Hopp til hovedinnhold

Glomdalsmuseet 2018

Anno Glomdalsmuseet omfatter et museumsanlegg på 174 mål bestående av 5 driftsbygninger og friluftsmuseum med 93 antikvariske hus. Grunnlaget for Glomdalsmuseet er friluftsmuseet med samlingen av antikvariske bygninger som er samlet ut i fra en geografisk modell med til sammen 10 tun. Videre har museet enkelte sentrale satsingsområder som romanifolket/taternes kultur og historie, nyere tids innvandring til Hedmark, Hedmarks militære historie og medisinsk historie knyttet til distriktslegens liv og virke.

 • 1/1
  Små besøkende under Julestua.

Internasjonale samarbeidsavtaler

Det har i en årrekke vært forbindelse mellom Hedmark og Namibia. Oshikoto regionen i Namibia er en offisiell samarbeidspartner for Hedmark fylkeskommune. Elverum kommune har Tsumeb kommune i Oshikoto regionen som sin vennskapskommune. Friluftsmuseet Cultural Village i Tsumeb kommune har Glomdalsmuseet som modell for sitt museum. Både Hedmark fylkeskommune og Elverum kommune anmodet Anno Glomdalsmuseet om å gjenoppta samarbeidet med museet i Tsumeb.

Våren 2018 var en delegasjon fra Anno Glomdalsmuseet i Tsumeb og underskrev en formell samarbeidsavtale mellom de to museene. Denne samarbeidsavtalen ble fulgt opp med formell kontakt mot Museum Association of Namibia (MAN). Generalsekretæren for MAN besøkte Hedmark i tiden 13. – 16. november 2018. Under besøket ble utviklingstiltak og prioriteringer i forhold til Cultural Village drøftet. Besøket ble avsluttet med en tilstelning på Glomdalsmuseet hvor det ble inngått en formell samarbeidsavtale mellom MAN og Anno museum. Kontakten mellom Anno museum og MAN er lagt til Flerkulturelt senter på Glomdalsmuseet.

 • 1/1
  Besøk fra Namibia.

Forvaltning

Hovedbygning

I de senere årene har det vært lagt betydelige ressurser i vedlikehold og oppdatering av den eldste delen av hovedbygningen på Glomdalsmuseet. Det største tiltaket i 2018 var utskifting av eldre lysarmaturer og ledningsnettet i nedre del av vestre fløy. Ved utgangen av året var det meste av ledningsnettet, lysarmaturer og sikringstavler i den eldste delen av hovedbygningen skiftet ut. Det som gjenstår er lysarmatur i arealer med begrenset bruk av lys, slik som magasiner og lagerområder. Disse tiltakene medfører både redusert energiforbruk og en vesentlig heving av brannsikkerheten. I tillegg ble in taklekkasje i nedre del av den gamle utstillingssalen utbedret ved at det skiftet ett nedløp i tillegg til at 10 m² takmembran ble byttet ut.

Andre drifts- og bolighus

Oljekaminen i den gamle administrasjonsbygningen, benyttes nå til boligformål, sluttet å fungere høsten og måtte skiftes ut. Med bakgrunn oljefyringsforbudet som kommer, ble den montert varmepumpe høsten 2018.

Tiltak i friluftsmuseet

Sommeren 2018 ble det gjennomført hugst i den sørøstre delen av friluftsmuseet for å åpne opp museumsparken mot Glomma. På grunn av våtere klima er dette også et tiltak som sikrer bedre bevaringsforhold for antikvariske bygninger.

Av restaureringstiltak er følgende tiltak gjennomført:

 • Restaureringsarbeidene på Staistua ble iverksatt høsten 2017 og videreført i 2018. Prosjektet omfatter utskifting av taket på huset og utbedring av råteskader på grunn av taklekkasjer. Det er knyttet store kostnader til restaurering av denne bygningen da bygningen har skifertak. Prosjektet finansieres hovedsakelig gjennom restaureringsmidler fra Anno museum.
 • Arbeidet med restaurering av Åset-bygningen fra Åmot ble videreført. Fundamentering er ferdigstilt, utvendig panel er restaurert, det er lagt inn nye gulvbjelker og gulvbord i første etasje og vinduer er under restaurering. Bygningen ferdigstilles i 2019.
 • I tillegg til de større restaureringstiltakene ble det i friluftsmuseet gjennomført ordinær parkpleie og fjerning av vegetasjon på takene av bygningene samt i området rundt disse. Mye av dette arbeidet ble gjennomført ved at alt personale på museet deltok i en felles dugnad.

Gjenstandssamlingen

Glomdalsmuseet har i 2018 hatt en praktikant med tekstilfaglig bakgrunn som reviderer draktsamlingen og sorterer materialet etter kategori og tidsepoke for å legge grunnlag for både formidling og innflytting i fellesmagasin. Det er foretatt gjennomgang av de store landbruksredskapene. Museet har en betydelig samling med hestetrukne redskaper som ble samlet inn i museets tidligste år. Museet har innført en strengere inntakspraksis, der ny tilvekst besluttes av en inntakskomite. I 2018 har museet tatt imot enkelte objekter som gamle leketøy og medisinhistoriske gjenstander.

