Hopp til hovedinnhold

Anno Norsk skogmuseum 2020

Norsk skogmuseum i Elverum er et populært besøksmål for alle aldersgrupper, det ligger ved Glomma, med store uteområder og spennende utstillinger. Museet er kjent for De nordiske jakt- og fiskedagene, Fluefiskedagene og et allsidig skoletilbud.

Norsk skogmuseum har et nasjonalt ansvar for å fortelle historien om skog, skogbruk og skogsindustri, men også om utmarksnæringene jakt, fangst og fiske. Klevfos industrimuseum og Sørlistøa fløtermuseum er en del av Norsk skogmuseum.

Besøk

Etter et meget spesielt elt år med både nedstenging av museet i 3 måneder grunnet korona og mange restriksjoner igjennom året, har Norsk skogmuseum hatt ett total besøk på 47 209 personer. Dette besøket er i hovedsak enkeltbilletter og skoleklasser deltatt i skoleopplegg igjennom Naturskolen. Det må nevnes at vårt besøk i juli er det beste vi noen gang har hatt med over 14 000 besøkende på én måned, og det er kun av norske turister! På grunn av koronapandemien ble det totale besøket ca. halvert mot et normalår.

Arrangement og formidling

Koronapandemien førte til mindre formidlingsoppdrag og færre arrangement i 2020. I perioden januar til mars hadde vi normal aktivitet og fluebinderdag, barnas vinterleker og deltagelse på Grundsetmart`n ble gjennomført.

Sommersesongen ble en opptur med godt besøk, spesielt i juli. Vi hadde aktivitetstilbud til de besøkende hver dag fra 1 juli til midten av august. Programmet bestod i både selvgående aktiviteter og formidlingsaktiviteter der noen av våre formidlere demonstrerte og viste frem mange av våre museale aktiviteter.

De nordiske jakt- og fiskedager ble for første gang i historien avlyst. Arrangementet er det største og viktigste for Norsk skogmuseum i løpet av året.

 • Barns som spikker
  1/13
  Spikking på Naturskolen. Bård Løken
 • Bilde fra bygging av vindmøllepark på Finnskogen.
  2/13
  Dokumentasjonsprosjekt vindmøllepark på Finnskogen. Bård Løken
 • Barnas fiskedam på Anno Norsk skogmuseum.
  3/13
  Barnas fiskedam på Anno Norsk skogmuseum. Bård Løken
 • Stort bål under tjærebrenning.
  4/13
  Tjærebrenning. Bård Løken
 • Tjærebrenning på Anno Norsk skogmuseum.
  5/13
  Tjærebrenning på Anno Norsk skogmuseum. Bård Løken
 • Maskot. Menneskeliknende figur, i hovedsak lagd av tre.
  6/13
  Maskot. Menneskeliknende figur, i hovedsak lagd av tre. Denne figuren ble periodevis montert i baugen på slepebåten «Trysilknut», der den fungerte som «Osensjøfløternes maskot». Bård Løken
 • Lastebil lastet med deler av en vindmølle.
  7/13
  Dokumentasjonsprosjekt i forbindelse med etablering av vindmøllepark på Finnskogen. Bård Løken
 • 8/13
 • 9/13
  Fra utstilling i galleriet på Anno Norsk skogmuseum. Bård Løken
 • Arbeidere og vindmølledeler ved etablering av vindmøllepark på Finnskogen.
  10/13
  Dokumetnasjonsprosjekt under etablering av vindmøllepark på Finnskogen. Bård Løken
 • 11/13
 • Blomster foranfabrikken på Anno Klevfos industrimuseum.
  12/13
  Anno Klevfos industrimuseum fikk et lite løft på uteområdet i 2020. Stine S. Skjæret
 • NRK filmet da russen løppå tømmerstokker på Prestøya 17. mai 2020.
  13/13
  NRK filmet da russen løppå tømmerstokker på Prestøya 17. mai 2020. Stine S. Skjæret

Naturskolen

Det var 10 759 besøkende gjennom Naturskolen i 2020. Naturskolen ble sterkt påvirket av nedstengingen i mars og alle temadagene ble avlyst. Til tross for dette kunne vi begynne å ta imot lokale skoler i mai når undervisning kom tilbake til skolene. Naturskolen har hele tiden hatt en tett dialog med kommuneoverlegen i Elverum. På høsten har temadagene stort sett blitt gjennomført med korona-tilpasninger. Naturskolen har vært et ettertraktet og kjærkommet tilbud for skoler og barnehager i en vanskelig tid.

