Hopp til hovedinnhold

Styrets beretning 2015

  • 1/1
    Representanter for styret i Anno museum: Reidar Andersen (fra venstre), Vigdis Vingelsgaard, Magnus Sempler Holte, Signe Opsahl, Axel Krogvig og Brita Brenna. Foto: Geir Ove Andreassen.

Virksomhetens art

Anno museum har driftsansvaret for følgende avdelinger: Domkirkeodden, Glomdalsmuseet, Kongsvinger museum, ­Musea i Nord-Østerdalen, Norsk Skogmuseum, Migrasjons­museet og Trysil Engerdal museum. Anno museum har hovedsete i Elverum.

Gjennom sine museumsenheter arbeider Anno museum både med kultur- og naturhistorie og kunstformidling. Formålet er å drive dokumentasjon, forvaltning, forskning, formidling og fornying. Utgangspunktet er museets store samlinger knyttet til materiell og immateriell kulturarv. Anno museums samfunns­rolle er å være en av samfunnets hovedminnebøker og å utvikle og formidle kunnskap og refleksjoner om menneskers forstå­else av og samhandling med sine omgivelser.

Anno museum har i beretningsåret avholdt tre aksjonærmøter og ordinær generalforsamling.

Det har vært gjennomført 6 styremøter. Styret har totalt ­behandlet 54 saker. 

Axel Krogvig har vært styreleder i 2015.

Organisasjon

Anno museums styre startet året med å godkjenne ny strategi­plan for perioden 2015-2019. Visjonen Kunnskap om fortid - engasjement i samtid videre- føres. Kjerneverdiene åpenhet, troverdighet, engasjement og profesjonalitet videreføres også. Følgende hovedmålsetting gjelder for planperioden: 

Anno museum skaper et sterkt samlet museumsfaglig ­miljø som markerer seg og setter et tydelig fotavtrykk som en ­samfunnsrelevant aktør, og blir anerkjent som det beste ­konsoliderte museum i Norge. 

Våren 2015 ble det søkt om investeringsmidler til Anno museums Dokumentasjonssenter over Kulturdepartementets budsjettpost Nasjonale Kulturbygg. Det ble ikke bevilget investeringsmidler til Dokumentasjonssenteret i 2016. Å få etablert dokumentasjonssenteret er svært viktig for Anno museum. 

Arbeidet med å tilstandsvurdere de over 500 antikvariske bygningene i Anno museums portefølje ble sluttført i 2015. Kartleggingen har gått over flere år og vært et samarbeid med Norsk Kulturråd og prosjektet «Prioriteringer i bygningssamlinger». Grunnprinsippene her vil ligge til grunn for framtidig forvaltning. 

For å utvikle og styrke bibliotektjenestene i Anno museum som en fellestjeneste er det laget en bibliotekplan for 2015-2019. 

Gjennomgang, avklaring og fornying av konsoliderings- avtaler mellom våre eiermuseer og andre museumsenheter har vært prioritert også i 2015. Avtaleforhandlingene er sluttført i Trysil og Engerdal, og begge kommunene blir i 2016 direkte­aksjonærer i Anno museum. Avtalegjennomgangen fortsetter i Kongsvinger og i Nordøsterdalen i 2016.

Full konsolidering med Aukrustsenteret er utsatt og avtalen prolongert ut 2016. Det er søkt Hedmark fylkeskommune og Alvdal kommune om driftstilskudd for å sikre en stabil grunnfinansiering av Aukrustsenteret. 

Det er utarbeidet og vedtatt Krise- og beredskapsplan for perioden 2015-2017. Planen er et hjelpemiddel for å styrke beredskapen i Anno museum og evnen til å håndtere uforutsette ­hendelser som kan ramme liv, helse, museets ­eiendommer, uerstattelige museale verdier, historiske samlinger, daglig virksomhet og omdømme. 

Anno museum inngår fra 2015 i Hedmark fylkeskommunes innkjøpsordning. 

Anno museum gikk i 2015 inn på eiersiden og ervervet aksjer i KulturlT AS. Fra tidligere er Anno museum aksjonær i MuseumslT. KulturlT er utviklingsselskapet, mens MuseumslT AS står for generelle driftsoppgaver. Begge selskapene bidrar til at kultursektoren har fungerende IT-systemer og at disse vedlikeholdes og videre­utvikles. 

Anno museum har etablert et samarbeid med Värmlands museum i Karlstad, Sverige. Samarbeidsavtalen ble høytidelig undertegnet i Karlstad 23. september av styrelederne fra de to museene, samt med representanter fra Värmlands Iän og Hedmark fylkeskommune og ansatte fra begge museer tilstede. Fra tidligere har Anno museum samarbeidsavtale med Slovácké muzeum i Uherské Hradište, Zlin-regionen i Tsjekkia. 

Anno museum fikk sin første stipendiat med doktorgrad ut­eksaminert i februar. Anno museums første publikasjon «Anno Hedmark» med ni fagfellevurderte artikler kom ut på Museums­forlaget, og høstet god omtale. 

Norges museumsforbunds Nordiske museumsmøte ble avholdt på Hamar i september. Arrangementet ble vellykket og Anno museum fikk profilert seg godt.

Økonomiske forutsetninger

Årsoppgjøret er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. lnntektene er i stor grad offentlige tilskudd fra Kulturdepartement, Hedmark fylkeskommune og kommunene i fylket. Utover offentlig tilskudd er det økte egeninntekter og eksterne prosjektmidler som bidrar til utvikling og fornyelse. 

