Samlingsforvaltning 2020

Det strategiske prosjektet Dokumentasjonssenter med fellesmagasin har også i 2020 vært førende for arbeidet med samlingene i Anno.

Arbeidet i 2020 har vært påvirket, men ikke forsinket av pågående pandemi og krav til smittevern og stengte museer.

Anno har i løpet av året klart å frigjøre og prioritere nye ressurser til ytterligere innsats med prioritet til samlingsforvaltning, og er i rute til å kunne starte effektiv innflytting kort tid etter at bygget står ferdig.

Dokumentasjonsenheten

Dokumentasjonsenheten ble midlertidig lagt ned fra 2019 og sentrale ressurser ble overført det strategiske prosjektet.

Bevaringstjenesten

Bevaringstjenesten deltar i det strategiske prosjektet som del av prosjektledelsen og som støttefunksjon i det pågående revisjonsarbeidet. Bevaringsleder er prosjektleder for Innflytting.

Det er utført enkeltoppgaver for de fleste avdelinger i Anno museum med noe konservering på verkstedet, men det har vært hovedfokus på revisjon. Bevaringsressursen har i hovedsak blitt brukt ved avdelingene i sør, de har deltatt i ryddeprosjekter, rengjøring, tilstandsvurdering og nødkonservering.


Bibliotektjenesten

 • Miniutstilling på biblioteket ved Norsk skogmuseum. (Foto/Photo)
  Miniutstilling på biblioteket ved Norsk skogmuseum.

Det langsiktige prosjektet med å registrere alle boksamlingene i et felles biblioteksystem har blitt videreført. Arbeidet ved Domkirkeodden og i Kongsvinger har blitt forsinket, mens man har jobbet videre med samlingene på Bevaringstjenesten og Kirsten Flagstad museum. Registreringen av boksamlingen ved Musea i Nord-Østerdalen ble gjennomført i sin helhet i 2020, delvis med ekstra personalressurser. Ved Norsk skogmuseum ble konverteringen fra Tidemann til Alma gjort tidlig i 2020. Etterarbeidet ble mer omfattende enn forventet, og arbeidet med dette fortsetter i 2021. Dette omfatter også samlingen ved Klevfos Industrimuseum.

Registreringene i tilknytning til prosjektet «Eldre norske trykk og skillingsviser» på Glomdalsmuseet ble fullført i 2020.

Bibliotektjenesten utarbeidet ny bibliotekplan for 2020-2024.

Foto

Fellesressursene på foto (dokumentasjon og arkiv), har deltatt i det lokale revisjonsarbeidet ut i fra etterspørsel, ellers jobbet med eksterne og interne behov knyttet til sine avdelinger, Norsk skogmuseum og Domkirkeodden.

Anno Digital

Organisatorisk tilhører Anno Digital Musea i Nord-Østerdal, og de har både interne og eksterne oppdrag innen Digitalisering.


Personal

I løpet av 2020 har det vært 12 personer innom Anno Digital. Det utgjør omtrent 9 årsverk.

Til tross for delvis nedstenging våren 2020, ble året på Anno Digital både aktivt og produktivt. Vi har gjennomført flere større digitaliseringsprosjekter og vi har bidratt i Anno museum sitt revisjonsprosjekt. 

Utvalgte interne oppdrag

Sigurd Svennebys Dagbøker. Tekniske tegninger fra Klevfoss. Fire Arkivesker med Amerika-brev. Fløtningskart fra nedre Glomma.  Brev fra arkivet etter Ivar Mortensson Egnund. Digitalisert kassetter etter Dagfin Grønoset. Fysisk revisjon og gjenstandsfotografering ved to underavdelinger (TY- og NØT katalogen) ved Musea i Nord-Østerdal. 

Utvalgte eksterne oppdrag

Digitalisering og innhøsting av meta-data, 5500 DIAS fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).  Gjenstandsprotokollene til Nordenfjelske Kunstindustri-museum. Ca 30 000 inventar.nr.  Gjennomgang og fotodokumentasjon av Sparebank-samlingen på Løten. Digitalisert ca 25 hyllemeter fra Plan og Byggesaksarkivet, Tynset kommune.

Anno Digital har bidratt med oppgradering av Primus-basen. Registratorer ved Anno Digital har lagt inn meta-data på ca 20 000 gjenstandsposter. 

Strategisk prosjekt Dokumentasjonssenter med fellesmagasin

Prosjekt Dokumentasjonssenter med fellesmagasin startet som et byggeprosjekt, men ble i løpet av 2020 inndelt i tre delprosjekter; Bygg, Revisjon og Innflytting. Da prosjektene avsluttes, vil gjenstående oppgaver innen revisjon og innflytting fortsette i ordinær drift. Da innflytting i Dokumentasjonssenter med fellesmagasin er gjennomført, vil prosjektet avsluttes og ordinær drift etableres via en tilpasset og videreutviklet dokumentasjonsenhet.

 • Signering av byggekontrakt Anno Dokumentasjonssenter med fellesmagasin. (Foto/Photo)
  Signering av byggekontrakt Anno Dokumentasjonssenter med fellesmagasin.

Byggeprosjekt 2019-2021

Ledes av Annos prosjektleder for Prosjekt Dokumentasjonssenter med fellesmagasin. Anno har engasjert Plan1 som profesjonell byggherrebistand, og Elverum Vekst bidrar med lokal medfinansiering og som byggherrekoordinator. LPO arkitekter og brannkonsulent fra forprosjekt/Norconsult ble tiltransportert totalentreprenør i konkurransegrunnlaget.

Anbudskonkurransen ble vunnet av Veidekke Bygg Indre Østland som totalentreprenør, mens Bruynzeel vant magasininnredningskonkurransen. Prosjektering startet 1.10.20, og markering av byggestart ble gjort på tomta 9.11.20, og de første grunnarbeidene hadde allerede startet med avflåing av skogbunn og fjerning av sandmasser. Ved årets slutt var prosjektet i rute i i forhold til overlevering 30.10.21.

 • 1/1

Revisjonsprosjekt 2019-2025

Revidering av totale objektsamlinger i Anno museum, startet opp som et forprosjekt i 2019 og vi gjorde store framskritt i det digitale og fysiske samlingsforvaltningsarbeidet dette året. I 2020 har det blitt brukt store ressurser på dette arbeidet, og det ble på høsten engasjert tre godt kvalifiserte medarbeidere. Det er laget en egen rapport på dette arbeidet. 

Innflyttingsprosjekt 2022-2026

Dette prosjektet har i hovedsak hatt større og mindre justeringer av den foreliggende innflyttingsplanen fra 2019. Koordinering mellom pågående revisjon og planlagt innflytting har hatt hovedfokus, samt oppdatering mellom plan og magasininnredningskonkurranse. Innflyttingsplanen vil komme i fokus i 2021 i forhold til planlegging av nødvendige forberedelser i avdelingene for flytting vinteren 2022.

 • Revidering av gjenstander på Anno Glomdalsmuseet. (Foto/Photo)
  1/1
  Slik kan det se ut når revisjonsteamet er igang! Her er det bogtre (del av seletøy til hest) som revideres på Glomalsmuseet.

Samlingsforum

Samlingsforvaltningsgruppa har hatt tettere frekvens på møtene i 2020, da de er avholdt digitalt ved bruk av Teams. Diskusjonene har vært gode, om revisjon, ressurser, standarder osv.