Utstillinger

Vi arrangerte fire kunstutstillinger i 2020. Årets festspillutstilling var med Johannes Borchgrevink Hansen og Marthe Karen Kampen. Gjennom våren og sommeren viste vi vandreutstillingen “Gjenskaping av vedmeis - fra skog til kurv» med kurvmakerne Hege Wiken og Samson Øvstebø. Det ble arrangert kurs i meisebinding i samarbeid med Hedmark Husflidslag på Norsk skogmuseum i forbindelse med visning av utstillingen. Fotstutstillingen “Siste sluttrensk på Glanntangen lense” med bilder av Hans Hamid Rasmussen ble vist fra sommeren 2020. Fotoutstilling dokumenterer den siste fløtinga i Glomma på 1980-tallet. Høsten 2020 viste vi fotoutstillingen «Stubber» av Inger Brita Lange Ørmen.

Museets faste utstilling TREnd ble fornyet med møbler og presentasjon av arkitekturprosjekter fra de siste fem årene. I utstillingen TRÅKK ble det bygget tre stasjoner til digital og popularisert formidling av forskningsprosjekter.

Utstillingssatsingen FERSKVANN – de dyrebare dråpene er påbegynt. Denne skal romme hele utstillingsarealet i underetasjen og kobles til dagens ferskvannsakvarium. Utstillingen vil vi ta for seg den aller viktigste ressursen vi har på jorda – ferskvannet. Denne ressursen er avgjørende for alt liv og er under hardt press. Vi vil også vise arters tilknytting og avhengighet av ferskvann og gi en forståelse for at denne sårbare ressursen har stor betydning for bærekraftig samfunns-utvikling. Forprosjektet nærmer seg avsluttet og arbeidet med finansiering starter i 2021.

NVEs museumsordning

NVEs Museumsordning er en godt integrert del av virksomheten ved Norsk skogmuseum. Arbeidet er fordelt på flere ansatte med oppgaver fra dokumentasjon til utstillingsproduksjon og et omfattende årsprogram innen formidling.

Hovedsatsningen for Museumsordningen i 2020 har vært utvikling av nettstedet Kraftlandet. Kraftlandet er et land der menneskene møter naturkreftene. Noen av kreftene kan menneskene temme, andre rår vi ikke over. Vi skal under isen, opp elva og inn i kontrollrommet. Nettsiden lanseres i starten av 2021 hvor ulike episoder slippes utover våren. Innholdet spenner fra podkast, videoer, foto og til mange ulike sjangere av artikler.

Museumsbygningen

I 2020 ferdigstilte vi utskiftningen av ventilasjonsanlegget i museumsbygningen for også å gjelde kontor- og auditorium fløyen. I forbindelse med dette ble det også installert radiatorer i auditoriet. En kjølemaskin ble koblet opp mot tre eksisterende ventilasjonsanlegg til kjøling av utstillingshaller og resepsjonsområde. I akvariet ble det gamle radonanlegget skiftet ut med et nytt anlegg med større kapasitet.

Klevfos industrimuseum

Til tross for at den planlagte aktiviteten samlet sett ble sterkt preget av restriksjoner og avlysninger i forbindelse med pandemien, kunne vi med glede oppleve en tredobling av besøkstallet i juli. Selve sommersesongen 2020 ble noe innskrenket i begge ender. Vi åpnet 16. juni og avsluttet 16. august. Utover dette har vi hatt åpent på forespørsel. Åpningstidene har i år vært kl. 11.00 – kl.15.00, med faste omvisninger i Munchsenteret kl. 12.00 og i fabrikken kl. 13.00. i juni og august hadde vi stengt på mandager. I juli hadde vi åpent hver dag.