Anno museums samlede inntekter utgjør kr 115 832 610. Årets overskudd på kr 3 051 379 overføres til annen egenkapital. 

Anno museums egenkapital utgjør kr 9 234 489. Selskapets likviditet er god. Anno museums økonomiske fundament er fortsatt sårbart, og må styrkes for å møte framtidige forpliktelser knyttet til store vedlikeholdsbehov og investeringer. Styret anser at offentlige bevilgninger benyttes i tråd med gitte forutsetninger. 

Kulturdepartementets gaveforsterkningsordning har styrket Anno museums prosjekter og aktiviteter med kr 637 500.

Etter styrets oppfatning gir det fremlagte resultatregnskap og balanse med tilhørende noter et korrekt uttrykk for resultat 2015 og den økonomiske stillingen ved årsskiftet. Utover det som fremgår av årsregnskapet, kjenner styret ikke til andre forhold vedrørende selskapets drift som skulle vært tatt med i regnskapet. Det har heller ikke inntruffet hendelser av betydning etter årsskiftet som påvirker resultatets stilling.

Arbeidsmiljø og personale

Ved Anno museum ble det utført 125 årsverk og ved årets utløp var det 108 fast ansatte. 

Gjennomsnittsalderen i fylkesmuseet er 47 år. Sykefraværet i 2015 var samlet på 5,0 % og utgjorde totalt 1 285 fraværsdager. 3,4 % av dette er langtidssykefravær. Anno museum er IA-bedrift og arbeider for å være en helsefremmende arbeidsplass. Det arbeides med å forebygge og redusere sykefravær, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet, samt hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet. Anno museum er medlem av arbeidsgiverforeningen Virke. Bedriftshelsetjeneste ivaretas av HMS Frisk.

I 2015 er det rapportert én arbeidsulykke, som også ble meldt til Arbeidstilsynet.

Anno museum legger vekt på å skape god dialog med de tillitsvalgte. Ledelse og organisasjonstillitsvalgte har gjennomført sju møter. Anno museums arbeidsmiljøutvalg har avholdt tre møter. Det er ni stedlige verneombud, hvorav et hoved- verneombud. Anno museum har egen verneleder. Det er avholdt to allmøter. 

Museet tilstreber en balansert fordeling knyttet til kjønn og alder. Ved ansettelser skal ikke etnisitet være diskvalifiserende. Det samme gjelder også funksjonshemninger. Totalt er det 55 % kvinner og 45 % menn ansatt i Anno museum. Ledergruppen bestar av seks menn og fire kvinner. Anno museums styre består av fire kvinner og tre menn. 

Vår museumsenhet Norsk Skogmuseum er sertifisert som miljøbedrift av stiftelsen Miljøfyrtarn. 

Styret har ikke kjennskap til at Anno museum forurenser det ytre miljø.

Framtidsutsikter

Anno museum skal følge opp den nasjonale museumspolitikken fra statlige bevilgende myndigheter samt de regionale føringene som gis fra fylkeskommune og kommuner. Museumssektorens mål bygger på de fire F’ene, fornying, formidling, forvaltning og forskning. Utover dette har Anno museum tatt inn en femte F, forretning, for å sette fokus på å utvikle egeninntektspotensialet. Strategiplanen gir føringer om at det skal opprettholdes og videreføres en stabil og robust drifts­økonomi. 

Anno museum har store etterslep knyttet til samlingsforvaltning og vedlikehold. Arbeidet med samlinger og forvaltning vil kreve et langsiktig perspektiv og tydelige prioriteringer. 

Byggeprosjektet Dokumentasjonssenter prioriteres øverst av styret og ønskes realisert innen 2019. Dokumentasjonssenteret vil bli Anno museums ressurs- og kompetansesenter for profesjonell dokumentasjon og samlings- forvaltning. De mest sentrale delene av gjenstandssamlingene ved museene vil gjennom dette nybygget bli sikret og få tilfredsstillende oppbevarings- forhold. Med de positive signalene som er gitt i forbindelse med prosjektet søkes det på nytt i 2016 om finansiering over Kulturdepartementets post Nasjonale kulturbygg. 

Kartleggingen av tilstanden for den antikvariske bygnings- massen som Anno museum har ansvar for er sluttført. Her er det avdekket et betydelig vedlikeholdsbehov. Utover dette vil det på vårparten 2016 foreligge en tilstandsanalyse også for driftsbygningene i Anno museum. På Domkirkeodden arbeides det med planer om et nytt utstillings- og kontorbygg tilrettelagt for helårsdrift.

Å bringe Anno museums bygningsforvaltning til et ønsket nivå krever investeringer langt ut over Anno museums årlige driftsrammer. For å komme i gang med de bygningsmessige utbedringene raskt har styret for 2016 satt av kr. 3 mill. for å stimulere til økt virksomhet innenfor bygningsforvaltning. Målet er at disse midlene skal bidra til gode samhandlingsløsninger mellom Anno museum, lokale museumseiere, kommuner og andre aktører, og at disse bidragene igjen kan utløse gaveforsterkningsmidler. For 2016 er dette en prøveordning. 

Styret konstaterer at ivaretakelse av bygningsmasse, samlinger og eiendommer i årene framover vil forutsette krevende prioriteringer og betraktelige økte driftstilskudd. 

Styret berømmer de ansatte ved Anno museum for innsatsen gjennom 2015 og ser fram til samarbeidet videre. Styret ser positivt på det videre arbeidet og prioriteringene som må gjøres for å skape et bedre museum. 

For styret i Anno museum
18. februar 2016

  • 1/1
Museum24:Portal - 2024.04.15
Grunnstilsett-versjon: 1