift og minigraver som underletter slikt arbeid i stor grad.

Hvordan står det til med de antikvariske bygningene?

Overordnet tilstandsklasse (TK) er rapportert inn for 452 antikvariske bygg i Anno museum. Målsetning er å øke antall i bygg i TK 0 og 1. Prosentvis fordeler bygningene seg slik:

Andel av bygningeneTilstandsklasseTiltak
2,5 %TK0Ingen tiltak nødvendig
39 %TK1Vedlikehold, forebyggende tiltak.
41 %TK2Moderate reparasjoner og/ eller ytterligere undersøkelse nødvendig.
17,5 %TK3Store inngrep basert på diagnose.

Intern søkbar bygningsmiddelordning

Styret har videreført ordningen med søkbare øremerkede interne midler på 2,5 millioner til bygningsmessige tiltak på antikvariske bygninger og driftsbygninger. Ordningen er av året utvidet til å gjelde sikring av bygninger i tillegg.
Bygningsverngruppa kan forespørres om råd forut for og underveis i søknadsprosessen. Drøfting av løsninger med fagfeller er i tråd med god faglig skikk, og bidrar til felles læring.
 

I 2020 har vi mottatt 10 søknader på interne midler. Søknader er sendt fra samtlige avdelinger og gjelder i hovedsak restaurering på antikvariske bygg, samt to sikringstiltak og et administrasjonsbygg.

Bygningsrådgiverordningen

Anno museum har tatt initiativ til at bygningsvernrådgiverordningen i gamle Oppland fylke utvides til å gjelde for Hedmarkdelen av det nye Innlandet fylke. Bygningsvernrådgiverordningen er knyttet til de regionale museene, og spiller en viktig rolle i kommunenes og regionalforvaltningens saksbehandling. Den desentraliserte organiseringen gjør det enklere for den enkelte huseier å få hjelp.

Ordningen utredes av en arbeidsgruppe og er prioritert i Innlandet fylkes budsjett for 2021. Modellen setter huseier i sentrum, som viktige suksessfaktorer koordineres omkring. Deltakerne som inngår i samspillet er forvaltningen, rådgivere, utdanningen og næringen.
Utdanning er en sentral del av modellen. Et viktig formål med satsningen framover er å sørge for et utdanningstilbud i distriktene som gjør kombinasjonen av jobb og utdanning mulig.