Vår tradisjon med flere oppsettinger av forestillingen Arbesdaer ble i 2020 brutt på grunn av gjeldende smittevernregler. Forfatter Tor Karseth har imidlertid mer Klevfos- og Munch-relatert snadder på menyen, så i august kunne vi servere to forestillinger av Mens Edvard tegner. Et vellykket og fullbooket arrangement i strålende sol. I desember presenterte vi forestillingen Edvard Munch og Bjarne Falk. I samarbeid med Papirbruget, Guro Moe med ensemble, Maren og Martin Myrvold, Marita Rabben, har vi kunnet gjennomføre både boklansering, utstilling, konsert og en vandreforestilling i fabrikken. Dette med begrenset antall publikum.

I forbindelse med utfordringer knyttet til bygningsmessig nedbryting og forvitring, ble Kunnskapsprosjektet startet opp i 2020. Kompetansemiljøet i Fabrica er engasjert for å samle dokumentasjon og kunnskap ved blant annet overvåkning og analyser i den kjemiske delen av fabrikken. Prosjektet videreføres i 2021, og avsluttes med en rapport i løpet av høsten 2021.

I 2019 startet en mulighetsstudie med tema nytt Munchsenter på Klevfos. Studien har hatt hovedfokus på formidlingsproduktet, nødvendige fasiliteter og samhandling med kulturminnet. Prosjektet ble avsluttet med rapport i mai 2020. Rapporten ble presentert for et begeistret kommunestyre, og gir et godt grunnlag for det videre arbeidet med Munch satsingen på Klevfos som fortsetter i 2021.

I løpet av 2020 har Klevfos fått ny daglig leder, en håndverker har sluttet, og to nye håndverkere er ansatt fra våren 2021.

Sørlistøa fløtermuseum

Sommeren 2020 så vi oss nødt til å holde museet stengt for publikum grunnet koronapandemien og smittevernhensyn. Vi klarte likevel å få gjennomført temadager for skoleelever i august med økonomisk støtte fra den kulturelle skolesekken i Åmot.

Vi har også begynt å se på hvordan en kan løfte samarbeidet med ulike aktører i Osen. Det er blitt gjennomført møter med Åmot kommune og Osen grendeutvalg om utvikling og aktivitet og en samarbeidsavtale mellom kommunen og Anno Museum er undertegnet.

Dette året er det blitt utført mindre reparasjoner av anlegget. Flytebrygga til gjestebåter er blitt reparert etter skader fra isgang og merknader etter el-tilsyn for MS Trysilknut er utbedret. Tiltak mot stokkmaur i adm. hytta er igangsatt og det er utført opprydding etter store vindfall på eiendommen.

Museet fikk også tilsagn på søknad om økonomisk støtte til reparasjon av vannlekkasje med skader ombord i MS Trysilknut. Arbeidet er påstartet og planlagt videreført i 2021.

Forvaltning

Norsk skogmuseums bygningssamling omfatter 67 antikvariske bygninger, fordelt på friluftsmuseet i Elverum, Klevfos industrimuseum og Sørlistøa fløtermuseum. Det antikvariske vedlikeholdsarbeidet har i 2020 vært begrenset til løpende tilsyn og et par takrenneprosjekter for å skjerme svillstokker mot fukt.
Ved utgangen av 2020 omfattet gjenstandsdatabasen ved Norsk skogmuseum 14 216 signaturnumre, hvorav 259 var datert dette kalenderåret. Av disse er 45 poster med til sammen 70 objekter tekniske tegninger som ble gjort tilgjengelig i forbindelse med Kunnskapsprosjektet på Klevfos.

78 registrerte kunstobjekter er skilt fra det øvrige gjenstandsmaterialet med egen signatur. Også Klevfos-samlinga har egen signatur med 577 numre, som ikke er inkludert i ovenstående 14 216. Mens mesteparten av informasjonen fra Skogmuseets registreringsposter er søkbar via DigitaltMuseum, er Klevfos-gjenstandene foreløpig bare søkbare på betegnelsesnivå.