Foto og registrering

Digitaliseringsenhet på Ramsmoen på Tynset, har digitalisert samtlige registreringskort for Glomdalsmuseet. Fortsatt gjenstår mye etterarbeid i form av kvalitetskontroll, supplering av opplysninger og i en viss utstrekning også avfotografering av gjenstandene. Av gjenstander er 34 577 registrert i Primus, tallet på registrerte foto er 45 527. Av disse er 9 669 gjenstander og 24 586 foto Publisert på Digitalt museum.

Hedmark musikkarkiv

Digitalisering og dokumentasjon av innsamlet musikkmateriale har hatt prioritet. Det har vært en økning i antall publikumshenvendelser og arkivet har vært behjelpelig med materiale både til bokutgivelser, notehefter og cd-utgivelser. Musikkarkivaren har sammen med seksjonsleder deltatt i arbeidet med innsamling av dokumentasjon på aktiviteten som forgikk på Glomdalsmuseets danserestaurant for perioden 1960-1982 med tanke på et fremtidig formidlingsprosjekt.

Forsknings og kunnskapsproduksjon

Flerkulturelt senter

Konservator Sigurd Nielsen har levert til bedømmelse doktorgradsavhandlingen ”Developing global awareness among young students’ – A study of students’ experiences with the museum exhibition A World at Stake.” Han vil disputere i januar 2019.

Forskningsprosjektet «Folkemuseene i mangfoldige samfunn - Publikums erfaringer av forskjellighet og tilhørighet» er utviklet i løpet av 2018 og starter i 2019. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Anno museum, Høgskolen i Innlandet, Valdresmusea, Randsfjordmuseet. Tiltaket er støtte fra Norsk Kulturråd med kr. 900 000. Videre er prosjektet «Leve med forskjeller» utviklet og satt i gang. Dette er et dokumentasjons- og formidlingsprosjekt om likheter og forskjeller blant dagens hedmarkinger. Prosjektet bruker videoformatet og 15 personer er intervjuet. Materialet i sin helhet lagres og arkiveres for ettertiden. Et lite utvalg klippes til filmer for visning i utstillingen #Hedmarking.

Konservator deltar i mangfoldsnettverket og deres prosjekt «Uenighetsfellesskapet» gjennom prosjektet «Leve med forskjeller», det er gitt et tilsagn på kr. 54 000.

Romanifolkets/taternes kultur og historie

Konservator Mari Møystad fikk i juni 2018 godkjent en midtveisevaluering av sitt doktorgradsløp, som startet i oktober 2016 ved Universitetet i Leicester. Forskningsprosjektet har tittelen «Museums, prejudices and lived experiences» (Museer, fordommer og erfaringsnær kunnskap).

Ved hjelp av prosjektmidler fra kommunal og moderniseringsdepartementet ble det i februar gjennomført tre ulike kurs med fokus på formidling av egen fortelling og bruk av film i formidling.  Her ble det laget flere filmer som vil bli lagt ut på museets hjemmeside. Innsamling av historier er et samarbeidsprosjekt støttet av norsk kulturråd, der Anno Glomdalsmuseet er et av flere deltagende museer. Som en del av dette prosjektet organiserte museet i samarbeid med Norsk Folkemuseum og organisasjonen Memoar et todagerskurs i muntlig historie på Glomdalsmuseet i oktober. Med økonomisk støtte fra kulturrådet ble det i september ansatt (i et engasjement) en aspirant som vil være engasjert med formidling og dokumentasjon av romanifolkets/taternes kultur og historie. Romanifolkets/taternes historie ble presentert på Arendalsuka med en stand gjennom hele arrangementet.

Biblioteket 

Den antikvariske boksamlingen etter Helge Væringsaasen har hatt fokus. Biblioteket har mottatt kr. 350.000,- fra Nasjonalbiblioteket til prosjektet «Eldre norske trykk og skillingsviser». Toril Skaaraas Hofseth ble engasjert som prosjektmedarbeider, og har gjennomgått hele boksamlingen og samlingen med skillingstrykk. Prosjektet knytter seg opp mot pågående prosjekter ved Nasjonalbiblioteket og NTNU, og skal etter planen fullføres i 2019 – jubileumsåret for trykkekunsten i Norge. Riksarkivet har digitalisert museets eldste manuskript, munkeskriftet fra slutten av 1100-tallet, og dette er nå tilgjengelig på museets hjemmeside. Besøkstall og utlån er stabilt, men det har vært en økning i antall referansespørsmål fra publikum. Arbeidet med å registrere boksamlingen ved avdelingen i Trysil ble fullført i 2018. Bibliotekar har deltatt i arbeidet med en utvidelse av den farmasihistoriske utstillingen i Steinbygningen i samarbeid med museets konservator og arbeidsgruppa for utstillingen «Gammeldoktoren».

 • 1/1
  Fra Seterdagen på Anno Glomdalsmuseet.

