Hopp til hovedinnhold

Trysil Engerdal museum 2018

Fra 2014 ble Trysil Engerdal musen lagt inn under Anno Glomdalsmuseet som egen seksjon. På grunn av Anno museums omorganiseringen av virksomheten i Trysil Engerdal, samt Trysil historie- og museumslags overføring av eierskapet til museumsanlegg og samlinger til Trysil kommune, hadde ikke lenger stiftelsen Trysil Engerdal Museum noen funksjon. I 2015 ble det sendt søknad til Lotteri og stiftelsestilsynet om nedleggelse av stiftelsen. Denne saken pågikk fram til mars 2018, da det endelig ble gitt tillatelse til oppløsning av stiftelsen Trysil Engerdal museum. Som et resultat av dette, er nå både Trysil og Engerdal kommuner direkte aksjonærer i Anno museum.

Formidling i Engerdal

Arbeidet med ny utstilling i den nye Magasinhallen på Blokkodden villmarksmuseum startet høsten 2017 og pågikk fram til åpningen 22.juni 2018. Utstillingen er laget av og delfinansiert av Anno museum, med bistand fra flere av Anno´s avdelinger. Den offisielle åpningen skjedde fredag 22 juni, med inviterte gjester fra kommune og Anno museum. Utstillingen ble åpnet av administrerende direktør i Anno museum, og drøyt 50 inviterte gjester deltok. Den nye hallen og utstillingen medførte en betydelig økning av museets besøk sommeren 2018, og tiltaket fikk en meget positiv mottakelse hos publikum. Gjennom investeringen på mellom 3 og 4 millioner kroner i ny magasin/utstillingshall og nytt toalettanlegg tilknyttet offentlig vann og avløp, har Engerdal kommune lagt grunnlaget for en meget positiv utvikling av Blokkodden villmarksmuseum.

Trysil Engerdal museum deltok i markeringen av Gutulia nasjonalparks 50 års jubileum gjennom en utstilling i samarbeid med Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia. Utstillingen som ble åpnet 22. juli omhandlet setring i Gutulia og ble vist på Blokkodden villmarksmuseum sommeren 2018. Utstillingen ble blant annet benyttet i skoleformidling. I tillegg har det også vært vist en fotoutstilling med historiske foto fra Engerdal. Denne utstillingen er laget av fotografen Signe Drevsjø.

På Blokkodden ble det gjennomført formidling til grunnskole og barnehager med bruk av friluftsmuseet og den nye utstillingshallen. For å gjennomføre sommersesongen 2018 ble det engasjert 4 guider i tillegg til personale fra Anno museum. Det ble gjennomført 4 aktivitetsdager: «Barnas dag» 8. juli, setring i Gutulia 22. juli, aktivitetsdag for barn 29. juli og 12. august var det foredrag og aktiviteter knyttet til den sørsamiske folkegruppen i Engerdal. Formidlingen av Daniel Mortensson gamle vinterboplass på Valdalsfjellet ble gjennomført av representanter fra Svahken sijte (tidligere Elgå reinbeitedistrikt).

4. oktober ble beboerne på sykehjemmet på Drevsjø inviterte på besøk i den nye utstillingshallen. Tiltaket ble gjennomført i samarbeid med frivillighetssentralen og Drevsjø sanitetsforening.

  • 1/1
    Formidling av lokal kulturhistorie til en gruppe barnehagebarn samlet foran tømmerkoia Anglebekken på Blokkodden villmarksmuseum.

Formidling i Trysil

For sommersesongen 2018 ble det engasjert 3 guider på Trysil bygdetun. Følgende gjennomført fire arrangementsdager i løpet av sommersesongen: «Liv i stuene» 24. juni i samarbeid med Trysil historie- og museumslag, 30. juni omvisninger, foredrag og folkemusikk og dans i samarbeid med Trysil dans- og spellemannslag i tilknytning til Landskappleiken 2018 som ble arrangert i Trysil, samt «Mattradisjoner i Trysil» 12. august. I tillegg ble det også avholdt to kveldsarrangementer: 18. juni bokkveld med fokus på Halvor Flodens «Ein fjellgard» og «Eltedalsstuguas historie 8. august. Trysil Engerdal museum ble invitert til å delta i Trysil kommunes arrangement «Skjæraasen-dagene» 22. september. Arrangementet ble gjennomført i Eltedalsstugua og omfattet framføring av dikt og visere av Einar Skjæraasen. I august ble «Kanalen – et spell om Støa kanal» satt opp på Støa. Dette er et arrangement i regi av Stiftelsen Kanalen som viser spellet annet hvert år.

Forvaltning

Fløterkoia Røskjota ble flyttet fra Sølenstua til Blokkodden Villmarksmuseum, og er nå ferdigstilt. Tiltaket er gjennomført tømrer Sjur Åsgård.

På Trysil bygdetun ble det utført en del mindre vedlikeholdsarbeid. Det er gjennomført forberedelser til restaurering av Eltedalsstugua med oppsetting av stillaser rundt bygningen. Restaureringsarbeidene vil starte vinteren 2019. Hovedinnsatsen på Trysil bygdetun har vært befaringer, oppmåling av bygninger og planarbeid. Samtlige bygninger ble gjennomgått og FDV-registrert. Resultatet av dette arbeidet var bestilt av Trysil kommune som ledd i utarbeidelsen av kommunens museumsplan. Arealplanen for museumsparken er utarbeidet av Arkitektbua AS og det foreligger nå en plan med prioriterte tiltak for hvordan utearealet skal arronderes. Deler av planen er avhengig av at det blir gjort et makeskifte eller eiendomsoverdragelse. Funnene i FDV-registeringene danner grunnlaget for museets bidrag til kulturminneplanen som også inneholder en museumsplan. Det er satt opp en prioriteringsliste for hvilke bygninger som skal vedlikeholdes de nærmeste fire årene.

  • 1/1
    Ny utstillingshall på Blokkodden villmarksmuseum.

Fornying

Det viktigste fornyingstiltaket i Trysil Engerdal er magasin og utstillingshallen på Blokkodden. Arbeidet med å supplere utstillingen vil bli videreført i 2019. Engerdal kommune har satt i gang et stedsutviklingsprosjekt på Drevsjø, og i denne forbindelse har Blokkodden en sentral plass. Det er nedfelt en arbeidsgruppe som skal jobbe videre med utviklingen av Blokkodden i 2019. Denne arbeidsgruppen består av ansatte fra både Engerdal kommune og Anno Museum. Videre har det har kommet mange gode innspill fra innbyggerne på Drevsjø.

 
Dialogen mellom Trysil kommune og Anno museum har vært meget konstruktiv. Det vil bli inngått en intensjonsavtale i 2019 som legger grunnlaget for utvikling av museumsvirksomheten i Trysil med sikte på et helårlig museumstilbud i Trysil sentrum.

Trysil Engerdal museum 2018

Museum24:Portal - 2024.03.00
Grunnstilsett-versjon: 1