Anno museum bygger fellesmagasin på Glomdalsmuseet, og det er meningen at mesteparten av de magasinerte gjenstandene fra Skogmuseet etter hvert skal overføres dit. Som en forberedelse til flytteprosessen arbeider Anno-museene med revisjon med sikte på å kvalitetssikre og supplere informasjonen ut fra en definert minstestandard. Etter som DigitaltMuseum også skal fungere som en formidlingskanal overfor et bredt eksternt publikum, har vi i en del tilfeller valgt å styrke postene. Museet reviderte 1 385 gjenstandsposter i 2020. 260 nye signaturnumre er lagt inn i databasen med en informasjonsdybde som langt overstiger minstestandarden. Det er også etablert 177 nye «underskjemaer» til poster der det kan tenkes at ulike deler av sammensatte gjenstander vil bli lagret på ulike steder i det nye fellesmagasinet.

Ved utgangen av 2020 hadde fotodatabasen ved Norsk skogmuseum 40 244 poster. Dette er en økning på 238 siste år. Bakgrunnen for denne beskjedne veksten er koronaepideminen, som har vanskeliggjort feltarbeid og gjenstandsrevisjonsprosjektet, som har bundet mye arbeidskapasitet. Det eneste fotodokumentasjonsprosjektet som ble gjort i 2020 gjaldt vindkraftutbygginga på Kjølberget i Våler, der vi har dokumentert landskapsendringer og installasjonsarbeider. Ellers har mye av den fotografiske kapasiteten vært orientert mot museets arkiv, der mange motiver har vært svært enkelt registrerte i Primus-databasen uten digitale bildevedlegg. Ved utgangen av 2020 hadde Primus-databasen 40 244 poster, hvorav 25 834 (64 %) er publisert på DigitaltMuseum. Årsaken til at en betydelig del av samlinga fortsatt er upublisert er at mange av postene mangler bilder og knapt har tekstinformasjon. På dette feltet er det utført et betydelig oppgraderingsarbeid i 2020. For å framstå som en profesjonell forvalter av fotografisk materiale har vi dessuten erstattet et betydelig antall lavoppløste bildefiler i Primus-databasen og på DigitaltMuseum med høyoppløste. Fotografen har også arbeidet med gjenstandsfotografering som ledd i Annos samlingsforvaltningsprosjekt.

Norsk skogmuseum forvalter cirka 800 hyllemeter privatarkiv, hvorav 130-150 hyllemeter oppbevares på Klevfos. 88 av 140 enkeltarkiver er presentert med kataloginformasjon i den landsdekkende digitale «Arkivportalen». I 2020 økte arkivsamlinga med drøyt 1 hyllemeter. Et interessant dagbokmateriale fra Sigurd Svenneby (1879-1965) er tilgjengeliggjort for eksterne brukere med bistand fra Anno digital på Tynset.

Forskning

I 2020 publiserte Norsk skogmuseum og Skogfrøverket boka «Den menneskeskapte skogen – frø, planter og skogkulturarbeid i Norge gjennom 300 år». Dette er et verk på 540 sider med 2 443 kildereferanser, 529 personnavn og 531 stedsnavn. Teksten favner et langt tidsspenn og beskriver skogkulturaktivitet i hele landet, samtidig som leserne får innblikk i kunnskapsutviklinga og skiftende holdninger som har preget dette virksomhetsfeltet, i Norge og andre land vi har fått impulser fra. Manuskriptet bygger på materiale fra offentlige arkiver og museets samlinger.

Museets medarbeidere har også arbeidet videre med artikkelprosjekter som skal handle om friluftsliv i Oslomarka, Klevfos Cellulose- & Papirfabrik som industrimuseum, treforedlingskartellet Scankraft og om skogressursene og skogbruket i Larvik grevskap på 1700-tallet.

I 2020 har Norsk skogmuseum også ytt faglige bidrag til Yngve Astrups utgivelse «En skogspekulant fra Solør. Tiden før krisen i 1921» - et kommentert og noe redigert kildeskrift med illustrasjoner.