Formidling

Det totale besøkstallet ved Anno Glomdalsmuseet i 2018 var 32 686. Herav stod Sandbeck-arrangementer utenfor museet for 5 446, og Glomdalsmuseet for 27 452 personer.

Arrangementer

Følgende store arrangementer er gjennomført: Veterankjøretøydagen, Liv i stuene, Taterne og Grundsetmart´n/Gammelmart’n på Rådhusplassen, Seterdagen, Natt på museet, Julestue, Taternes julekonsert, samt flere spesialomvisninger og foredrag. Vi var også med under Smaksfestivalen. Foredrag og omvisninger i tilknytning til «Kongens nei» har blitt formidlet til ca. 600 personer i 2018.


Øvrig aktivitet
Møter, kurs, utleie ligger på samme nivå som fjoråret. 4229 personer har deltatt på bestilte omvisninger. Faste omvisninger har blitt tilbudt to ganger daglig i sommersesongen fra mai til september.

Pedagogiske opplegg

De faste årlige omvisningene for Elverum ungdomsskole og Elverum videregående skole ble gjennomført som planlagt. Nye undervisningsopplegg er utviklet for utstillingene Min flukt og #hedmarking, og har fått gode tilbakemeldinger fra målgruppen. Det endelige tilbudet til #hedmarking er ikke ferdig ennå. Julestueopplegg før jul var på plass igjen etter to års opphold. Totalt har 1636 skolebarn vært innom disse og våre andre skoleopplegg. I tillegg har museet hatt besøk av 814 barnehagebarn, med en tydelig besøkstopp i juni etter at husdyra var kommet på plass på Elverums-tunet.

Utstillinger

2018 var et roligere år på Glomdalsmuseet i forhold til året før, hvor vi hadde 6 utstillingsåpninger, hvorav 5 for ganske omfattende utstillinger. I 2018 hadde vi 7 nye utstillinger, hvorav kun utstillingen med Sandbeck-tema var av en viss størrelse:

 • Fotoutstilling i samarbeid med Elverum fotoklubb, i anledning Sandbeck-jubileet (juni-november). Elverum Fotoklubb har også laget en liten utstilling med bilder i kafeen, hvor bildene skiftes ut med jevne mellomrom.
 • I fest- og høytidsrommet i #hedmarking har vi hatt mindre utstillinger om Nowruz (mars-april), 17.mai (april - oktober), Halloween (oktober-november) og kenyansk jul (desember).
 • I temporær-rommet i #hedmarking har vi hatt Solør-hijab (februar-juni, lånt fra Kongsvinger museum), Hatefulle ytringer (juni-desember, laget i samarbeid med Elverum videregående skole).

Flerkulturelt senter

Christine Furuberg fikk fast ansettelse som flerkulturell formidler fra 01.01.2018. Aktivitetsnivået har vært noe redusert på grunn av en lengre sykdomsperiode (1.1 -31.8.). Dette har i første omgang hatt konsekvenser for sluttføringen av arbeidet med de nye utstillingene Min flukt og #hedmarking, som har blitt noe forsinket. Begge formidlere deltok på museets reise til Namibia i april.

Vidar Sandbeck

Arbeidet i 2018 har vært rettet mot gjennomføringen av 100-års jubileet for Sandbecks fødsel. Jubileumsprosjektet ledes av Åmot kommune og Anno Glomdalsmuseet er med i arbeidsgruppe, hovedkomite og styringsgruppe. Årets Sandbeck-dager gikk av stabelen i juni, med samme aktivitet og programposter som tidligere. Vidar Sandbecks kulturpris «Regnbågåbrua» ble tildelt Levi Henriksen. Til sammen 5 446 personer har deltatt på arrangementer under Sandbecks jubileumsår. «Påsan»-forestillingen ble vist i for elever fra Åmot i regi av Anno museum, men Anne Flugstad og Frode Berntsen har på eget initiativ turnert med forestillingen flere steder i landet. I løpet av 2018 har det kommet flere hefter fra Norsk Musikkforlag med noter og arrangementer av Sandbecks musikk, det har kommet en bok og en lydbok i ny utgivelse. Både Eau de Vil og Ivar Nergård har gitt ut CD med Sandbeck-musikk. Det har også blitt etablert en ny nettside (www.vidarsandbeck.no) som vil leve videre under Anno´s regi. Jubileumsåret har gjort oss bedre kjent med vår samarbeidspartner Åmot kommune, og vi legger opp til fortsatt godt samarbeid.

Fornying

Glomdalsmuseets arbeid med fornying var i 2018 hovedsakelig rettet inn mot arbeidet med arbeidet med å fornye og utvikle formidlings- og arrangementstilbudet. Det har også vært arbeidet med videreutvikling av den militærhistoriske utstillingen. Denne åpner i mai 2019. Videre benytter museet store ressurser på å heve vedlikeholdsstandarden i friluftsmuseet, en prosess som vil gå over mange år. Det som muliggjør økt satsing på forvaltningsarbeidet er Anno museums fellesmidler til bygningsmessige tiltak.